Pravo i porezi 9/2015

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Način odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Usporedni nadzori i nazočnost službenika drugih država članica
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Obveza davanja i mogućnost uskrate obavijesti u poreznom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Usklađivanje statuta udruga sa Zakonom o udrugama
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Nezakonita kontrola plaćanja RTV-pristojbe
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Jedinstvena nomotehnička pravila – preporuke za primjenu
Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur.
Tužbeni zahtjev za predaju i naknadu štete zbog oduzimanja motornog vozila
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Početak primjene zadnjih novela ZOO-a – nove kamatne stope
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prikaz Zakona o zaštiti novčarskih institucija
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Njemački sustav procjene vrijednosti nekretnina
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Povreda dužnosti uzdržavanja
Autori: Goran LOJE, dipl. iur.
Goran BRKIĆ , dipl. soc.
Interpretativni učinak u kontekstu europskog prava – interpretativna autonomija ili pravna nesigurnost
Autor: Dr. sc. Koraljka SANSOVIĆ , dipl. iur.
Revizija Uredbe o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Bruxelles I)
Autor: Ema MENĐUŠIĆ ŠKUGOR , mag. iur.