Paušalni obveznici poreza na dobitak

Datum: 08.01.2021, Petak
Autor: N.D.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogu se odlučiti za njegovo paušalno oporezivanje u 2021. Riječ je o skupini organizacija koja se u praksi nazivaju neprofitnim organizacijama. 

Jedna od pretpostavki za takvu vrstu oporezivanja jest i svota prihoda koja je ostvarena u prethodnoj (2020.) godini. Ako se neprofitne pravne osobe odluče za paušalno oporezivanje dobitka za 2021. godinu, do 15. siječnja 2021. godine moraju poslati Poreznoj upravi zahtjev za takav način oporezivanja dobitka. Granica ostvarenih prihoda za 2021. godinu je i dalje 7.500.000,00 kn ostvarenih za 2020. godinu.

Pregled svota skupina prihoda i % priznatih rashoda za svaku od njih dan je u nastavku.

tablica

Klikom na tablicu ista će se uvećati.

Upozoravamo da se do istog dana mora podnijeti prijava paušalnog poreza na dobitak na obrascu koji je bio propisan u Narodnim novinama 1/20., obrascu PD-PO „Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznos“.

Naime, prema  promjenama odgovarajućeg pravilnika (Nar. nov., br. 1/21.), obrazac koji je njegov sastavni dio primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021. godine i nadalje.

Povratak na vijesti