Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge usko povezane uz sport

Datum: 28.08.2017, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/17-01/06
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) na usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj. U upitu se navodi da sportski savezi obavljaju poslove evidencije prelaska igrača iz kluba u klub, prvu registraciju sportaša, brisanje sportaša iz matične evidencije radi prestanka sportske aktivnosti i slično. Navodi se da pojedini savezi takve evidencije o sportašima i klubovima nazivaju licencama te da su to poslovi usko vezani uz sport koje gradski ili nacionalni sportski savezi obavljaju sukladno Zakonu o sportu. Nadalje, navodi se da mnoge ustanove za upravljanje sportskim objektima, sportski klubovi te obrazovne institucije daju u najam sportske dvorane u svrhu organiziranja natjecanja i treninga te da ne postoji jasno tumačenje Središnjeg ureda Porezne uprave primjenjuje li se na tu djelatnost oslobođenje od plaćanja PDV-a. Slijedom navedenog, postavlja se pitanje primijene oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona u navedenim slučajevima.
      Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
      Odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona propisano je da su PDV-a oslobođene usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju.
      U svrhu oporezivanja neprofitnim pravnim osobama načelno se smatraju ustanove, tijela državne uprave, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, sportski klubovi, njihovi savezi i udruženja.
      Primatelji usluga iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona su osobe koje se sportom ili tjelesnim odgojem bave profesionalno ili amaterski sukladno članku 63.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 do 41/17).
      Prema članku 39. stavku 3. Zakona plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara ili usluga iz stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) toga članka, ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
      Sukladno članku 18. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) sportske djelatnosti jesu sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska rekreacija, sportska poduka, organiziranje i vođenje sportskog natjecanja te upravljanje i održavanje sportske građevine.
      Sukladno navedenom, odgovorom, KLASA: 410-19/14-01/679, URBROJ: 513-07-21-01/15-4 od 30. rujna 2015. godine očitovali smo se da su kotizacije za klubove koji sudjeluju na sportskim natjecanjima koje sportski savezi koji organiziraju i provode natjecanja, zaračunavaju sportskim klubovima prilikom nastupa na natjecanjima, oslobođene plaćanja PDV-a sukladno odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona. Navedeni odgovor objavljen je na internetskim stranicama Porezne uprave i dostupan ovdje.
      Obzirom da je odredbama članka 46. stavka 1. Zakona o sportu propisano da sportski savez uređuje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša i njihov status te stegovnu odgovornost sportaša, kada obavljaju poslove evidencije prelaska igrača iz kluba u klub, prvu registraciju sportaša te brisanje sportaša iz matične evidencije, sportski savezi oslobođeni su plaćanja PDV-a prema članku 39. stavku 1. točki m) Zakona.
      Nadalje, odgovorom, KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/14-27 od 31. siječnja 2014. godine očitovali smo se da kada grad daje na korištenje uz naknadu sportske objekte klubovima koji se sportom ili tjelesnim odgojem bave profesionalno ili amaterski, radi se o usluzi koja je oslobođena plaćanja PDV-a prema članku 39. stavku 1. točki m) Zakona. Navedeni odgovor objavljen je na internetskim stranicama Porezne uprave i dostupan ovdje.
      Slijedom navedenog, usluga davanja sportskog objekta na korištenje u svrhu organiziranja sportskog natjecanja, treninga ili nastave tjelesnog odgoja oslobođena je plaćanja PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke m) Zakona kada ju obavljaju neprofitne pravne osobe, primjerice ustanove ili sportski klubovi, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
      Prema tome, kada se usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj obavljaju primjerice u okviru trgovačkog društva, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavku 1. točki m) Zakona nije primjenjivo, obzirom da se trgovačka društva osnivaju prema Zakonu o trgovačkim društvima, za samostalno i trajno obavljanje djelatnosti radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom dobara ili pružanjem usluga na tržištu.

Povratak na mišljenja