Pravo i porezi 5/2013

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Zadnja novela Zakona o zemljišnim knjigama
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Stečaj nad kreditnim institucijama – isplatni redovi i mogućnost reorganizacije
Autori: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Dejan BODUL , dipl. iur.
Aktualnosti u pravnom uređenju ovrhe na plaći
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Agencijska ovrha (I.)
Posrednički poslovi u prometu nekretnina
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Bavarski zakon o gradnji
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Zaštita od buke – zakonska i podzakonska regulativa
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Aktualna pitanja iz Zakona o sportskoj inspekciji
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Pravna motrišta sporta i uloga sportskog prava
Autor: Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ, dipl. iur.
Socijalno poduzetništvo za razvoj društva
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Institut porezne tajne u njemačkom pravu