Pravo i porezi 3/2010

Web izdanje 8,99
Nova pravila MTK o bankarskim garancijama (URDG 758)
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora u svjetlu novog Zakona o radu
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Utjecaj otvaranja stečaja na prava iz radnog odnosa
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Dugoročna pohrana elektroničkih dokumenata
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Izvanredni pravni lijekovi prema zakonu o općem upravnom postupku
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Razvrstavanje ugostiteljskih objekata prema vrstama ugostiteljskih usluga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Monistički i dualistički ustroj organa dioničkog društva s posebnim osvrtom na načela korporativnog upravljanja (II)
Autor: Dr. sc. Dubravka AKŠAMOVIĆ, dipl. iur.
Trgovac pojedinac u hrvatskom trgovačkom pravu
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.
Ustavnosudska zaštita prava djece
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Utjecaj osiguranja od odgovornosti na odgovornost za štetu u sudskoj praksi poredbenog prava
Autori: Doc. dr. sc. Maja BUKOVAC-PUVAČA
Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Najavljena izmjena europske legislative o zajedničkoj suradnji poreznih vlasti pri utvrđivanju i naplati poreza
Autor: Dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Uredba EU 883/2004 i hrvatsko socijalno osiguranje
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.