RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Porezna tajna

pip - 11.2004, str. 3
U postupku utvrđivanja i naplate poreza porezni je obveznik dužan poreznom tijelu predočiti sve činjenice bitne za oporezivanje. Da bi se pritom uspostavio odnos suradnje i punog povjerenja, potrebno je osigurati da porezno tijelo iznesene činjenice poreznog obveznika zadrži u tajnosti.

Stoga u poreznom pravu velikog broja suvremenih europskih država1 nalazimo fundamentalnu zapovijed poreznim tijelima koja ih obvezuje osigurati i jamčiti tajnost zakonom određenih činjenica o kojima se porezni obveznik očituje tijekom poreznog postupka, kao i cjelokupnog poreznopravnog odnosa.

Dobra vjera u ugovornom pravu

pip - 11.2004, str. 7
Što je načelo dobre vjere i kako je ono zastupljeno u pravnim sustavima tradicije rimskog prava i tradicije common law? Kako Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (Beč 1980.) rješava pitanje dobre vjere kod sklapanja i ispunjenja ugovora o prodaji robe kao i druga pitanja razmatra se u ovome članku, donoseći neke konkretne primjere načela dobre vjere, ili, kako ga naziva ZOO, načela savjesnosti i poštenja, u ugovornom pravu. Autori se u zaključku zalažu za moralnu dimenziju pravne norme obrazlažući da, iako moral i pravo nisu istoznačni, moralna norma može i mora prosuđivati pravnu normu, bez čega nema ni domaćeg, ni međunarodnog pravnog poretka.

Ugovori kartičnog poslovanja

pip - 11.2004, str. 11
U suvremenom gospodarskom okruženju neizostavni su i novi ugovorni oblici. Ti novi oblici nisu opisani u zakonskim propisima, već su proizvod suvremene trgovačke prakse. Najčešće je izvor te prakse u američkim poslovnim modelima, te su stoga ti ugovori pod prevladavajućim utjecajem američke pravne terminologije. U ovom članku objašnjava se pravna priroda odnosa sudionika u kartičnom poslovanju.

Opća pravila Zakona o obveznim odnosima o vrijednosnim papirima

pip - 11.2004, str. 20
Opći pojam vrijednosnih papira vrlo je širok i apstraktan zbog toga što obuhvaća veliku skupinu isprava koje su različite po propisima koji ih uređuju, životnoj svrsi njihova izdavanja, vrijednosti, pravima koja iz njih proizlaze.

Te isprave protežu se od pojedinačno i bez posebnog odobrenja državnih organa izdanog čeka, uređenog Zakonom o čeku, na svotu od 100 kn, u svrhu ovlaštenikove naplate tražbine iz ugovora o prodaji, preko teretnice, uređene Pomorskim zakonikom, izdane zato da bi krcatelj na brod robe vrijedne 1.000.000 kn tu robu mogao prodati i predati (predajom teretnice) kupcu još dok je ona na brodu, pa sve do izdavanja 200.000 dionica od po 100 kn nominalne vrijednosti (dakle, ukupne vrijednosti 20.000.000 kn), u obliku elektroničkog zapisa, a ne isprava, što je uređeno Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, i to radi pribavljanja sredstava potrebnih za daljnji razvitak izdavatelja. Različitost i raznorodnost tih isprava tolike su da se pojedini vrijednosni papiri ne obrađuju u okviru građanskog prava, nego, primjerice teretnica pripada u pomorsko pravo, skladišnica i bjanko zadužnica u trgovačko pravo, obveznice i dionice u pravo trgovačkih društava. Iako vrlo različiti, vrijednosni papiri ipak imaju dovoljno zajedničkog da čine temeljno jedinstveni pojam koji je moguće obuhvatiti jednom definicijom, a zatim prikazati elemente koji su zajednički svim vrijednosnim papirima.

Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s Konvencijom UN protiv korupcije

pip - 11.2004, str. 32
Nakon razmatranja usklađenosti hrvatskog kaznenog zakonodavstva s relevantnim odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije i standarda međunarodne pravne suradnje u ranijim brojevima časopisa "Pravo i porezi", predmet ovoga članka je analiza usklađenosti preventivnih mjera u hrvatskom zakonodavstvu s odredbama Konvencije, i to u dijelu koji se odnosi na javne nabave, sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i financiranje političkih stranaka.

Žalba u zemljišnoknjižnim stvarima (I.)

pip - 11.2004, str. 36
U ovom članku autor piše o pravu na žalbu u postupku u zemljišnoknjižnim stvarima i njezinom sastavu prema Novelama Zakona o zemljišnim knjigama.

U jednom od nastavaka obradit će se pitanja o žalbi u povodu rješenja o pojedinim zemljišnoknjižnim upisima (npr. zabilježbi), te o (ne)dopustivosti izvanrednih pravnih lijekova u postupku u zemljišnoknjižnim stvarima.

Mirno rješavanje trgovačkih sporova putem arbitraže

pip - 11.2004, str. 40
Autorica u ovome članku razmatra rješavanje trgovačkih sporova mirnim putem - putem arbitraže prema hrvatskom zakonodavstvu. Analiziraju se značajke i prednosti arbitraže. Nakon analize načina ugovaranja i vrsta arbitraže istražuje se primjena materijalnoga prava, arbitražni postupak, te suđenje po pravičnosti.

"Tržišna vrijednost" informacija javnog sektora

pip - 11.2004, str. 44
Zbog svojega posebnog pravnog režima informacije javnog sektora čine specifičnu skupinu "roba" na informacijskom tržištu. Analiza njihove "tržišne vrijednosti" obuhvaća pravni okvir (načelno dostupne i načelno nedostupne informacije) te varijable dostupnosti informacija javnog sektora (varijable na strani tražitelja informacije, na strani javnog sektora, kao i dodatne varijable u području protupravnog komuniciranja). "Tržišnu vrijednost" tih informacija čini razlika između koristi postignutih pristupom informacijama i troškova pristupa.

U ovome članku je predložena i sistematizacija elemenata procjenjivanja koristi/troškova (važnost informacije, vremenski element, sadržajni element, širina dostupnosti informacije, neposredni financijski troškovi pristupa). Svaki od tih elemenata može imati i svoju inačicu u protupravnoj sferi. Protupravno prikupljene informacije na strani troškova povlače za sobom dodatni element rizika, a na strani koristi dodatni element informacijske povlaštenosti.

Osnivanje kulturnih vijeća na lokalnim razinama

pip - 11.2004, str. 46
Od četiri tipa decentralizacije u kulturi - odlučivanja, financiranja, kulturne infrastrukture i kulturnog života - ključan doprinos prvom, tj. decentralizaciji odlučivanja, bilo je osnivanje kulturnih vijeća. Prvi Zakon o kulturnim vijećima (iz 2001.) u svojem je djelokrugu određivao bitna pitanja - od razdiobe proračunskih sredstava prema kulturnim korisnicima do utvrđivanja kulturnih prioriteta i predlaganja programskih smjernica. Radom kulturnih vijeća u kojima odlučuju kulturni djelatnici i umjetnici, na nov način su se pokušali urediti odnosi između tijela državne vlasti i subjekata u kulturi u pravcu razvoja autonomnosti kulture. No, taj je zakon pokazao određene nedostatke i nedorečenosti, pa je u prvoj polovici ove godine donesen novi zakon istoga naziva, kojim se pokušalo poboljšati stanje na tom području. Uz razmatranje njegovih odredaba, u nastavku se članka daje ogledni primjer akta o osnivanju kulturnog vijeća na lokalnoj razini kojeg su lokalne zajednice obvezne donijeti do kraja ove godine.

Squeeze-out - prijenos dionica manjinskih dioničara

pip - 11.2004, str. 49
U članku se razmatraju novosti u Zakonu o trgovačkim društvima koje se tiču instituta squeeze-out, odnosno prijenosa dionica manjinskih dioničara. Analiziraju se uvjeti za prijenos dionica, postupak prijenosa te problematika oko određivanja primjerene otpremnine koja se ima isplatiti manjinskim dioničarima kao naknada za njihovo isključenje iz društva.

Sloboda kretanja robe i zabrana količinskih ograničenja i mjera s jednakim učinkom

pip - 11.2004, str. 54
U članku se razmatra problematika zabrane količinskih ograničenja i mjera s jednakim učinkom kojima se ostvaruje slobodno kretanje robe. Ova sloboda se na razini EZ-a ostvaruje temeljem odredbi UEZ-a, a između RH i EZ-a temeljem odredaba SSPa odnosno PS-a.

Roba je u smislu odredaba UEZ-a svaki proizvod čija se vrijednost može izraziti u novcu i koji je predmet trgovačkih transakcija. Zabranjena količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom mogu nastati djelovanjem država, tijela EZ-a ili, posredno, pojedinaca. Prekogranična trgovina nije uvjet primjene zabrana količinskih ograničenja i mjera s jednakim učinkom unutar EZ-a.

Količinsko ograničenje je mjera koja za učinak ima potpuno ili djelomično ograničenje uvoza, izvoza ili provoza robe. Mjere s jednakim učinkom pri uvozu su pravila koja mogu izravno ili neizravno, stvarno ili potencijalno, spriječiti trgovinu bez obzira jesu li diskriminacijska ili ne. Pod mjerom s jednakim učinkom pri izvozu razumiju se samo pravila koja se diskriminacijski odnose prema izvoznom proizvodu. Pravila koja se odnose na načine prodaje i koja, primjerice, uređuju tko, gdje, kada, na koji način i po kojoj cijeni može prodavati robu, ne smatraju se mjerama s jednakim učinkom ako ne diskriminiraju uvezene proizvode.

Diskriminacijske mjere mogu se opravdati samo pozivanjem na razloge priznate u čl. 30. UEZ-a, a nediskriminacijske i putem opravdanja prihvaćenih u sudskoj praksi, koja se nazivaju prisilnim zahtjevima. Sustav zabrana količinskih ograničenja i mjera s jednakim učinkom iz SSP-a potrebno je u što većoj mjeri uskladiti sa sustavom zabrana iz UEZ-a kako bi se u potpunosti ispunile obveze iz SSP-a i ostvario cilj Republike Hrvatske - članstvo u EU.

Jednako primjenjiva pravila i slobodno kretanje robe u europskom pravu

pip - 11.2004, str. 61
U travanjskom broju časopisa Pravo i porezi započeli smo pravnu analizu slobodnoga kretanja robe u europskom pravu člankom o zabrani fiskalnih prepreka. Nastavljamo s jednim od pravno složenijih pitanja unutar prava slobodnoga kretanja robe, odnosno pitanjem jednako primjenjivih pravila (indistinctly applicable rules) unutar zabrane količinskih prepreka. No, kako je prije prelaska na analizu navedenih pravila potrebno ponoviti okvir unutar kojega se pravo slobodnog kretanja robe nalazi i ukratko definirati količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom količinskim ograničenjima, to se čini u uvodu ovoga članka.

Ovaj članak zadržava se na pitanjima jednako primjenjivih pravila i obvezujućih zahtjeva, a pitanja određenja količinskih ograničenja i mjera s jednakim učinkom količinskim ograničenjima, te tumačenja diskriminirajućih trgovinskih prepreka i njihova mogućeg opravdanja, obradit će se u jednom od sljedećih članaka.

Vijesti iz Europske unije

pip - 11.2004, str. 68
  Objavljena Pretpristupna strategija
 • Ankara pozdravlja potporu Komisije za početak pregovora
 • Bugarska i Rumunjska na putu za ulazak u EU u siječnju 2007.
 • Europska komisija pojednostavljuje financiranje vanjske pomoći
 • Coca-Cola i EU postigli nagodbu
 • Pad industrijske proizvodnje u EU
 • Objavljena Zelena knjiga o nabavama u sektoru obrane

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 11.2004, str. 71
  Ponovno korištenje povlastice pri uvozu gospodarskoga inventara prema čl. 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Privremeni uvoz predmeta za izlaganje na Zagrebačkom velesajmu
 • Unos muzičkog instrumenta
 • Uvoz kutija prve pomoći
 • Uvoz ogrlica za praćenje sisavaca
 • Nosioci atesta pri uvozu robe u RH
 • Internet narudžba biljaka iz inozemstva
 • Uvoz osobnog automobila iz Njemačke
 • Privremeni uvoz osobnog automobila iz Njemačke
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade Japana o japanskoj darovnici
 • Troškovi uredovanja carinskog službenika izvan uredovnog prostora
 • Uvozna davanja na ulog strane osobe u domaće trgovačko društvo te uvoz robe radi izvoza
 • Upis zabrane otuđenja pri uvozu osobnog automobila uz oslobođenje od PDV-a po osnovi preseljenja
 • Povrat carinske pristojbe
 • Raspolaganje s opremom uvezenom po osnovi čl. 17. Zakona o područjima posebne državne skrbi
 • Produženje povlastice pri uvozu gospodarskoga inventara prema čl. 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ministarstvo pravosuđa

pip - 11.2004, str. 76
  Uvjet za polaganje državnog stručnog ispita za stručnog suradnika temeljem čl. 88., st. 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Sve poslove za koje je propisano da ih obavljaju "nadležni županijski uredi" obavljaju uredi državne uprave u županijama
 • Oslobađanje od obveze polaganja državnog stručnog ispita
 • Koeficijent složenosti poslova određuje se prema radnom mjestu na koje je službenik raspore đen, a ne prema ustrojstvenoj jedinici državnog tijela u kojoj je predviđeno konkretno radno mjesto
 • Pristupanje polaganju državnog stručnog ispita prije utvrđenog roka
 • Nespojivost članstva u predstavničkom tijelu i državnog službenika u tijelu državne uprave
 • Ostavka gradonačelnika i članova gradskog poglavarstva

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 11.2004, str. 79
  Izdavanje lokacijskih dozvola
 • Primjena čl. 129. Zakona o gradnji u postupcima utvrđivanja uvjeta za obavljanje gospodarske djelatnosti
 • Financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i sadržaj urbanističkih planova
 • Uporabna dozvola za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u kući za odmor

Stvarno pravo

pip - 11.2004, str. 81
  Vlasnički zahtjev za povrat stvari (čl. 161. ZV-a)
 • Način osnivanja služnosti na nekretninama (čl. 220. ZV-a)

Obvezno pravo

pip - 11.2004, str. 82
  Posljedice ništavosti ugovora (čl. 104. ZOO-a)
 • Odgovornost za štetu naručitelja i izvođača radova (čl. 207. ZOO-a)
 • Prijeboj (kompenzacija) - opći uvjeti (čl. 336. ZOO-a)
 • Djeljive obveze (čl. 412. ZOO-a)
 • Ustupanje tražbine ugovorom (cesija) - opći uvjeti (čl. 436. ZOO-a)
 • Prava kupca u slučaju materijalnog nedostatka prodane stvari (čl. 485. ZOO-a)

Pomorsko pravo

pip - 11.2004, str. 83
  Upravljanje pomorskim dobrom (čl. 56. PZ-a)
 • Spašavanje broda (čl. 767. ZPUP-a)

Radno pravo

pip - 11.2004, str. 84
  Odgovornost poslodavca za štetu prouzročenu radniku (čl. 102. ZR-a)
 • Visina otpremnine (čl. 118. ZR-a)
 • Način prestanka ugovora o radu (čl. 103. ZR-a)
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 107. ZR-a)

Parnični postupak

pip - 11.2004, str. 86
  Prethodno pitanje (čl. 12. ZPP-a)
 • Pismena izrada presude (čl. 337. ZPP-a)
 • Odluke revizijskog suda (čl. 395. ZPP-a)

Ovršni postupak

pip - 11.2004, str. 87
  Primjena odredaba drugih zakona u ovršnom postupku (čl. 19. OZ-a)

Stečajno pravo

pip - 11.2004, str. 87
  Primjena odredaba zakona o parničnom postupku u stečajnom postupku (čl. 6. SZ-a)
 • Obveze stečajne mase (čl. 85. SZ-a)

Kazneno pravo

pip - 11.2004, str. 88
  Povreda prava na rad
 • Teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi
 • Krivotvorenje znakova za vrijednost

Porezno pravo

pip - 11.2004, str. 89
  Korištenje kuće za odmor od strane drugih osoba bez pravne osnove (čl. 35. ZOFJLIPS)
 • Dohodak od nesamostalne djelatnosti (čl. 7., toč. 5. ZOPND)
 • Nastanak porezne obveze pri stjecanju vlasništva (čl. 3. ZOPNPN)
 • Izgradnja niskonaponske mreže (čl. 2., st. 1. ZPDV)
 • Procjena porezne osnovice na temelju obavljenog nadzora (čl. 61. ZOPND) i službena tajna

Pravo trgovačkih društava

pip - 11.2004, str. 91
  Ponovna revizija minimalnog kapitala nakon reorganizacije postojećeg d.o.o.-a koje obavlja operativnu djelatnost
 • Uvjeti za isključenje nekog člana društva i povlačenje poslovnog udjela
 • Odgovornost osnivačkog komanditora kod povrede obveze objavljivanja u prospektu izdanja

Porez na dobitak

pip - 11.2004, str. 93
  Primjena odredbi o postupku pola prihoda kod rashoda poslovanja u odnosu na prihode od udjela u dobitku (dividendi) od obračunskog razdoblja 2001., kada na početku nema raspodjele dobitka

Porez na dohodak

pip - 11.2004, str. 94
  Dvostruko vođenje kućanstva u drugom stanu koji je unajmila supruga kao jedina vlasnica nije zlouporaba oblika - ograničenje - zbog odbitka pretporeza - za zlouporabu uključenja supružnika koji je najmodavac

Radno pravo

pip - 11.2004, str. 94
  Određivanje godišnjeg odmora u kontinuiranom sustavu smjena koje se ne smjenjuju redovito svakog tjedna

Obvezni odnosi

pip - 11.2004, str. 95
  Neučinkovitost odredbe o ugovornoj kazni kod najviše granice od preko 5% svote naloga

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 11.2004, str. 95
  Vlada između dvije vatre
 • Kad bi se smanjio Državni proračun Hrvatsku bi bilo moguće učiniti europskom poreznom oazom
 • Privatni sektor dominira zaduživanjem
 • HNB smanjila obaveznu rezervu banaka
 • Sniženje cijene depozita u bankama
 • Troškovi oporezivanja - šest milijardi kuna
 • Svjetska banka nastavlja potporu u upravljanju javnim dugom
 • Večernji list: Porezne olakšice do 12.000 kuna godišnje
 • Antimonopolska agencija dopustila izdavanje jamstva Hrvatskim autocestama
 • Povratak u budućnost
 • Manevarski prostor
 • Bankari prijete ustavnom tužbom
 • Novi prijedlog za ograničenje kamata
 • Prijedlog maksimalnih kamata lihvu postavio iznad 21 posto
 • Ukupni depoziti 124,7 milijardi kuna krajem kolovoza
 • Spojene Nova i Dubrovačka banka
 • Opasne veze
 • Druga brzina
 • Rast BDP-a u prvom polugodištu 4 posto
 • Oko 90 posto novozaposlenih u mirovinske fondove raspoređuje Regos
 • Fondovska industrija upravlja sa 14 mlrd. kuna
 • Konferencija Zagrebačke burze u Rovinju
 • Kornjača i zec
 • Hebrang ne da hotele nepoznatima s novcem
 • Kako odigrati završnicu?
 • Nova procjena hotelskih kuća
 • Vlasništvo nad zemljištem jedan je od najvećih problema. Što učiniti?
 • Neki kupci ne obnavljaju hotele. Što učiniti?
 • Prodaja nekretnina strancima
 • Postojećim zakupcima pravo prvenstva
 • Većina još čeka povrat
 • Hrvatskoj 24,6 milijuna USD-a
 • Strana ulaganja - pola milijarde dolara
 • Sporazum o osiguravanju stranih ulaganja
 • Prije ulaska u EU treba spasiti poljoprivredu
 • Sjeme razdora
 • U prosincu sve radne nedjelje
 • Korištenje usluga one stop shop-a
 • 11,6 milijardi kuna nepodmirenih naloga
 • Fond za razvoj - krediti bez kamata
 • Napokon kreće realizacija burzi riba u Rijeci i Puli
 • Otoci - osjetljive ekološke cjeline
 • Autocesta Zagreb - Sisak prema planu
 • Ulaganje u cestogradnju neće se bitno smanjiti ni u 2005.
 • Zaštićeno obalno područje ucrtano u digitalne karte
 • T - Hrvatski Telekom
 • Škare-Ožbolt na otvaranju seminara za suce i državne odvjetnika
 • GSV: Odvjetničke tarife prema mogućnostima građana
 • Ovršni zakon bez uredbe
 • Prekovremeni sati sucima će od studenoga biti plaćeni
 • Radni sporovi
 • Poslijediplomski studij upravljanja okolišem
 • Agencija za hranu otvorena u Osijeku
 • Nedjelja kao izborni dan predsjedničkih izbora
 • E-adresar lokalne uprave
 • Juris Protecta: Obračun s lobijima
 • Liječnici u stalnom radnom odnosu u državnim zdravstvenim ustanovama i rad izvan redovitog radnog vremena
 • Chirac u Kini
 • Velika Britanija gubi 40 milijardi funti godišnje
 • Al Qaida Davidu ne može ništa
 • Illy i Galan ubrzavaju osnivanje sjevernojadranske euroregije
 • Prvo umjetno srce dobilo u SAD odobrenje za ugradnju
 • Njemačka predvodi
 • Czech Airlines kupuje 12 Airbusovih zrakoplova
 • Smanjenjem poreza postaje porezni raj

Odgovori na pitanja

pip - 11.2004, str. 106
  Doprinos solidarnosti
 • Vraćanje radne knjižice
 • Godišnji odmor nakon bolovanja
 • Mirovina i radni odnos
 • Komunalne usluge - zastarni rok
 • Načela zemljišnoknjižnog prava - načelo povjerenja
 • Dioba suvlasništva nekretnina
 • Obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na temelju koncesije
 • Izvorno značenje pojma fiducije
 • Društveno poticana stanogradnja - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
 • Prijenos dionica manjinskih dioničara
 • Ugovorno određivanje nadležnosti
 • Trgovačka društva od posebnog državnog interesa
 • Pročišćeni tekst Zakona o radu

Pregled novih propisa

pip - 11.2004, str. 111

Zakon o zaštiti na radu

pip - 11.2004, str. 1
Redakcijski pročišćeni tekst.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)