Pravo i porezi

Ugovor o međunarodnoj prodaji
pip - 7.2001, str. 3
Zabilježba pravnih činjenica u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
pip - 7.2001, str. 10
Pravo umjetnika izvođača u hrvatskom zakonodavstvu
pip - 7.2001, str. 14
Jesu li i pod kojim uvjetima pravomoćna rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na poslovnoj prostoriji prema ZONZIOZVJKV podobna za ovrhu
pip - 7.2001, str. 22
Zahtjev za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku
pip - 7.2001, str. 27
Carinski aspekti ugovora o slobodnoj trgovini
pip - 7.2001, str. 32
Pravo uvoza i privremenog uvoza robe stranih putnika koji kao turisti dolaze na privremeni boravak u Republikku Hrvatsku
pip - 7.2001, str. 41
U susret Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji
pip - 7.2001, str. 45
Nova privatizacijska politika - Prikaz prijedloga Zakona o privatizaciji
pip - 7.2001, str. 48
Propisivanje mjerila i odlučivanje o dodjeli i plaćanju naknade kod dodjele grobnog mjesta, te godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
pip - 7.2001, str. 52
Aktualna pitanja primjene sredstava osiguranja tražbina vjerovnika
pip - 7.2001, str. 55
Prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga u poslovima s inozemstvom
pip - 7.2001, str. 63
Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
pip - 7.2001, str. 65
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 7.2001, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 7.2001, str. 72
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 7.2001, str. 72
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 7.2001, str. 73
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 7.2001, str. 74
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 7.2001, str. 76
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 7.2001, str. 80
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 7.2001, str. 82
Ministarstvo gospodarstva
pip - 7.2001, str. 85
Ministarstvo turizma
pip - 7.2001, str. 86
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 7.2001, str. 88
Obvezno pravo
pip - 7.2001, str. 89
Pravo trgovačkih društava
pip - 7.2001, str. 90
Radno pravo
pip - 7.2001, str. 90
Parnični postupak
pip - 7.2001, str. 91
Obvezno pravo
pip - 7.2001, str. 91
Pomorsko pravo
pip - 7.2001, str. 92
Ovršni postupak
pip - 7.2001, str. 92
Stečaj
pip - 7.2001, str. 92
Prekršaji
pip - 7.2001, str. 93
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
pip - 7.2001, str. 94
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
pip - 7.2001, str. 95
Zakon o izvlaštenju
pip - 7.2001, str. 95
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
pip - 7.2001, str. 97
Zakon o prekršajima
pip - 7.2001, str. 97
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 7.2001, str. 98
Zakon o upravnim sporovima
pip - 7.2001, str. 99
Porezno pravo
pip - 7.2001, str. 99
Porez na promet
pip - 7.2001, str. 100
Porez na dohodak
pip - 7.2001, str. 100
Bilančno pravo
pip - 7.2001, str. 102
Pravo tvrtke
pip - 7.2001, str. 102
Pravo na godišnji odmor
pip - 7.2001, str. 103
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 7.2001, str. 103
Odgovori na pitanja
pip - 7.2001, str. 113