Oslobođenje poreza na promet nekretnina – RH daruje nekretninu 100-postotnom invalidu radi odštete ili u vezi s Domovinskim ratom

Datum: 02.02.2010, Utorak
Klasa: 410-20/10-01/3
Davatelj: Porezna uprava

Podneskom nam se obratila Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednice, u privitku kojeg je proslijeđen dopis g-dina Đ. G., predsjednika udruge 100-postotnih HRVI-a 1 skupine, a u kojemu se u bitnom navodi mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina 100-postotnih HRVI-a 1 skupine u slučajevima darovanja nekretnina od Vlade Republike Hrvatske. Slijedom podnesenog upita, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH i 153/02.; dalje: Zakon) predmet oporezivanja Zakona je promet nekretnina. Prometom nekretnina smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. Sukladno stavku 2. istog članka Zakona, stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

Člankom 13. Zakona propisana su porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade. Stavkom 4. istog članka Zakona, porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.

Slijedom prethodno navedenih odredbi Zakona napominjemo da se predmetno oslobođenje može primijeniti i u slučaju 100-postotnih HRVI-a 1 skupine, odnosno 100%-tni HRVI-i 1 skupine oslobođeni su plaćanja poreza na promet nekretnina ako iz isprave o stjecanju (iz konkretnog upita, ugovora o darovanju) Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave daruje, odnosno daje nekretninu bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.

Povratak na mišljenja