Pravo i porezi

Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora (I.)
pip - 2.2005, str. 3
Ugovor o distribuciji motornih vozila i servisiranju
pip - 2.2005, str. 9
Može li rezultat rada anketara (u hrvatskom pravu) biti autorsko djelo ili ne
pip - 2.2005, str. 17
Uvećana plaća i osnovni osobni odbitak pri obračunavanju poreza na dohodak obveznika s područja posebne državne skrbi
pip - 2.2005, str. 20
Kontrola zakonitosti poreznih akata - organizacijski aspekti
pip - 2.2005, str. 22
Zastara naplate poreza i doprinosa za obvezna osiguranja
pip - 2.2005, str. 27
Oporezivanje dohotka u Republici Austriji
pip - 2.2005, str. 31
"Usmeni" otkaz ugovora o radu i propust radnika da zahtijeva ostvarenje ili zaštitu povrijeđenoga prava
pip - 2.2005, str. 36
Nagodba i poništaj rješenja o izvlaštenju
pip - 2.2005, str. 38
Obavljanje poslova iz djelokruga županija u jedinicama lokalne samouprave
pip - 2.2005, str. 47
Zaključak arbitražnog suda i pravni lijekovi protiv njega
pip - 2.2005, str. 55
Novi zadatci carinske službe na području EU
pip - 2.2005, str. 58
Sloboda kretanja robe i ispravna primjena načela međusobnog priznanja
pip - 2.2005, str. 61
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 2.2005, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 2.2005, str. 72
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 2.2005, str. 73
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 2.2005, str. 73
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 2.2005, str. 74
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 2.2005, str. 77
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 2.2005, str. 81
Ministarstvo pravosuđa
pip - 2.2005, str. 83
Državni inspektorat
pip - 2.2005, str. 86
Obvezno pravo
pip - 2.2005, str. 87
Javno priopćavanje
pip - 2.2005, str. 88
Pravo trgovačkih društava
pip - 2.2005, str. 89
Radno pravo
pip - 2.2005, str. 91
Parnični postupak
pip - 2.2005, str. 92
Stečajno pravo
pip - 2.2005, str. 92
Sudski registar
pip - 2.2005, str. 93
Kazneno pravo
pip - 2.2005, str. 93
Porezno pravo
pip - 2.2005, str. 95
Pravo trgovačkih društava
pip - 2.2005, str. 97
Porez na dobitak
pip - 2.2005, str. 98
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 2.2005, str. 103
Pitanja i odgovori
pip - 2.2005, str. 109