Oslobođenje od PDV-a za usluge najma sportskog objekta

Datum: 22.02.2018, Četvrtak
Klasa: 410-19/17-02/296
Davatelj: Porezna uprava

      Sportski savez iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi tumačenja odredbi članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) glede plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kod najma sportskih objekata. U upitu navode da im se dopisom obratio s.k. u vezi pitanja oporezivanja najma skloništa u miru koje navedeni klub koristi za sportsku djelatnost, kao prostor za trening. Nadalje je navedeno da je s.k. (najmoprimac za predmetno sklonište u miru) od najmodavca Grada zatražio obustavu obračuna PDV-a na najam navedenog skloništa u skladu s člankom 39. stavkom 1. točkom m) Zakona o PDV-u, obzirom da ga, kako je navedeno, sukladno članku 2. Ugovora o zakupu skloništa koristi isključivo za sportsku djelatnost.
Grad je u odgovoru predmetnom klubu, između ostalog, naveo da se sukladno odredbama članka 65. Zakona o sportu (Narodne novine od broja 71/06 do 19/16) sportskim građevinama smatraju uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o sportu. Nadalje, Grad navodi da je sklonište građevina ili dio građevine koja pruža propisani stupanj zaštite stanovništva od različitih vrsta ugrožavanja, te mora biti opremljeno kako bi osiguralo zaštitnu funkciju stanovništva i materijalnih dobara te se, kako je navedeno, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o PDV-u ne može primijeniti budući da sklonište nije sportski objekt. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li Grad ispravno odgovorio s.k.
 
      U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
      Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju. Primatelji navedenih usluga su osobe koje se sportom ili tjelesnim odgojem bave profesionalno ili amaterski sukladno odredbama članka 63.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 128/17).
 
      U svrhu oporezivanja PDV-om neprofitnim pravnim osobama smatraju se ustanove, tijela državne uprave, tijela državne vlasti, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi.
 
     Sukladno odredbama članka 39. stavka 3. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara ili usluga iz stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) istoga članka ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
 
 
      Središnji državni ured za šport, koji je nadležan za tumačenje Zakona o sportu, u svom odgovoru KLASA: 410-01/17-01/00001, URBROJ: 518-06-17-0002 od 20. prosinca 2017. je, vezano za tumačenje da li se sportskim objektom može smatrati sklonište u miru koje se koristi za sportsku djelatnost, naveo:
„Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) u članku 65. propisuje kako se športskim građevinama smatraju uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o sportu. Nadalje, Zakon o sportu u članku 18. propisuje da su sportske djelatnosti: sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska rekreacija, sportska poduka, organiziranje sportskog natjecanja, vođenje sportskog natjecanja i upravljanje i održavanje sportskom građevinom. Sportske djelatnosti, osim upravljanja i održavanja sportskom građevinom, provode se na sportskim građevinama.
Kako navodite u svom dopisu, Grad…kao najmodavac dao je s.k. …, kao najmoprimcu predmetno sklonište u miru za provođenje sportske djelatnosti. Grad…prilikom davanja predmetnog skloništa u najam za provođenje sportske djelatnosti trebao je poštovati Zakon o sportu, odnosno u najam za provođenje sportske djelatnosti dati prostor koji ispunjava propisano definicijom sportskih građevina.
Kako je predmetno sklonište dano u najam za provođenje sportske djelatnosti, mišljenja smo da se isti treba smatrati sportskom građevinom.”
 
      Slijedom navedenog, obzirom da iz odgovora Središnjeg državnog ureda za šport proizlazi da se sportskom građevinom u smislu članka 65. Zakona o sportu može smatrati sklonište u miru koje je dano u najam za provođenje sportske djelatnosti, mišljenja smo da se na uslugu najma predmetnog skloništa koju Grad obavlja s. k. primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o PDV-u. Naprijed navedeno oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se ako su primatelji predmetne usluge osobe koje se sportom ili tjelesnim odgojem bave profesionalno ili amaterski.
 

Povratak na mišljenja