RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Zastarjele porezne tražbine i njihovo osiguranje založnim pravom na nekretninama (I.)

pip - 11.2011, str. 3

Odnos prethodnog i naknadnog vlasništva – fiducija

pip - 11.2011, str. 18

Prijenos akreditiva

pip - 11.2011, str. 30

Poduzetnički ugovori - ugovor o prijenosu dobitka

pip - 11.2011, str. 34

Ugovori o zakupu (najmu) ugostiteljskog objekta, zastupanju između hotelskog zastupnika i hotelijera te franšizingu u području hotelijerstva

pip - 11.2011, str. 40

Postojanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme unatoč sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme

pip - 11.2011, str. 45

Mirovinsko osiguranje - istup iz II. stupa i integriranje dodatka u svoti mirovine

pip - 11.2011, str. 47

Korištenje prava s osnove roditeljstva i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

pip - 11.2011, str. 50

Pravni status Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

pip - 11.2011, str. 63

Novosti koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi

pip - 11.2011, str. 70

Neke dvojbe oko prijenosa koncesije u lukama otvorenim za javni promet

pip - 11.2011, str. 79

Domaća sudska praksa

pip - 11.2011, str. 115

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 11.2011, str. 125

Pitanja i odgovori

pip - 11.2011, str. 131

Pregled novih propisa

pip - 11.2011, str. 135
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)