Otpisi nenaplativih potraživanja

Datum: 10.04.2017, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/17-01/340
Davatelj: Porezna uprava

      ​Primili smo upit poreznog obveznika 'A' d.o.o., u svezi priznavanja rashoda s osnove otpisa nenaplativih potraživanja. Prema navodima iz upita porezni obveznik je član Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe – Eurocontrola, te stoga primjenjuje uredbe Europske Komisije koje se odnose na uspostavu zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi. Stoga je, prema navodima iz upita, Eurocontrol izdavatelj računa kompanijama korisnicima usluga kontrole zračne plovidbe, a isti raspoređuje prihode članicama ovisno o participaciji u kontroli svakog međunarodnoga leta. Sve poslove vezane za naplatu potraživanja za pružene usluga kontrole zračne plovidbe u međunarodnom prometu obavlja Eurocontrol koji u situaciji kada određeni korisnici usluga Eurocontrola ne izvršavaju svoje obveze postupa pažnjom dobrog gospodarstvenika te pokreće sudske ili druge postupke. Nadalje, prema navodima iz upita, Eurocontrol, nakon što iscrpi sve pravne i financijski opravdane mogućnosti naplate potraživanja, donosi odluku o otpisu potraživanja, te o istome obavještava članice Erocontrola. Uz obavijesti o prijedlogu otpisa dostavlja se iznos duga pojedinih kompanija, opis poduzetih radnji za naplatu potraživanja pri čemu je utvrđena nemogućnost naplate potraživanja. Porezni obveznik 'A' d.o.o. zbog specifičnosti poslovanja zajedničkog sustava Eurocontrola, ne poduzima samostalno radnje za naplatu, jer je u odnosu na dužnike Eurocntrol vjerovnik, a nakon što prema dostavljenom izvješću utvrdi da su poduzete radnje za naplatu potraživanja prema kojima je utvrđena nemogućnost naplate ili ne svrsishodnost vođenja daljnjih postupaka naplate, daje suglasnost na predložene otpise Eroncontrola. Zbog navedenoga se postavlja pitanje, smatraju li se takvi otpisi porezno priznatim rashodima, obzirom da porezni obveznik 'A' d.o.o. ne pokreće samostalno radnje za naplatu potraživanja. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.
      Sukladno članku 9. stavcima 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16: dalje u tekstu: Zakon) vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Svote vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazane u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno priznati rashod uključuju se u prihode, ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu nije postupljeno na način propisan u stavku 2. toga članka. Vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika. Smatra se da su obavljene radnje pažnjom dobrog gospodarstvenika ako su potraživanja utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom, koji nije fizička osoba ili povezana osoba, u postupku sanacije ili stečaja.
      Sukladno članku 9. stavku 8. Zakona, iznimno od stavka 2. toga članka Zakona, porezno priznati rashod je otpis potraživanja iskazanih u prihodima od nepovezane osobe ako porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja određenih postupaka iz stavka 3. toga članka premašuju iznos potraživanja ili ako dokaže da je pažnjom dobrog gospodarstvenika pokrenuo određene radnje s ciljem naplate potraživanja pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisanog iznosa potraživanja.
      Prema članku 33. stavku 2. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15 i 1/17) porezni obveznik koji izvrši otpis potraživanja prema članku 9. stavku 8. Zakona dužan je osigurati evidenciju o tome koje je radnje poduzeo radi naplate potraživanja, podatak o troškovima koje izazivaju daljnji postupci naplate te dokaze na temelju kojih je utvrdio nemogućnost naplate
      U konkretnom slučaju potrebno je uzeti u obzir specifičnost poslovanja kontrole zračne plovidbe objedinjene putem međunarodne organizacije Eurocontrola, te činjenicu da je riječ o postupcima naplate potraživanja od inozemnih kompanija koje za svoje članice provodi navedena međunarodna organizacija i koja ima određena prava i obveze prema svim članicama, što podrazumijeva i postupanje u interesu članica.
      Stoga, sve dok je porezni obveznik 'A' d.o.o. član sustava Eurocontrola koji pokreće pažnjom dobrog gospodarstvenika radnje za naplatu potraživanja, a slijedom kojih utvrđuje nemogućnost naplate potraživanja, smatrat će se kako su ispunjeni uvjeti za utvrđivanje porezno priznatog rashoda otpisa potraživanja iz članka 9. stavka 8. Zakona, neovisno o tome što radnje za naplatu potraživanja poduzima Eurocontrol. Porezni obveznik je dužan na prilagođen način primijeniti odredbe članka 33. stavka 2. Pravilnika o porezu na dobit odnosno osigurati obavijest ili drugu valjanu dokumentaciju navedenu u upitu prema kojoj je Eurocontrol poduzeo određene radnje za naplatu potraživanja pri čemu je utvrdio nemogućnost naplate ili ne svrsishodnost provođenja daljnjih postupaka naplate potraživanja.

Povratak na mišljenja