RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

pip - 7.2012, str. 3

Nabava alkohola i alkoholnih pića bez trošarine

pip - 7.2012, str. 9

Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na zemljišnoknjižne postupke

pip - 7.2012, str. 15

Ugovori između putničkih agencija i davatelja usluge

pip - 7.2012, str. 19

Namirenje s naslova založnog prava na dionici

pip - 7.2012, str. 34

Opći uvjeti poslovanja posrednika u prometu nekretnina

pip - 7.2012, str. 48

Ugovor o uslugama u hrvatskom pravu

pip - 7.2012, str. 58

Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (II.)

pip - 7.2012, str. 63

Naknada plaće za vrijeme bolovanja

pip - 7.2012, str. 71

Utjecaj obavljanja određenih poslova na naknadu za vrijeme nezaposlenosti

pip - 7.2012, str. 75

Troškovi parničnog postupka i matematika – (ne)pravda za tužitelja

pip - 7.2012, str. 80

Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak – aktualno stanje i prijedlozi EU

pip - 7.2012, str. 85

Domaća sudska praksa

pip - 7.2012, str. 108

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 7.2012, str. 120

Pitanja i odgovori

pip - 7.2012, str. 128

Pregled novih propisa

pip - 7.2012, str. 132
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)