Pravo i porezi

Uvodnik
pip - 1.2005, str. 1
Načela međunarodnih trgovačkih ugovora 2004. prema UNIDROIT i lex mercatoria (I.)
pip - 1.2005, str. 3
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca u poredbenom zakonodavstvu
pip - 1.2005, str. 11
Alternativna ponuda kod javnih nabava
pip - 1.2005, str. 22
Novosti u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2005.
pip - 1.2005, str. 31
Prikaz novoga Zakona o porezu na dobit
pip - 1.2005, str. 38
Oporezivanje bezalkoholnih pića
pip - 1.2005, str. 45
Porezno-pravni odnos
pip - 1.2005, str. 51
Prikaz novela (izmjena) u zemljišnoknjižnom pravu
pip - 1.2005, str. 53
Prestanak ugovora o radu odlukom suda - sudski raskid
pip - 1.2005, str. 62
Pokretanje stečajnog postupka (II.)
pip - 1.2005, str. 66
Usklađivanje europskog PDV-a - povijesni prikaz
pip - 1.2005, str. 73
Pravo državnih potpora u EZ
pip - 1.2005, str. 82
Vijesti iz Europske unije
pip - 1.2005, str. 88
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 1.2005, str. 92
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina,nasljedstva i darove
pip - 1.2005, str. 98
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 1.2005, str. 98
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i darovanja
pip - 1.2005, str. 100
Ministarstvo pravosuđa
pip - 1.2005, str. 100
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 1.2005, str. 103
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
pip - 1.2005, str. 104
Obvezno pravo
pip - 1.2005, str. 107
Pravo trgovačkih društava
pip - 1.2005, str. 108
Radno pravo
pip - 1.2005, str. 109
Područja posebne državne skrbi
pip - 1.2005, str. 109
Parnični postupak
pip - 1.2005, str. 109
Prekršajno pravo
pip - 1.2005, str. 110
Javno bilježništvo
pip - 1.2005, str. 113
Porezno pravo
pip - 1.2005, str. 113
Stečajno pravo
pip - 1.2005, str. 115
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 1.2005, str. 117
Odgovori na pitanja
pip - 1.2005, str. 123
Pregled novih propisa
pip - 1.2005, str. 128