Pravo i porezi 3/2007

Web izdanje 8,99
Tajno društvo, mezzanini kapital
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Povreda ustavnog prava u kaznenom postupku protiv odgovorne osobe - prikaz odluke Ustavnog suda RH
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Prestanak rada u državnoj službi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Neka pitanja vezana uz zadužnicu
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Dokumenti prostornog uređenja
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Je li novi Zakon o sudovima osnovao građanski odjel Vrhovnog suda RH i odredio njegova pravna područja?
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Institut revizije u području socijalnih prava
Autori: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Meri DOMINIS HERMAN, dipl. iur.
Pravo na ispravak i odgovor prema novom Zakonu o medijima
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
O čl. 47. Zakona o privatizaciji - sudska praksa
Autor: Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Načini odlučivanja u EU ciljani na izgradnju EU kao prostora slobode, sigurnosti i pravde
Autor: Mr. sc. Kristian TURKALJ, dipl. iur.
Odnos Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Mr. sc. Renata CVRČIĆ DRLJEVIĆ, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Ostali porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Mjenično pravo
Radno pravo
Nasljedno pravo
Parnični postupak
Arbitražno pravo
Ovršno pravo
Prekršajno pravo
Upravno pravo
Porez na dohodak
Trgovačko pravo - pravo javne nabave
Trgovačko pravo
Odgovori na pitanja