Oslobođenje od plaćanja PDV-a kod opskrbe plovila

Datum: 13.07.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-01/122
Davatelj: Porezna uprava

Zatraženo je očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a kod opskrbe plovila. U dopisu se navodi da je u Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen upit u vezi opskrbe broda ciparske zastave koji ima odobrenje za obavljanje pomorske kabotaže između luke Rijeka i nekoliko luka u Istri, što znači da plovilo trenutno ne plovi na otvorenom moru. Prema navodima u dopisu spomenuto plovilo opskrbljuje talijanska tvrtka koja isporučuje gorivo iz Italije cestovnim putem koje prati elektronička izvozna carinska deklaracija (ECS deklaracija) temeljem propisa o opskrbi plovila s tim da je u računu koji je priložen izvoznoj deklaraciji iskazan talijanski PDV. Nadalje, u dopisu se navodi da je odredbom čl. 786. st. 2. t. b) Uredbe Komisije EEZ-9 br. 2454/93 (Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice) propisano da se za robu koja ima status robe Zajednice i koja je namijenjena opskrbi plovila primjenjuje izvozni postupak. U dopisu se navodi da se izvozna deklaracija podnosi za proizvode koji su, u skladu s nacionalnim propisima izuzeti plaćanja poreza. Obzirom na navedeno zatraženo je tumačenje poreznih propisa u odnosu na konkretni slučaj, odnosno može li se primijeniti porezno oslobođenje sukladno čl. 47. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te ako se ne može primijeniti porezno oslobođenje postavljeno je pitanje u kojoj zemlji nastaje porezna obveza i tko je porezni obveznik koji mora obračunati i platiti PDV te na koji način.
Odredbama čl. 45. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.
Prema odredbama čl. 45. st. 1. t. 2. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun.
Odredbama čl. 108. st. 2. i 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), propisano je da se izvoznom isporukom dobara smatra isporuka dobara koju iz Republike Hrvatske obavi porezni obveznik na područje izvan Europske unije. Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz) porezni obveznik dokazuje carinskom deklaracijom, odnosno u slučaju elektronskih deklaracija elektronskom porukom IE599 iz automatiziranog sustava izvoza (ECS sustava) kojom se potvrđuje da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo područje Europske unije. Kad se radi o popravku, obradi, prilagodbi, doradi ili preradi uvezenih dobara, porezni obveznik mora osim izvozne imati i uvoznu carinsku dokumentaciju.
Prema odredbama čl. 47. st. 1. t. a) Zakona o PDV-u) i čl. 116. st. 1. Pravilnika o PDV-u, plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke goriva i dobara za opskrbu plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koriste za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru.
Odredbama čl. 47. st. 1. t. c) i d) Zakona o PDV-u i čl. 116. st. 2. i 3. Pravilnika o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje plovila iz čl. 47. st. 1. t. a) Zakona o PDV-u te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u njih ili se u njima koristi.
Plovilima koja plove na otvorenom moru u smislu Zakona o PDV-u smatraju se i brodovi koji plove na međunarodnim linijama iz hrvatske luke u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka, te brodovi koji plove u vodama stranih država radi obavljanja usluga vezanih uz djelatnosti na otvorenom moru kao što su istraživanje, iskorištavanje energenata i slično.
Oslobođenim uslugama prema čl. 116. st. 3. Pravilnika o PDV-u smatraju se lučke pristojbe, usluge tegljenja, pilotaže i vezivanja brodova, usluge ukrcaja/utovara, iskrcaja/istovara, prekrcaja/pretovara i skladištenja brodskog tereta u lukama, zatim lučke, skladišne i agencijske usluge za brodove i njihove terete, odvoz smeća, pranje rublja, izdavanje certifikata za brodove i slično.
Prema odredbama čl. 116. st. 7. i 8. Pravilnika o PDV-u porezni obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su prema odredbama čl. 47. Zakona oslobođene PDV-a na računu obvezno navodi da PDV nije zaračunan s naznakom članka Zakona o PDV-u kojim je to oslobođenje propisano te je u svom knjigovodstvu obvezan osigurati sve potrebne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz čl. 47. Zakona o PDV-u kao što su računi, ugovori, izjava o plovidbi ili druga isprava u skladu s odredbama čl. 116. st. 1. Pravilnika o PDV-u.
U skladu s navedenim, kako bi se odredilo može li se na brod ciparske zastave koji ima odobrenje za obavljanje pomorske kabotaže između luke Rijeka i nekoliko luka u Istri (u daljnjem tekstu: strani brod) primijeniti porezno oslobođenje iz čl. 47. st. 1. Zakona o PDV-u potrebno je utvrditi zadovoljava li predmetni strani brod uvjete prema kojima se smatra plovilom iz čl. 47. st. 1. Zakona o PDV-u. Naime, ako se radi o takvom plovilu tada u svrhu ostvarivanja poreznog oslobođenja brodar mora tuzemnom isporučitelju dobara ili usluga predati izjavu o plovidbi ili drugu ispravu kojom se potvrđuje da će nabavljena dobra ili usluge biti namijenjene plovilu koje se koristi za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koristi za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru. U protivnom, ne može se ostvariti navedeno porezno oslobođenje.
Prema tome, ako se predmetni strani brod smatra plovilom iz čl. 47. st. 1. Zakona o PDV-u tada hrvatski porezni obveznik koji mu obavlja isporuku goriva i dobara za opskrbu plovila neće zaračunati PDV već će navesti napomenu da se radi o poreznom oslobođenju iz čl. 47. Zakona o PDV-u pod uvjetom da mu brodar preda izjavu o plovidbi ili drugu ispravu kojom se potvrđuje da će nabavljena dobra ili usluge biti namijenjene plovilu koje se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koristi za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru.
U slučaju da se ne radi o plovilu iz čl. 47. st. 1. Zakona o PDV-u ili isporučitelj nema dokaza o tome da će dobra ili usluge koje isporučuje biti namijenjene plovilu koje se koristi za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koristi za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru potrebno je odrediti mjesto obavljanja pojedine isporuke dobra ili usluge. Načelno se na većinu usluga koje hrvatski porezni obveznik obavi poreznom obvezniku sa sjedištem u Europskoj uniji primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se u skladu s čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge, uz napomenu da postoje određene iznimke. Ako se radi o isporuci dobara poreznom obvezniku koji je registriran za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije (ima PDV identifikacijski broj) tada se na isporuku dobara unutar Europske unije može primijeniti oslobođenje iz čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u pod uvjetom da se dobra otpreme ili prevezu u drugu državu članicu Europske unije. U slučaju da se dobra ne otpremaju ili prevoze u drugu državu članicu tada se radi o isporuci dobara u tuzemstvu te je isporučitelj obvezan obračunati i uplatiti PDV.
U slučaju da se radi o isporuci goriva i dobara stranom naručitelju pri čemu, je u skladu s carinskim propisima, obavljeno izvozno carinjenje te je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske, smatra se da se radi o izvoznoj isporuci u skladu s čl. 45. Zakona o PDV-u.
    Napominjemo da se Porezna uprava ne može očitovati o poreznom tretmanu opskrbe broda ciparske zastave koji ima odobrenje za obavljanje pomorske kabotaže između luke Rijeka i nekoliko luka u Istri, a kojem talijanska tvrtka isporučuje gorivo iz Italije obzirom da se na takvu isporuku primjenjuje talijansko zakonodavstvo.
 

Povratak na mišljenja