RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Zlouporabe na tržištu vrijednosnih papira - novi propisi europskog prava i prilagodba hrvatskog prava

pip - 8.2005, str. 3
Svrha je ovoga članka utvrditi u kojem se pravcu Smjernicom iz 2003. izmijenilo uređenje insider dealinga u odnosu na Smjernicu iz 1989. i kako su Smjernicom iz 2003. po prvi put usklađene ostale tržišne manipulacije. Osim Smjernice iz 2003. potrebno je uzeti u obzir i smjernice druge razine. Na kraju se daje kratak osvrt na izmjene koje će se morati unijeti u naše pravo (Zakon o tržištu vrijednosnih papira). Strukturalno, u članku se najprije iznose rješenja europskog prava o insider tradingu, a zatim o tržišnim manipulacijama. U posljednjem se dijelu naznačuje po čemu se hrvatsko pravo razlikuje od europskoga i što bi još trebalo izmijeniti da se ono uskladi i u kojoj mjeri je hrvatska Komisija za vrijednosne papire sankcionirala tzv. zabranjena ponašanja na tržištu vrijednosnih papira.

Uvodno se napominje da se insider trading uobičajeno definira kao trgovina povlaštenim informacijama ili točnije: korištenje prednosti pri trgovanju vrijednosnim papirima stečeno poznavanjem cjenovno osjetljivih povlaštenih informacija koje se tiču izdavatelja vrijednosnih papira ili samog vrijednosnog papira. U zabranjene radnje insider tradinga ne ulaze samo kupnja i prodaja nego i savjetovanje pri kupnji (ili prodaji), odnosno odavanje povlaštenih informacija, bilo da se to čini u vlastitom ili tuđem interesu. Zadaća sveobuhvatnog koncipiranja zabranjenih radnji je spriječiti raznovrsne oblike u kojima se insider trading pojavljuje.

Actio Pauliana - pobijanje dužnikovih pravnih radnji

pip - 8.2005, str. 15
Ovaj je pravni institut doživio bitne promjene donošenjem novog Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., dalje: ZOO). Ratio legis je svakako u temeljnoj odredbi sadržanoj u čl. 65. ZOO-a. Vjerovnika je nužno zaštititi od dužnikovih raspolaganja kojima bi bilo ugroženo ostvarivanje njegove tražbine, pri čemu je ključni i odlučni trenutak naravno njezina dospjelost (ipak, pod određenim uvjetima taj odlučan trenutak je, ili može biti, i raniji). U biti, radi se o pronalaženju razumnog kompromisa između želje da se ne ograničava nikoga (pa ni dužnika) u raspolaganju vlastitom imovinom (što bi bilo u suprotnosti s nekim osnovnim pravnim načelima, pa tako npr. i načelom slobode ugovaranja, slobode raspolaganja svojom imovinom, slobode izražavanja svoje slobodne volje...) s jedne strane i s druge strane želje da se ne dopusti nikome da svojim raspolaganjima dovede sebe u položaj u kojemu se vjerovnik ne može namiriti bilo djelomice, bilo u cijelosti. Instrumenti kojima se pokušava pronaći taj razuman kompromis su različiti, pa tako npr. tu spadaju pravo zadržanja (ius retentionis), jamstvo ili poručanstvo, ugovorna kazna, ali i paulijanske tužbe (paulijanski prigovori) ili tužbe za pobijanje dužnikovih pravnih radnji. Usporedna prednost paulijanskih tužbi (paulijanskih prigovora) je u tome što pravo na tužbu izvire izravno iz zakona, pa nije potrebno (kao npr. kod ugovorne kazne) predvidjeti takav slučaj unaprijed i postići suglasnost druge strane za odgovarajuću ugovornu odredbu. Svakako uvijek treba naglasiti načelnu primjenjivost općih pravila na sve što nije posebnim propisom (lex specialis) drukčije uređeno, pri čemu načelna primjenjivost ne vrijedi ako je to suprotno naravi stvari.

Sporna primjena čl. 34. st. 1. toč. 3. Zakona o javnom priopćavanju u sudskoj praksi

pip - 8.2005, str. 22
Iako Zakon o javnom priopćavanju nije više na snazi, jer je materija toga Zakona sada uređena Zakonom o medijima, on se još uvijek primjenjuje u sudskoj praksi. Naime, još uvijek ima neriješenih sudskih sporova u vezi sa slučajevima koji su se dogodili za vrijeme važenja ZJP-a i na koje se taj Zakon primjenjuje.

Obveza unapređivanja postupka i prekluzija

pip - 8.2005, str. 25
Izmjenom austrijskog Zakona o parničnom postupku iz 2002. godine (dalje: Novela) koja je objavljena u Sl. l., br. 76/02., uvedena je obveza unapređivanja postupka koja se odnosi na sve postupke pokrenute nakon 1. siječnja 2002., povreda koje obveze dovodi do prekluzije.

Novelom se osigurava učinkovitost sudskih postupaka te da se provedu u što kraćem roku. Osim toga Novelom se nastojalo nametnuti parničnim strankama odgovornost za što žurnije vođenje postupka.

U članku se iznosi austrijska praksa parničnog postupka.

O mirenju u hrvatskom usporednom pravu - miscelanea i prijedlog de lege ferenda

pip - 8.2005, str. 29
Postupak mirenja je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti svoj spor pomoću izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti nametanja obvezujućih rješenja. Razmatranja ove problematike usredotočena su na rješenja i otvorena pitanja u sklopu Zakona o mirenju, Pravilnika o mirenju, uz ukazivanje i na druge pravne izvore.

Krivotvorenje novca - kaznenopravni aspekt

pip - 8.2005, str. 33
Toliko je različitog novca u optjecaju da niti najsavršenija i sofisticirana oprema ne može registrirati njegovu masu. Kriminal se pojavljuje svuda gdje se može ostvariti korist, profit, dobitak. Osim krivotvorenja umjetnina, vrijednosnih papira, znakova za vrijednosti, pojedinci i kriminalne organizacije krivotvore i novac. Jezgru krivotvorenja je ponekad teško otkriti jer ne mora biti unutar jedne zemlje. Danas su u uporabi savršena sredstva izrade krivotvorenih novčanica, ali i načini njihova otkrivanja.

Republika Hrvatska se nalazi unutar područja u kojem se izrađuju ili stavljaju u optjecaj krivotvorene kune, dolari, euri ili drugi novac. Stoga svi oni koji na bilo koji način skrbe o zaštiti domaćeg i stranog novca pa i svaki građanin treba biti obaviješten o krivotvorenju novca.

Ovaj članak je skroman doprinos toj obavijesti.

Edukacija službenika u državnoj upravi

pip - 8.2005, str. 38
O edukaciji državnih službenika, kao bitnom seg-mentu državne uprave, u nastavku piše naša suradnica iz Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Uvoz robe u Republiku Hrvatsku

pip - 8.2005, str. 40
Uvoz robe počinje od trenutka unosa robe u carinsko područje RH, nastavlja se postupkom provoza, a završava carinjenjem robe na unutarnjoj carinskoj ispostavi kojim se roba stavlja u jedan od carinskih postupaka ili postupanja.

Roba, ovisno o vrsti, podliježe različitim propisima od trenutka kada se nađe na graničnom prijelazu, kao i različitim vrstama nadzora. Prije konačnog carinjenja kojeg provodi carinska služba, roba mora ispuniti sve uvjete koji su propisani za uvoz u RH.

Prije obrade carinskih propisa kojima se uređuje uvoz robe, bit će iznesene osnove Zakona o trgovini, koji je temeljni propis što uređuje opće uvjete obavljanja trgovine s inozemstvom.

Kako uvesti robu kada se ona koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, s posebnim osvrtom na posebne propise što se moraju pri uvozu poštivati, pojašnjava autorica članka.

Europski sud pravde i neposredno oporezivanje

pip - 8.2005, str. 48
Činjenica je da Europski sud pravde (European Court of Justice) rješava sve veći broj slučajeva iz područja oporezivanja, posebice neposrednoga. Taj se sud sve više potvrđuje kao najveći autoritet u provjeri nacionalnih poreznih zakonodavstava spram pravnog poretka EU. To je i jedan od razloga da si postavimo pitanje - je li možda ESP najmoćnija snaga koja primjenom načela prava EU uzrokuje i ubrzava prijeko potrebne nacionalne porezne reforme? Opravdano je i upitati se kreira li ta institucija u ispunjavanju svoje zadaće nova porezna načela? To su samo neka od pitanja na koja smo pokušali dati odgovor.

Vijesti iz Europske unije

pip - 8.2005, str. 53
  Povoljnija pozicija Hrvatske u FP6 programu
 • Šećer, junetina i SAPARD teme razgovora u Bruxellesu
 • 52% stanovnika EU za ulazak Hrvatske
 • Novo izdanje vodiča kroz mjesta za informiranje o EU u RH
 • Počeo twining projekt "Potpora hrvatskom sustavu dodjele državnih potpora"
 • Osnovana Udruga za promicanje međuobalnog prometnog povezivanja
 • Direktiva o autorskom pravu - razlog prekršajnog postupka protiv 4 članice
 • Univerzalni EU prospekti za dionička društvaInflacija Eurozone i EU25 u svibnju pala na 1,9%
 • Nezaposlenost EU i eurozone u svibnju pale na 8,8%
 • Seminar "Kako hrvatske tvrtke mogu pristupiti javnim natječajima financiranim iz Generalnog proračuna Europskih zajednica"
 • Hrvatska konkurentnost slabija u odnosu na 2003.
 • Zaštitne carine na uvoz govedine

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2005, str. 56
  Obračun PDV-a na uslugu iznajmljivanja autobusa s osobljem stranoj agenciji - "tura" ili ne
 • PDV na godišnju članarinu - korištenje prava - koju je zaračunao inozemni poduzetnik
 • Obračun PDV-a na dobra prodana inozemnom naručitelju koja ostaju u RH
 • Ulazak u sustav PDV-a fizičkih osoba koje obavljaju pribavu osiguranja
 • Porez na dodanu vrijednost na gubitak robe u transportu do veleprodajnog skladišta kupca
 • Obračun PDV-a

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 8.2005, str. 58
  Utvrđivanje poreza na dohodak za 2002. godinu po godišnjoj poreznoj prijavi
 • Godišnji obračun poreza na dohodak iz primitaka od nesamostalnog rada
 • Promjena načina oporezivanja, dohodak - dobitak
 • Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza - uputa o načinu utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
 • Oporezivanje dohotka od kapitala na dobitak 2004.
 • Osobni odbitak za uzdržavanu djecu koja primaju obiteljsku mirovinu
 • Oporezivanje dodatka na mirovinu

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 8.2005, str. 63
  Nabava motornog vozila od inozemnog poduzetnika - plaćanje posebnog poreza na promet od 5%

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 8.2005, str. 64
  Obveza plaćanja posebnog poreza i carine prilikom uknjižbe založnog prava na jedrilicama koje su uvezene za charter djelatnost
 • Zahtjev za poništenje zabrane otuđenja opreme, uvezene temeljem čl. 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Carinjenje kamp prikolica
 • Carinska olakšica kod predmeta nasljeđivanja
 • Poslovanje preko carinskog skladišta
 • Osiguranje carinskog duga u postupcima smještaja opreme u slobodnu zonu

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 8.2005, str. 67
  Porezni status uvoznih instant čajeva
 • Postupanje pri donošenju rješenja o oslobađanju od plaćanja posebnog poreza na plovila, koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti
 • Poseban porez na plovila koja se uvoze za vlastite potrebe i plovila koja se uvoze putem trgovca
 • Posebni porez na vozila za sve terene (ATV)
 • Posebni porez na plovila koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti

Ministarstvo financija - Devizni inspektorat

pip - 8.2005, str. 69
  Obveza vođenja nadzorne knjige za obrtnike zlatarske struke

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 8.2005, str. 69
  Provedba čl. 90. st. 3. Zakona o gradnji, naplata posebne upravne pristojbe
 • Mogućnost zaštite pravnih interesa kupaca zemljišta od izmjene, dopune i/ili stavljanja izvan snage prostornih planova
 • Postava LCD ekrana
 • Obveza označavanja gradilišta
 • Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora

Ministarstvo pravosuđa

pip - 8.2005, str. 72
  Prijam u državnu službu - radni staž u struci
 • Privremena nesposobnost za rad (bolovanje) službenika i tijek roka raspolaganja
 • Polaganje državnog stručnog ispita vježbenika visoke stručne spreme koji se osposobljava za poslove I. vrste
 • Priznavanje strukovnog ispita položenog u drugoj državi za položeni državni stručni ispit u tijelima uprave
 • Primjena odredaba Zakona o zaštiti na radu u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Radni staž u struci kao uvjet za raspored na radno mjesto u javnoj službi
 • Utvrđivanje plaće djelatnika zaposlenih u trgovačkom društvu koje je u vlasništvu općine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

pip - 8.2005, str. 75
  Trgovina sjemenom

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

pip - 8.2005, str. 75
  Odricanje od mirovinskog staža koji nije pokriven uplatom, te zastara potraživanja i mogućnost otpisa duga zbog zastare, uz brisanje odgovarajućeg razdoblja staža osiguranja
 • Način obračuna bolovanja obrtnika
 • Zastara potraživanja po osnovi obveze uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje obrtnika uz poziv na odredbe čl. 82. Zakona o doprinosima za obvezno osiguranje (Nar. nov., br. 147/02.) kojima je uređeno pitanje zastare potraživanja

Obvezno pravo

pip - 8.2005, str. 78
  Predmet obveze (čl. 46. ZOO-a)
 • Ništavost ugovora (čl. 103. ZOO-a)
 • Odgovornost za štetu (čl. 178. ZOO-a)
 • Valuta obveze (čl. 395. ZOO-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 8.2005, str. 79
  Sazivanje skupštine (čl. 443. ZTD-a)

Radno pravo

pip - 8.2005, str. 79
  Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 107. ZR-a)
 • Pritvor radnika može biti opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

Autorsko pravo

pip - 8.2005, str. 80
  Oblik (forma) autorskog ugovora (čl. 55. ZAP-a)

Žigovno pravo

pip - 8.2005, str. 80
  Tužba zbog povrede prava (čl. 50. ZŽ-a)

Parnični postupak

pip - 8.2005, str. 80
  Vrijednost predmeta spora (čl. 40. ZPP-a)
 • Sadržaj presude (čl. 338. ZPP-a)
 • Dopuštenost revizije (čl. 385. ZPP-a)

Ovršno pravo

pip - 8.2005, str. 81
  Izuzimanje od ovrhe (čl. 128. OZ-a)

Prekršajno pravo

pip - 8.2005, str. 82
  Svrha izvidnih radnji, koje samostalno poduzimaju upravna tijela je utvrditi postojanje prekršaja, pronaći počinitelja, te otkriti predmete, tragove i druge dokaze koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica u postupku
 • Ne čini prekršaj obrtnik koji osobno radi u svom obrtu dulje od propisanog radnog vremena u tjednu
 • Neisplata plaće radniku nije sankcionirana kao prekršaj, nego je kao prekršaj sankcioniran postupak poslodavca ako isplati plaću radniku i pritom se ne pridržava odredbe o isplati iznosa najniže plaće
 • Sankcionirano je kao zasebni prekršaj vozačevo upravljanje motornim vozilom u vrijeme dok prema njemu traje izvršenje zaštitne mjere oduzimanja vozačke dozvole, koja mu je primijenjena za ranije počinjeni prometni prekršaj
 • Pisani otpravak rješenja o prekršaju ne mora imati obrazloženje u slučaju ako su se stranke nakon objave rješenja o prekršaju odrekle prava na žalbu
 • Maloljetnog počinitelja prekršaja, kojem je u postupku izrečena kazna i koji ima vlastite prihode ili imovinu, može se obvezati da naknadi troškove prekršajnog postupka
 • Zahtjev za naknadu troškova prekršajnog postupka mora se podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostave pravomoćne odluke o obustavi postupka

Porezno pravo

pip - 8.2005, str. 84
  Zastara naplate porezne obveze (čl. 90. 0PZ-a)
 • Određivanje porezne osnovice u prometu nekretnina (čl. 9. Z0PNPN-a)
 • Razlika novostvorene vrijednosti i PDV (čl. 2. PDV-a)
 • Metoda procjene prometa poreznog obveznika (čl. 18. PDV-a)
 • Osnovni odbitci poreznim obveznicima radi uzdržavanja užeg člana obitelji (čl. 34. Z0PND-a)
 • Zastara prijave poreza na promet nekretnina (čl. 23. ZOPNPN-a)
 • Dokazivanje prebivališta poreznog obveznika (čl. 37. ZOFJLSIU-a)

Obvezni odnosi

pip - 8.2005, str. 87
  Valjanost klauzule Općih uvjeta poslovanja (dalje: OUP) o mjerodavnom pravu na stranom jeziku
 • Kada se radi o tuđoj obvezi?

Radno pravo

pip - 8.2005, str. 89
  Otkaz od strane stečajnog upravitelja: izjednačavanje interesa s listom imena. Mjerilo grube pogreške temelji se na ukupnom socijalnom izboru
 • Ponuda za najmanje odstupanje mjesečnog dohotka namještenika izvan kolektivnog ugovora i plaće prema kolektivnom ugovoru
 • Naknada za vrijeme prekida rada. Povezanost zajedničkih izjava stranaka kolektivnog ugovora o već sklopljenom kolektivnom ugovoru

Porez na dohodak

pip - 8.2005, str. 90
  Sredstva amortizacije - "trećeg načina poticaja" Primjena presuda Saveznog financijskog suda od 14. 10. 2003., IX R 60/02

Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2005, str. 91
  Odbitak pretporeza za gradnju hotela

Pravo dioničkih društava

pip - 8.2005, str. 92
  Ništetnost odluka o suglasnosti s ugovorom o nadzoru i raspodjeli dobitka na temelju tužbe na pobijanje
 • Nedopušteno davanje dioničkih opcija članovima nadzornog odbora

Pravo graditeljstva

pip - 8.2005, str. 93
  Zastara privremenih situacija (Teilrechnungen) kod ugovora o djelu

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 8.2005, str. 93
  Sanader i Šuker Saboru predstavili rebalans proračuna
 • Sa sjednice Vlade
 • Zakon o Fondu za povrat duga umirovljenicima
 • Savjet HNB-a prihvatio monetarnu projekciju do kraja godine
 • Nove državne obveznice uspješno plasirane na domaće tržište
 • Lovrinčević: Javni dug zbog umirovljenika mogao bi dosegnuti 59% BDP-a
 • Svjetska banka: 40 milijuna dolara zajma za tehnološki razvitak
 • Matulović Dropulić: Za gospodarenje otpadom 25 mlrd kuna u idućih 20 godina
 • Model naplate tražbine države
 • Svi za ratifikaciju ugovora između Hrvatske i Slovenije
 • Imovinske kartice uvod u oporezivanje imovine
 • Novi Ovršni zakon, koji stupa na snagu krajem srpnja, dovest će do bolje naplate duga. Za alimentaciju i ovrha automobila bivšeg muža
 • Podaci o imovini
 • Predložene izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Ministarstvo prometa najavljuje do kraja godine nove izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
 • Hrvatska udruga revizora (HUR) zahtijeva da revizori govore hrvatski
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
 • Slovenija gospodarski dvaput veća od Hrvatske
 • Slovensko čudo drži industrija
 • Ponovno o radu trgovina nedjeljom
 • Liberalizacija pomorskog prometa na jesen
 • Reforma zdravstva da, ali kakva?
 • "Last minute" za hrvatski jezik
 • Radnici "zabušavaju" 2 sata dnevno

Odgovori na pitanja

pip - 8.2005, str. 97
  Ugovor o radu na određeno vrijeme - početak računanja roka
 • Sklapanje ugovora o radu i neotpočinjanje rada radnika na ugovoreni dan
 • Pravilnik o radu - stavljanje izvan snage
 • Rad u inozemstvu - istek radne vize
 • Neplaćeni dopust
 • Ovlast za potpisivanje odluke o otkazu
 • Obrtnici u trgovini - primjena kolektivnih ugovora
 • Promet nekretnina i porezne obveze
 • Naknada štete nastale zakašnjenjem u ispunjenju novčane obveze
 • Pravni položaj najmoprimca i zakupca nakon prodaje nekretnine u ovršnom postupku
 • Sudska nagodba i izjavljivanje žalbe
 • Opoziv i sužavanje punomoći
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)