Pravo i porezi

Nova pravila MTK o bankarskim garancijama (URDG 758)
pip - 3.2010, str. 3
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora u svjetlu novog Zakona o radu
pip - 3.2010, str. 14
Utjecaj otvaranja stečaja na prava iz radnog odnosa
pip - 3.2010, str. 19
Dugoročna pohrana elektroničkih dokumenata
pip - 3.2010, str. 30
Izvanredni pravni lijekovi prema zakonu o općem upravnom postupku
pip - 3.2010, str. 34
Razvrstavanje ugostiteljskih objekata prema vrstama ugostiteljskih usluga
pip - 3.2010, str. 37
Monistički i dualistički ustroj organa dioničkog društva s posebnim osvrtom na načela korporativnog upravljanja (II)
pip - 3.2010, str. 43
Trgovac pojedinac u hrvatskom trgovačkom pravu
pip - 3.2010, str. 50
Ustavnosudska zaštita prava djece
pip - 3.2010, str. 53
Utjecaj osiguranja od odgovornosti na odgovornost za štetu u sudskoj praksi poredbenog prava
pip - 3.2010, str. 64
Najavljena izmjena europske legislative o zajedničkoj suradnji poreznih vlasti pri utvrđivanju i naplati poreza
pip - 3.2010, str. 75
Uredba EU 883/2004 i hrvatsko socijalno osiguranje
pip - 3.2010, str. 92
Domaća sudska praksa
pip - 3.2010, str. 129
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 3.2010, str. 139
Pitanja i odgovori
pip - 3.2010, str. 145
Pregled novih propisa
pip - 3.2010, str. 148