Pravo i porezi 1/2012

Web izdanje 8,99
Prednosni red kod ovrhe na plaći u 2012. godini
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Ovršnopravne mjere osiguranja na dužnikovoj novčanoj tražbini – dopušteno raspolaganje blokiranim sredstvima
Autor: Mr. sc. Miljenko APPIO GIUNIO, dipl. iur.
Razlikovanje ugovora o radu i ugovora o djelu
Autor: Dr.sc. Viktor GOTOVAC, dipl.iur.
Pravilnik o radu kao jednostrani akt poslodavca
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novine u građanskopravnom uređenju za poljoprivredna zemljišta
Autor: Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Posebna naknada trgovačkom zastupniku (I.)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Učinci najma s motrišta poreza na dodanu vrijednost
Autor: Mr. sc. Zoran ŠIMEK
Započela je primjena novog Zakona o upravnim sporovima
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Natuknice o obnovi upravnog spora
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Zaštita prava krajnjih korisnika elektroničkih komunikacija
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.