Pravo i porezi

Pripada li radniku pravo pobijanja usmenog otkaza ugovora o radu u sudskom postupku
pip - 7.2008, str. 3
Pravno uređenje rada stranaca u Republici Hrvatskoj
pip - 7.2008, str. 5
Stimuliranje radnika prema Zakonu o radu
pip - 7.2008, str. 16
Pravo manjinskih dioničara na iniciranje glavne skupštine
pip - 7.2008, str. 20
O prirodi stvari
pip - 7.2008, str. 24
Ugovor o komisiji i ugovor o trgovinskom zastupanju (II.)
pip - 7.2008, str. 32
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (I.)
pip - 7.2008, str. 43
Specifičnosti patentne zaštite i ustupanje prava na korištenje patenata temeljem ugovora o licenciji
pip - 7.2008, str. 49
Međunarodna registracija žiga
pip - 7.2008, str. 57
Nove izmjene i dopune Carinskog zakona
pip - 7.2008, str. 61
Razgraničenje zajedničkog pothvata (Joint Venture) kao koncentracije i kao sporazuma u pravu tržišnog natjecanja
pip - 7.2008, str. 64
Primjena trgovačkih običaja u poredbenom pravu
pip - 7.2008, str. 71