Pravo i porezi 2/2005

Web izdanje 8,99
Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora (I.)
Autor: Doc. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Ugovor o distribuciji motornih vozila i servisiranju
Autori: Dr. sc. Hana HORAK, dipl. iur.
Edita RADANOVIĆ, dipl. oec.
Može li rezultat rada anketara (u hrvatskom pravu) biti autorsko djelo ili ne
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Uvećana plaća i osnovni osobni odbitak pri obračunavanju poreza na dohodak obveznika s područja posebne državne skrbi
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Kontrola zakonitosti poreznih akata - organizacijski aspekti
Autor: Mr. sc. Stanka STOJIĆ, dipl. iur.
Zastara naplate poreza i doprinosa za obvezna osiguranja
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje dohotka u Republici Austriji
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
"Usmeni" otkaz ugovora o radu i propust radnika da zahtijeva ostvarenje ili zaštitu povrijeđenoga prava
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Nagodba i poništaj rješenja o izvlaštenju
Autor: Snježana RADONIĆ, dipl. iur.
Obavljanje poslova iz djelokruga županija u jedinicama lokalne samouprave
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Zaključak arbitražnog suda i pravni lijekovi protiv njega
Autor: Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Novi zadatci carinske službe na području EU
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Sloboda kretanja robe i ispravna primjena načela međusobnog priznanja
Autor: Marko MALJEVAC, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo pravosuđa
Državni inspektorat
Obvezno pravo
Javno priopćavanje
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Stečajno pravo
Sudski registar
Kazneno pravo
Porezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Porez na dobitak
Informacije iz zemlje i svijeta
Pitanja i odgovori