Pravo i porezi 7/2008

Web izdanje 8,99
Pripada li radniku pravo pobijanja usmenog otkaza ugovora o radu u sudskom postupku
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Pravno uređenje rada stranaca u Republici Hrvatskoj
Autor: Mr. sc. Julijano DROPULIĆ, dipl. iur.
Stimuliranje radnika prema Zakonu o radu
Autor: Vedran KRULJAC, dipl. iur.
Pravo manjinskih dioničara na iniciranje glavne skupštine
Autor: Marko GOTOVAC, dipl. iur.
O prirodi stvari
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Ugovor o komisiji i ugovor o trgovinskom zastupanju (II.)
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (I.)
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Specifičnosti patentne zaštite i ustupanje prava na korištenje patenata temeljem ugovora o licenciji
Autor: Sunčana ROKSANDIĆ VIDLIČKA, dipl. iur.
Međunarodna registracija žiga
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Nove izmjene i dopune Carinskog zakona
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Razgraničenje zajedničkog pothvata (Joint Venture) kao koncentracije i kao sporazuma u pravu tržišnog natjecanja
Autor: Mr. sc. Mirta KAPURAL, dipl. iur.
Primjena trgovačkih običaja u poredbenom pravu
Autor: Antonija ZUBOVIĆ, dipl. iur.