Pravo i porezi 1/2005

Web izdanje 8,99
Načela međunarodnih trgovačkih ugovora 2004. prema UNIDROIT i lex mercatoria (I.)
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca u poredbenom zakonodavstvu
Autor: Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Alternativna ponuda kod javnih nabava
Autor: Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur.
Novosti u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2005.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prikaz novoga Zakona o porezu na dobit
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje bezalkoholnih pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Porezno-pravni odnos
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Prikaz novela (izmjena) u zemljišnoknjižnom pravu
Autor: Mladen ŽUVELA, dipl. iur.
Prestanak ugovora o radu odlukom suda - sudski raskid
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Pokretanje stečajnog postupka (II.)
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Usklađivanje europskog PDV-a - povijesni prikaz
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Pravo državnih potpora u EZ
Autor: Mr. sc. Denis ŠTOK, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina,nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Područja posebne državne skrbi
Parnični postupak
Prekršajno pravo
Javno bilježništvo
Porezno pravo
Stečajno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja