Pravo i porezi

Ugovorna kazna i Liquidated Damages
pip - 2.2006, str. 3
Posebni uvjeti prodaje u trgovini na malo - rasprodaja, te prodaja robe s nedostatcima
pip - 2.2006, str. 14
Uvjeti pod kojima stranci mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama i pravo građenja
pip - 2.2006, str. 18
Presuda koja nadomješta ugovor o kupoprodaji stana
pip - 2.2006, str. 33
Otkaz radnicima izaslanim na rad u inozemstvo i njihov pravni položaj
pip - 2.2006, str. 36
Modaliteti zapošljavanja učenika i samozapošljavanja studenata u RH
pip - 2.2006, str. 39
Osporavanje nezakonitih upravnih akata donesenih u korist stranke u jednostranačkim stvarima
pip - 2.2006, str. 43
Prikaz novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pip - 2.2006, str. 47
Novi Zakon o državnim potporama - motrište korisnika
pip - 2.2006, str. 52
Dopustivost prijedloga za otvaranje stečajnog postupka - vjerojatnost tražbine predlagatelja kao procesna pretpostavka
pip - 2.2006, str. 57
Obračunavanje i plaćanje PDV-a na naknade za ambalažu i ambalažni otpad
pip - 2.2006, str. 65
Prebivalište i uobičajeno boravište u judikaturi nekih članica EU
pip - 2.2006, str. 68
Vijesti iz Europske unije
pip - 2.2006, str. 73
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 2.2006, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 2.2006, str. 80
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 2.2006, str. 80
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 2.2006, str. 86
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 2.2006, str. 87
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 2.2006, str. 91
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 2.2006, str. 92
Središnji državni ured za upravu
pip - 2.2006, str. 95
Ministarstvo unutarnjih poslova
pip - 2.2006, str. 99
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprava za rad i tržište rada
pip - 2.2006, str. 99
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
pip - 2.2006, str. 100
Ministarstvo kulture
pip - 2.2006, str. 101
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
pip - 2.2006, str. 101
Obvezno pravo
pip - 2.2006, str. 103
Mjenično pravo
pip - 2.2006, str. 105
Pravo trgovačkih društava
pip - 2.2006, str. 106
Radno pravo
pip - 2.2006, str. 106
Žigovno pravo
pip - 2.2006, str. 107
Pomorsko pravo
pip - 2.2006, str. 107
Parnični postupak
pip - 2.2006, str. 108
Stečajno pravo
pip - 2.2006, str. 110
Porezno pravo
pip - 2.2006, str. 111
Kazneno pravo
pip - 2.2006, str. 114
Pravo trgovačkih društava
pip - 2.2006, str. 116
Radno pravo
pip - 2.2006, str. 116
Porezno pravo
pip - 2.2006, str. 117
Stečajno pravo
pip - 2.2006, str. 118
Porezno pravo
pip - 2.2006, str. 118
Obvezni odnosi
pip - 2.2006, str. 118
Porezno pravo
pip - 2.2006, str. 119
Trgovačko pravo/Ekonomika poduzeća
pip - 2.2006, str. 120
Pravo trgovačkih društava/Porez na promet nekretnina
pip - 2.2006, str. 120
Porez na dohodak
pip - 2.2006, str. 121
Radno pravo
pip - 2.2006, str. 123
Bankarsko pravo
pip - 2.2006, str. 124
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 2.2006, str. 125
Odgovori na pitanja
pip - 2.2006, str. 129
Pregled novih propisa
pip - 2.2006, str. 136