Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Prikaz novog Zakona o zaštiti potrošača
pip - 5.2014, str. 3
Neophodnost noveliranja Zakona o medijima
pip - 5.2014, str. 16
Zakonsko porezno jamstvo nakon novele OPZ-a: „Proboj pravne osobnosti“ trgovačkih društava u slučaju zloporabe prava
pip - 5.2014, str. 26
Neke specifičnosti u radnim odnosima pomoraca
pip - 5.2014, str. 41
Aktualnosti kod zapošljavanja osoba s invalidnošću
pip - 5.2014, str. 49
Novosti u rokovima prijava i odjava sa Zavoda
pip - 5.2014, str. 53
Potraživanje naknade štete Zavoda prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju
pip - 5.2014, str. 59
Sastavljanje tužbenog zahtjeva u upravnom sporu – praktični savjeti i primjeri
pip - 5.2014, str. 61
Zastarijevanje tražbine naknade za izvršena ulaganja u tuđi poslovni prostor
pip - 5.2014, str. 66
Što donosi nadolazeća regulativa UCITS fondova – UCITS V i UCITS VI
pip - 5.2014, str. 69
Prigovor zastare u ovršnom postupku
pip - 5.2014, str. 75
Litispendencija u europskome međunarodnom privatnom pravu i njezin odnos s odredbom o prorogaciji nadležnosti
pip - 5.2014, str. 81
Presuda suda Europske unije u predmetu Portgás C-425/12 - javna nabava postaje dijelom doktrine o izravnim učincima direktiva
pip - 5.2014, str. 88
Domaća sudska praksa
pip - 5.2014, str. 121
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 5.2014, str. 138
Pitanja i odgovori
pip - 5.2014, str. 144