Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2023. godini – prag do 40.000,00 €

Datum: 08.12.2023, Petak
Autor: LJ.M.

Dva su temeljna uvjeta kada samostalna djelatnost može izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak i to: ako nije upisan u registar obveznika PDV-a, prema čl. 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 114/23), ako ukupni godišnji primitak po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju, prema čl. 82. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 106/18. – 114/23.) ne prelazi svotu od 39.816,84 €, te ako istodobno ne obavlja samostalnu djelatnost iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak od koje se dohodak mora utvrđivati na temelju propisanih poslovnih knjiga prema čl. 30. – 35. navedenog Zakona.

Prema čl. 18. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 114/23., dalje: Izmjena Zakona o PDV-u), prag za ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2024. godine iznosi 40.000,00 €, a jednako tako i za izlazak iz sustava PDV-a. To znači da neovisno o tome što navedene Izmjene Zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine, propisani prag u svoti od 40.000,00 € primjenjuje se za ulazak i izlazak iz sustava PDV-a na one porezne obveznike koji će taj prag prijeći (ili imati manji promet) u 2023. godini. Iz navedenoga proizlazi da odredbe u vezi oporezivanja porezom na dohodak paušalista i utvrđeni prag primitaka u svoti od 39.816,84 € do nedavno nisu bile usklađene s ovom Izmjenom Zakona o PDV-u i pragom od 40.000,00 € koji se odnosi na isporuke u 2023. godini.

Međutim, u posljednjoj izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 143/23.) prag za PDV i prag za paušaliste je usklađen i iznosi 40.000,00 €. Navedeno proizlazi iz čl. 29. prijelaznih i završnih odredbi u kojem je navedeno: Poslovni primici poreznog obveznika koji dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu sukladno članku 82. stavku 1. Zakona, ostvareni u 12. mjesecu 2023. godine, veći od 39.816,84 eura, a manji od 40.000,00 eura, smatraju se primicima iz članka 3. stavka 1. točke 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti ("Narodne novine", br. 1/20., 1/21., 156/22. i 15/23.).

To znači da paušalisti koji će u 2023. godini ostvariti ili isporuke dobara i usluga ili će naplatiti isporuke do 40.000,00 €, mogu i nadalje u 2024. godini biti paušalisti i u prosincu 2023. godine ne trebaju za eventualnu razliku od 39.816,84 € do 40.000,00 € početi voditi poslovne knjige kao samostalnu djelatnost – Obrazac KPI.Međutim, ako će isporuke ili naplata prijeći propisani prag od 40.000,00 €, tada od 1. siječnja 2024. godine paušalista ulazi u sustav PDV-a i obračunava PDV na isporuke od 1. siječnja 2024., a Obrazac KPI treba već početi voditi u prosincu 2023. godine za svotu koja prelazi isporuke od 40.000,00 €.

Takav porezni obveznik će za 2023. godinu biti u obvezi predati 2 prijave i to:

  • Obrazac PO-SD (ili PO-SD-Z) do 15. siječnja 2024. godine za paušalne isporuke – do 40.000,00 €
  • Obrazac DOH do 29. veljače 2024. godine za dohodak od samostalne djelatnosti – za razliku isporuka koje prelaze svotu od 40.000,00 € u 2023. godini.

Napominjemo da se sadržaj Obrasca PO-SD, neovisno na navedene izmjene, NEĆE mijenjati, no treba voditi računa o tome da su isporuke 5. razreda za 2023. godinu do 40.000,00 € u skladu s navedenim izmjenama. Pregled godišnjih primitaka, poreznih osnovica i poreznih razreda za 2023. godinu daje se u nastavku.

Tablica: Godišnji paušalni porez na dohodak za 2023. godinu

Ostvareni ukupni primitci

Godišnja porezna osnovica

Godišnji paušalni porez na dohodak

Mjesečni paušalni porez na dohodak (bez prireza)

Mjesečni paušalni porez – Grad Zagreb (porez + prirez 18 %)

Tromjesečna svota poreza i prireza za Grad Zagreb

Od 0,00 do 11.281,44

1.692,22

169,22

14,10

16,64

49,92

Od 11.281,45 do 15.263,13

2.289,47

228,95

19,08

22,51

67,53

Od 15.263,14 do 19.842,06

2.976,31

297,63

24,80

29,26

87,78

Od 19.842,07 do 30.526,25

4.578,94

457,89

38,16

45,03

135,09

Od 30.526,26 do 40.000,00

5.972,53

597,25

49,77

58,73

176,19

Napomena: Detaljnije o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti može se pročitati u časopisu RRiF br. 12/23., str. 197., a cjelovita godišnja porezna prijava za samostalne djelatnosti biti će obrađena u PRILOGU za obrtnike koji se daje uz časopis RRiF br. 1/24.

Povratak na vijesti