Pravo i porezi 11/2011

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Zastarjele porezne tražbine i njihovo osiguranje založnim pravom na nekretninama (I.)
Autori: Dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Mr. sc. Domagoj VUČKOV , dipl. iur.
Odnos prethodnog i naknadnog vlasništva – fiducija
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Prijenos akreditiva
Autor: Sanja GONGETA , dipl. iur.
Poduzetnički ugovori - ugovor o prijenosu dobitka
Autor: Marko GOTOVAC, dipl. iur.
Ugovori o zakupu (najmu) ugostiteljskog objekta, zastupanju između hotelskog zastupnika i hotelijera te franšizingu u području hotelijerstva
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC, dipl. iur.
Postojanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme unatoč sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Mirovinsko osiguranje - istup iz II. stupa i integriranje dodatka u svoti mirovine
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Korištenje prava s osnove roditeljstva i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Pravni status Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Autor: Mr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ, dipl. iur.
Novosti koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Neke dvojbe oko prijenosa koncesije u lukama otvorenim za javni promet
Autor: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.