RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Dugoročna tendencija porasta poreznih opterećenja u svijetu

pip - 3.2002, str. 3
Veljača i travanj su svake godine mjeseci u kojima se bilanciraju godišnji rezultati poslovanja građana i organiziranih gospodarskih subjekata.

Ova 2002. posebna je već i zbog toga što se bilanciraju rezultati prve godine 21. stoljeća. Na tom se poslu nalaze mnogi. Desetci i stotine tisuća građana u Hrvatskoj marljivo proučavaju "Uputu o porezu na dohodak" koja je svake godine drukčija, složenija, pa sve češće iziskuje i poreznog savjetnika kako bi se sastavila. U poduzećima slične teškoće izazivaju promjene u načinu oporezivanja dobiti.

Nerijetko se čuje zašto se toliko posla nameće građanima. Je li korisno toliko energije trošiti za utvrđivanje ukupnog prihoda pojedinca ili poduzeća? Jesu li porezna davanja koja iz tog proistječu opravdana? Kakav je omjer između troškova koje s tim u svezi imamo, i koristi koje dobivamo? Ili, kako bismo se kao ekonomisti izrazili, kakav je to "cost-benefit ratio"?

Porezna zastara

pip - 3.2002, str. 4
Prava i obveze iz poreznopravnog odnosno poreznodužničkog odnosa mogu prestati ispunjenjem, prijebojem, ustupom i otpisom. Međutim, prava iz poreznodužničkog odnosa mogu prestati i nastupom relativne ili apsolutne zastare.

Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31.3.2002.

pip - 3.2002, str. 7
Radi utvrđivanja općinskih ili gradskih poreza, pravne i fizičke osobe dužne su nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o vlasništvu nad određenom imovinom za ovu godinu. Porezna prijava podnosi se do kraja ožujka 2002., i to za kuće za odmor, neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, nekorištene poduzetničke nekretnine te neizgra đeno građevinsko zemljište, a koje podatke treba sadržavati, te tko su obveznici njezina podnošenja pročitajte u nastavku članka.

Ugovor o trgovačkom zastupanju

pip - 3.2002, str. 12
Institut trgovačkog zastupanja danas je općeprihvaćen i poznat u svim pravnim sustavima. Unatoč razlikama koje postoje između dva najveća pravna sustava, anglosaksonskog "common law" i kontinentalnog "civil law", praktički i teoretski pristup institutu trgovačkog zastupanja vrlo je sličan, što je posljedica njegova izuzetnog značenja u međunarodnoj trgovini.

Preoblikovanje trgovačkih društava

pip - 3.2002, str. 19
Zakonom o trgovačkim društvima predviđena je mogućnost da svako društvo na temelju odluke njegova organa, poštujući pritom principe ovog Zakona, promijeni oblik i nastavi djelovati kao društvo drugoga oblika. U promjeni oblika društva njegovi članovi nisu ograničeni, odnosno njima je posve slobodno odabrati neki drugi oblik trgovačkog društva. Najčešći slučajevi preoblikovanja društava jesu preobrazba dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, te preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

U ovom članku obrađuju se pravne pretpostavke za preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, a u sljedećem broju našeg časopisa ćemo pisati o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

Pretvorbe,privatizacija,denacionalizacija - još o primjeni članka 47.Zakona o privatizaciji

pip - 3.2002, str. 24
U časopisu Pravo i porezi, broj 3/01. objavili smo članak pod naslovom Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija - primjena članka 47. Zakona o privatizaciji, autora Mladena žuvele i Jadranka Crnića. U ovom pak broju našeg časopisa nastavljamo s obradom iste teme.

Izmjene i dopune Zakona o osiguranju

pip - 3.2002, str. 27
Prvi hrvatski Zakon o osiguranju (Nar. nov., br. 9/ 94.) doživio je svoje treće izmjene i dopune (prve v. Nar. nov., br. 20/97., druge v. Nar. nov., br. 116/ 99.). Naime, u Nar. nov., br. 11. od 1. veljače 2002. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Ovaj Zakon mijenja i dopunjava materiju reguliranu Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju iz 1999. Upravo zbog tako vremenski kratkog razdoblja zanimljivo je znati zbog čega se pristupilo ovim izmjenama i dopunama (predlagač je čak tražio donošenje po hitnom postupku, što je Sabor odbio).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju

pip - 3.2002, str. 29
Nepovredivost vlasništva jedna je od temeljnih vrednota ustavnoga poretka Republike Hrvatske (čl. 3. Ustava).1 Pravo vlasništva zajamčeno je Ustavom, ali su nositelji vlasničkoga prava i njihovi korisnici dužni pridonositi općem dobru, s tim da se to pravo može oduzeti ili ograničiti uz naknadu tržišne vrijednosti ako je to u interesu Republike Hrvatske.

Postupak osnivanja udruga po novom Zakonu o udrugama

pip - 3.2002, str. 31
Hrvatski sabor, na sjednici od 28. rujna 2001., donio je novi Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 88/01. - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 19. listopada 2001. a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Zakonom, u odnosu na prijašnji Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 70/97., 106/97. i 20/00.), pojednostavljen je postupak osnivanja udruga, a udruge ne podliježu obvezi registracije, te mogu početi djelovati odmah nakon osnutka, ali se dobrovoljno ipak mogu registrirati i tek u tom slučaju stječu svojstvo pravne osobe.

Na neregistrirane udruge, dakle udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe, primjenjuju se propisi koji se odnose na ortakluk (ortaštvo). U praksi se ipak udruge najčešće registriraju i time stječu status pravne osobe, a temeljem toga i druga odgovarajuća prava i obveze.

Cilj ovog napisa je na praktičan način, putem modela odgovarajućih akata, ukazati na postupak osnivanja i registracije udruga, prema novom Zakonu.

Cijene, cjenici, jelovnici i karte pića, te normativi - značajni elementi ugostiteljske djelatnosti

pip - 3.2002, str. 35
Cijene, cjenici i jelovnici s kartom pića u ugostiteljstvu značajni su elementi ugostiteljske djelatnosti i osobito aktualna tema za one koji koriste ugostiteljske usluge. U članku ćemo predočiti sažeti pregled propisa koji uređuju ovu materiju i pojasniti zakonske pretpostavke u ovom području, te uputiti na normative u ugostiteljstvu.

Platni promet i pravna sigurnost

pip - 3.2002, str. 38
Donošenjem Zakona o platnom prometu u zemlji1 ova značajna gospodarska aktivnost prešla je institucijsku sredinu u koju po svojoj prirodi spada. Ne treba očekivati da će se prijelaz na novi sustav platnog prometa odvijati bez poteškoća, problema i nerazumijevanja.

Korektno funkcioniranje platnog prometa u zemlji važan je čimbenik odvijanja gospodarskog i pravnog života gospodarskih subjekata. To osobito vrijedi za financijski sustav čija je značajka velika nelikvidnost subjekata i često mukotrpan put do ostvarenja naplate tražbina.

Određivanje dopuštenih i zabranjenih ugovaranja u pravu zaštite tržišnog natjecanja (pravu konkurencije)

pip - 3.2002, str. 48
Određivanjem poduzetničkih i tržišnih sloboda temeljima gospodarskog ustroja Hrvatske1 stvorena je i potreba donošenja propisa koji bi trebali provoditi politiku slobodnog tržišnog natjecanja (konkurencije) odnosno stvarati i održavati otvoreno, slobodno i svima dostupno tržište na kojem se odvija zdrava i nesmetana konkurencija. S obzirom na to da je političko i gospodarsko integriranje Hrvatske u Europsku uniju sasvim realna projekcija budućnosti, već bi se sada o politici konkurencije i tržištu trebalo početi govoriti u zajedničkom, europskom kontekstu. Gospodarski i politički predmeti politike konkurencije uobičajeno se opisuju kao učinkovita raspodjela resursa, stimuliranje inovacija i rasta, prilagođavanje promijenjenim okolnostima, decentralizacija donošenja odluka te integracija tržišta.

Komentar Zakona o elektroničkom potpisu

pip - 3.2002, str. 55
Na sjednici 17. siječnja 2002. Hrvatski je sabor donio Zakon o elektroničkom potpisu (Nar. nov., br. 10/02.) koji će se početi primjenjivati 1. travnja 2002. godine. Ovim se Zakonom elektroničkom potpisu daju značajke vlastoručnog potpisa u razmjeni informacija između tijela državne uprave, pravosuđa i gospodarskih subjekata, kao i prava, obveze i odgovornosti potpisnika i davatelja usluga certificiranja. Donošenjem provedbenih propisa kojima se uređuju određena tehnička pitanja primjene elektroničkog potpisa i najavljenim postupkom donošenja Zakona o elektroničkoj trgovini stvorio bi se pravni okvir elektroničkog poslovanja, a Republika Hrvatska pridružila se onim zemljama koje su već donijele zakone iz ovog područja. Tekst Zakona koji je predmetom komentara u ovom članku u cijelosti je usklađen sa zahtjevima Smjernice Europske unije o elektroničkom potpisu 1999/93/EC.

Međunarodni ugovori i primjena čl.187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona

pip - 3.2002, str. 65
Republika Hrvatska potpisnica je brojnih međunarodnih bilateralnih i multilateralnih ugovora. Neki od tih ugovora sadržavaju posebne privilegije odnosno pogodnosti koje inače nisu predviđene u globalnom carinskom sustavu. Gledom na okolnost da međunarodni ugovori imaju prioritet u primjeni u odnosu na domaće propise, to je čl. 187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona određeno da će se od plaćanja carine osloboditi ona roba čije oslobađanje propisuju međunarodni ugovori.

No, u svezi s ostvarivanjem prava na carinske povlastice koje predviđa spomenuti članak Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99., 144/99., 77/00. i 92/01. - u nastavku: CZ) javljaju se znatne poteškoće budući da ne postoji usklađenost u međusobnom obavještavanju tijela državne uprave o sklapanju međunarodnih ugovora, te uslijed neinformiranosti carinskih službenika.

U nastojanju da se pomogne korisnicima i carinskim službenicima u ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica na osnovi čl. 187., st. 1., t. 1. CZ, u članku se daje pregled većine međunarodnih ugovora na koje se ovaj članak može primijeniti.

Neka pitanja u svezi s primjenom čl. 75. Zakona o mirovinskom osiguranju

pip - 3.2002, str. 71
Pitanje koje se u članku razmatra je kako utvrditi vrijednosne bodove za 1994. i 1995. godinu, jer se smatra da način kako se to u praksi provodi oštećuje osiguranike koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu nakon 1. siječnja 1999. godine.

Ustupanje ugovora

pip - 3.2002, str. 72
Do promjene subjekata o obveznopravnom odnosu može doći temeljem ugovornog ustupanja tražbine (cesija) kod koje se tražbina vjerovnika prenosi na treću osobu, odnosno preuzimanja duga kad se treća osoba obvezuje ispuniti obvezu prema vjerovniku umjesto dosadašnjeg dužnika.

U naše vrijeme mogućnost promjene subjekata u nekom dvostrano obveznom odnosu proširuje se korištenjem pravnog instituta ustupanja ugovora, koji je bio nepoznat u starijim pravnim sustavima. Ovaj pravni institut obveznog prava dobiva sve veće značenje u uvjetima slobode privatnog vlasništva i razvoja tržišnog gospodarstva, te se, štoviše, za razliku od prijašnjeg stanja može primijeniti ne samo u prometu robe i usluga, nego i u području radnog prava od kada je radni odnos iz statusnog transformiran u ugovorni odnos.

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2002, str. 76
  Oporezivanje remitende izvezenih časopisa
 • Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit kod revizorskih usluga
 • Oporezivanje odvjetničkih usluga inozemnom predstavništvu
 • Oporezivanje publikacije s obilježjem kalendara

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2002, str. 77
  Oporezivanje plaća po sudskim presudama
 • Postupak za utvrđivanje i naplatu poreza na dohodak
 • Naputak o postupanju u svezi s naknadno plaćenim porezom po ugovoru o djelu
 • Obrada i knjiženje godišnje prijave poreza na dohodak za 2001.

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 3.2002, str. 81
  Primjena Zakona o porezu na dobit kod povećanja udjela koji se vode po metodi udjela
 • Uvoz opreme uz olakšice prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - unos u imovinu društva

Ministarstvo financija-Carinska uprava

pip - 3.2002, str. 82
  Dokazivanje pravilnog završetka provoznog postupka za motorna vozila
 • Puštanje robe u slobodni promet u Republici Hrvatskoj nakon postupka unutarnje proizvodnje u zoni
 • Uvoz doniranog vozila corolla uz carinsku i poreznu povlasticu
 • Status korisnika carinske povlastice pri uvozu gospodarske opreme
 • Poslovanje carinskih skladišta u svezi s izmjenama tarifnih oznaka i valute robe
 • Carinski status psa kojega u Republiku Hrvatsku unosi hrvatski državljanin
 • Provedba Ugovora o slobodnoj trgovini - Izuzeća od dokazivanja podrijetla
 • Provedba Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Europske zajednice i Republike Hrvatske
 • Provedba ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i država EFTA-e

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 3.2002, str. 85
  Mogućnost polaganja državnog stručnog ispita za djelatne vojne osobe koje obavljaju veterinarske poslove
 • Kvorum na sjednici predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave
 • Može li osoba koja radi kao daktilograf s ukupno 27 godina radnog staža biti, s obzirom na staž, oslobođena od obveze polaganja državnog stručnog ispita
 • Mora li osoba koja radi od 1977. na računovodstvenim poslovima pristupiti polaganju državnog stručnog ispita
 • Uvjeti za isticanje simbola županije, ovlasti županije u odnosu na osiguravanje prava nacionalnih manjina, izbor školskih odbora srednjih škola u županiji
 • Treba li osoba, oslobođena temeljem odredbi Kolektivnog ugovora od obveze polaganja državnog stručnog ispita, pristupiti naknadno utvrđenoj obvezi polaganja državnog stručnog ispita
 • Obveza polaganja državnog stručnog ispita osoba zaposlenih u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, postupak prijave za polaganje državnog stručnog ispita i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 3.2002, str. 88
  Savjetovanje s radničkim vijećem u svezi s premještajem radnika
 • Pravo korištenja bolovanja za vrijeme tijeka otkaznog roka
 • Mogućnost obavljanja privremenih i povremenih poslova
 • Pravo radnika na odsustvovanje s rada subotom, donošenje pravilnika o radu, te ovlasti sindikalnog povjerenika
 • Rad na dan blagdana i nedjeljom
 • Uračunavanje staža osiguranja ostvarenog u inozemstvu u radni staž
 • Upis u radnu knjižicu podataka iz uvjerenja o završenom tečaju

Ministarstvo turizma

pip - 3.2002, str. 90
  Tumačenje čl. 31. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Stručna osposobljenost za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Ugostiteljske usluge građana u domaćinstvu
 • Prekršajna odgovornost u obavljanju ugostiteljskih usluga
 • Organiziranje pružanja usluga smještaja i prehrane za svoje djelatnike
 • Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
 • Provedba Zakona o obrtu
 • Priznavanje položaja stranke u postupku utvr- đivanja minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 3.2002, str. 93
  Potvrda posebnog dijela zgrade
 • Odnos namjene površina vlasništva i zemljišta
 • Rekonstrukcija zgrade
 • Izgradnja na međi
 • Primjena odredbe članka 20. Zakona o gradnji
 • Servisne radionice motornih vozila pogonjenih plinom
 • Primjena čl. 88. ZOG-a i čl. 382. i 383. ZV-a
 • Važenje rješenja o zadržavanju u prostoru objekta izgrađenog protivno prostornom planu i bez odobrenja za gradnju
 • Izdavanje uporabne i građevne dozvole
 • Sadržaj plana posebnih dijelova zgrade

Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

pip - 3.2002, str. 96
  Javni poziv jedinicama lokalne/područne (regionalne) samouprave na podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa razvoja poduzetničkih zona u 2002. godini

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

pip - 3.2002, str. 96
  Koncentracija poduzetnika
 • Koncentracija poduzetnika

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 3.2002, str. 98
  Suglasnost zakona s Ustavom (čl. 129., al. 1. Ustava Republike Hrvatske)
 • Suglasnost drugih propisa s ustavom i zakonom (čl. 129., al. 2. Ustava Republike Hrvatske)

Obvezni odnosi

pip - 3.2002, str. 99
  Kad je izvršen ugovor kojem nedostaje pisani oblik (čl. 73. ZOO-a)
 • Prekid zastare - odustanak od tužbe (čl. 389. ZOO-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 3.2002, str. 100
  Odgovornost za obveze trgovačkog društva (čl. 10. ZTD-a)

Radno pravo

pip - 3.2002, str. 100
  Ugovor o radu na određeno vrijeme (čl. 10. ZR-a)

Parnični postupak

pip - 3.2002, str. 100
  Mjesna nadležnost suda (čl. 46. ZPP-a)
 • Isprave u parničnom postupku (čl. 108. ZPP-a)
 • žalba protiv presude - pravodobnost (čl. 348. ZPP-a)
 • Odlučivanje o prijedlogu za ponavljanje postupka (čl. 424. ZPP-a)

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

pip - 3.2002, str. 101
  Kamate na kamate (čl. 279. ZOO-a)
 • Odgovornost članova uprave (čl. 252. ZTD-a)
 • Popis sudionika na glavnoj skupštini (čl. 285. ZTD-a)

Ovršni postupak

pip - 3.2002, str. 103
  Ovrha na temelju vjerodostojne isprave (čl. 28. OZ-a)

Stečaj

pip - 3.2002, str. 103
  Odgovornost stečajnog upravitelja (čl. 28. SZ-a)
 • Stečajni postupak - izlučni vjerovnici (čl. 79. SZ-a)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

pip - 3.2002, str. 104
  Ugovor o zakupu poslovne prostorije kojem je istekao rok (čl. 14. i 67.a ZOUD)

Zakon o sudskim pristojbama

pip - 3.2002, str. 104
  Javne ustanove - plaćanje sudske pristojbe (čl. 16., st. 1., toč. 2. ZOSP)
 • Sudske pristojbe - javno poduzeće - obveznik (čl. 16., toč. 1. ZOSP)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 3.2002, str. 105
  Poslovni prostor - obrazovne ustanove

Zakon o kretanju i boravku stranaca

pip - 3.2002, str. 105
  Otkaz boravka - prekršaj (čl. 39., st. 1., toč. 3. ZOKIBS)

Zakon o komunalnom gospodarstvu

pip - 3.2002, str. 106
  Komunalna naknada - poslovni prostor (čl. 19., st. 2. ZOKG)

Zakon o morskim lukama i Pomorski zakonik

pip - 3.2002, str. 106
  Prvenstvena koncesija (čl. 62. ZOML i čl. 72. PZ)

Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

pip - 3.2002, str. 107
  Upis u imenik (čl. 5., st. 1. i 4. SHGKAIUG)

Zakon o prostornom uređenju

pip - 3.2002, str. 107
  Izgrađenost građevinske parcele (čl. 34. ZOPU)

Zakon o građenju

pip - 3.2002, str. 108
  Uklanjanje građevine - zastara izvršenja (čl. 58. ZOG)
 • Uklanjanje građevine - upis u zemljišne knjige (čl. 58. ZOG)

Gospodarsko pravo

pip - 3.2002, str. 108
  Odgovornost revizora: Nedopuštenost prigovora sukrivnje organa društva
 • Regres između više jamaca
 • Konkludentno odobrenje sklapanja pravnog posla sa samim sobom ("Insichgeschaeft") u d.o.o.

Radno pravo

pip - 3.2002, str. 109
  Trudna zaposlenica - neopravdani pritisak pri sporazumnom raskidu radnog odnosa

Porez na dohodak/kapital

pip - 3.2002, str. 109
  Uračunavanje dividendi u zahtjev za porezno oslobođenje

Porez pravnih osoba

pip - 3.2002, str. 110
  Ograničenje poreznog oslobođenja kasa (blagajna) uzajamne pomoći

Porezno-bilančno pravo

pip - 3.2002, str. 110
  Odbitak kamata i dopuštenost rezervacija na zakašnjela plaćanja u smislu poreza pravnih osoba od obračunske godine 1999.

Pravo trgovačkih društava

pip - 3.2002, str. 111
  Odgovornost prokuriste zbog otplate zajma članu društva koji zamjenjuje vlastiti kapital Pretpostavka odgovornosti iz pozitivne povrede ugovora o imenovanju iz čl. 826. Građanskog zakonika - Zabrana isplate po čl. 30. Zakona o društvima s ograničenom odgovornošću: osoba na koju se upućuje je samo direktor društva.

Stečajno pravo

pip - 3.2002, str. 111
  Prodaja zemljišta d.o.o.-u uz odredbu o počeku u odnosu na kupoprodajnu cijenu: ne postoji pravo člana društva na naknadu za korištenje kod istupanja iz kupoprodajnog ugovora u krizi d.o.o.-a
 • Pravo člana društva na naknadu za korištenje nastalo iz istupanja iz kupoprodajnog ugovora koje je izjavljeno u krizi društva dijeli sudbinu prava na kupoprodajnu cijenu koja je do tada bila u odgodi i svrstava se isto kao i to pravo kao pomoć člana društva koja zamjenjuje vlastiti kapital.

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2002, str. 112
  Novi temelji Hrvatskog platnog prometa
 • Građani će i dalje u svakoj pošti moći uplatiti ili podignuti novac
 • Tko na vrijeme ne prebaci račun u banku, možda više nikad neće poslovati
 • Bankare zabrinjavaju blokade
 • Svaka nova promjena - velik logistički trošak
 • Nova industrija u Hrvatskoj
 • U 2002. investicijski fondovi zavrtjet će 2 milijarde kuna
 • Fondovi u Europi
 • Kvaka zvana "transfer kapitala u inozemstvo"
 • Zbog spašavanja kune devizne rezerve 200 milijuna USD manje
 • 71,8 milijardi kuna deviznih depozita u poslovnim bankama
 • U prosincu aktivno 40,1 posto registriranih poslovnih subjekata
 • Ministarstvo financija o potvrdama o dugovanjima
 • Poduzetnik će moći u roku od 30 dana započeti posao
 • Olakšano ulaganje u Hrvatsku
 • Dvostruki kriteriji ministra financija
 • Počeli radovi na dionici autoceste Varaždin-Breznički Hum
 • Stanje cesta u Hrvatskoj
 • Sredstva za gradnju ceste Zagreb-Split
 • Svaki deseti pita što i kako raditi, sve ostale zanima - kredit
 • Popis banaka
 • Turističke zajednice Primorsko-goranske županije o novim turističkim zakonima
 • Hrvatska u CEFTA-i već u lipnju ove godine
 • Radne dozvole strancima za najviše 30 dana
 • Tražimo jednako uvažavanje kakvo uživa bankarstvo
 • žalit ćemo se jer država daje monopol HZZO-u
 • Vlada treba donijeti zakone i poticati informatičko poduzetništvo
 • GS: 21 potencijalno zainteresirani investitor za kupnju Croatia osiguranja
 • Deficit u robnoj razmjeni gotovo 4,4 milijarde dolara
 • Potvrđeno spajanje Belišća sa slovenskim Valkartonom
 • Predstavljeni časopis i internet poslovni servisi Croatiabiz.com
 • Otvoreni telefon HGK i HURA-e
 • Hrvatski telekom: U očekivanju milijuntog korisnika
 • Irska kolo vodi
 • Njemačke ekonomske dijagonale
 • Kopar - luka za Austriju
 • Rekordan broj stečajeva u Japanu
 • Smanjiti opseg zakonodavstva EZ za 25% do 2005.
 • Hrvatska mora uložiti 10 milijardi dolara u zaštitu vode i zraka po standardima EU

Odgovori na pitanja

pip - 3.2002, str. 121
  žalba protiv presude u parničnom postupku
 • Upravljanje poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Cijena kao bitan sastojak ugovora o prodaji
 • Pravne posljedice zakašnjenja dužnika u ispunjenju nenovčane obveze
 • Sudbina imovine udruga nakon stupanja na snagu novog Zakona o udrugama
 • Usklađivanje sa Zakonom o udrugama normativnih akata udruga i njihov upis u registar
 • Donošenje zakona po hitnom postupku
 • Menadžerski ugovor i otpremnina u trgovačkom društvu
 • Sazivanje sjednice nadzornog odbora trgovačkog društva od strane neovlaštene osobe
 • Ostavka člana uprave trgovačkog društva
 • Obveza plaćanja zajedničke pričuve
 • Problematika korištenja godišnjeg odmora u slučaju promjene osobe poslodavca
 • Povećanje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošćui

Pregled novih propisa

pip - 3.2002, str. 125
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)