RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Jedinstveno digitalno tržište unutar EU-a i PDV

pip - 1.2016, str. 3

Autor u ovome članku detaljno, na zanimljiv i transparentan način, razmatra pitanja vezana uz jedinstveno digitalno tržište unutar Europske unije i porez na dodanu vrijednost. Zapravo, stvaranje digitalnog tržišta na razini EU-a predstavlja bitan dio EU-strategije, kojoj je cilj pripremiti Europu za buduće izazove, a svojim građanima zajamčiti primjeren životni standard. Kako bi se mogle prihvatiti mjere istaknute u strategiji, potrebna je odgovarajuća politička volja te mobilizacija nužnih sredstava i logističkih izvora. 

1. Uvod
2. Inicijativa komisije za stvaranjem jedinstvenoga digitalnog tržišta unutar EU-a
3. Postojeća pravila o plaćanju PDV-a za e-usluge
4. PDV i strategija jedinstvenoga digitalnog tržišta 

Izmjene u oporezivanju samostalnih djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja za 2016. godinu

pip - 1.2016, str. 12

Prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu od 1. siječnja 2015., propisane su određene izmjene u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja.
Iako su neke izmijenjene zakonske odredbe u primjeni od početka 2015., i to promjena načina oporezivanja i obvezni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak te vođenje posebne evidencije o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine, druge izmijenjene odredbe navedenih propisa stupile su na snagu 1. siječnja 2016., a odnose se na: obvezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak podnošenjem godišnje porezne prijave, uplati razlike godišnjega paušalnog poreza s danom podnošenja obrasca PO-SD, novog načina utvrđivanja predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te uvođenja obveze podnošenja obrasca JOPPD radi obračunavanja i plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
No, 24. prosinca 2015. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak kojim je propisano da se mijenjaju obrazac DOH i Prilog UPO te popis dugotrajne imovine – obrazac DI, a koji su fizičke osobe u izmijenjenom obliku obvezne primjenjivati u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza za 2015.
Više o navedenom može se pročitati u nastavku članka.
1. Uvod
2. Izmjene u oporezivanju samostalnih djelatnosti
3. Obvezna promjena načina oporezivanja od 1. siječnja 2016.
4. Obvezna dostava pisanog izvješća o promjeni načina oporezivanja
5. Iskazivanje primitaka po osnovi državnih pomoći i poticaja u poslovnim knjigama
6. Plaćanje poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi
7. Ukidanje rješenja o mjesečnom predujmu poreza na dohodak od samostalne djelatnosti 
8. Utvrđivanje dohotka u slučaju nastavka poslovanja
9. Promjene u povećanju osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji
10. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
11. Ukidanje rješenja PU o utvrđivanju obveze doprinosa za osiguranike koji obavljaju samostalnu djelatnost
12. Zaključne napomene

Boravak i rad stranaca koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima

pip - 1.2016, str. 22


Zakonom o strancima propisan je način reguliraju boravka i rada stranaca te uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji osnuju trgovačko društvo u RH i koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima i uvjeti za rad ključnom osoblju. Autori u nastavku članka navode uvjete koje stranac osnivač i stranac u svojstvu ključnog osoblja u trgovačkom društvu mora ispuniti te koje imaju obveze u odnosu na prijavu na obvezna osiguranja.
1. Uvod
2. Pojam i osnivanje trgovačkog društva
3. Prethodne radnje za osnivanje trgovačkog društva
4. Obvezna osiguranja članova uprave
5. Dozvola za boravak i rad stranaca koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima
6. Zaključak

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi

pip - 1.2016, str. 30

Poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu skrivljenim ponašanjem radnika ako radnik ne postupa prema uputama poslodavca, odnosno ako krši obveze iz radnog odnosa, jer je radnik obvezan osobno obavljati preuzeti posao, i to prema uputama poslodavca danim u skladu s naravi i vrstom rada. Prilikom otkazivanja ugovora o radu, poslodavac je obvezan pridržavati se uvjeta na zakonom propisani način.
1. Uvod
2. Zabrana otkazivanja
3. Kršenje obveza iz radnog odnosa
4. Obveze poslodavca
5. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
6. Umjesto zaključka

Prikaz novela Zakona o tržištu kapitala

pip - 1.2016, str. 34

U Republici Hrvatskoj je 28. srpnja 2008. godine donesen Zakon o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 88/08., 146/08., 74/09., 54/13., 159/13., 18/15. i 110/15. - dalje: ZTK), s tim da se zadnja izmjena i dopuna ZTK-a (Nar. nov., br. 110/15.) odnosi na usklađenje ZTK-a s Direktivom 2013/50/EU, a koja je donesena s ciljem uspostavljanja pravnog okvira za područje financijskog izvještavanja izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, područje administrativnih mjera i sankcija te transparentnost u pogledu objave korporativnog vlasništva. Autori u nastavku članka navode promjene koje donosi zadnja izmjena ZTK-a.
1. Uvod
2. Opseg izmjena i dopuna ZTK-a
3. Izmjene i dopune ZTK-a vezane za objavljivanje informacija i izdavateljima vrijednosnih papira 
4. Izmjene i dopune prekršajnih odredaba 
5. Zaključak

Uobičajeno boravište u europskome međunarodnom privatnom pravu

pip - 1.2016, str. 40

U ovome članku autor analizira uobičajeno boravište kao poveznicu u europskom međunarodnom privatnom pravu (EU MPP). Budući da ni jedan od važećih izvora EU MPP-a, a to znači europskoga kolizijskog prava u užem smislu i izvora europskoga građanskog procesnog prava nije definirao pojam uobičajenog boravišta, Europski je sud u okviru svoje nadležnosti jednoobraznog tumačenja propisa EU-a dobio (ponovno) supstituirajuću ulogu u preciziranju navedenoga pravnog pitanja. Polazeći od općih doktrinarnih stajališta, autor u radu navodi nesporna načela i specifične strukturne elemente uobičajenog boravišta koje u svojim presudama određuje Europski sud. Na taj način, zaključuje autor, uobičajeno boravište u MPP-u u europskom pravnom prostoru, kad je riječ o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima, posebice onim obiteljskopravnim i nasljednopravnim, ostvaruje unifikacijsku funkciju na području država članica EU-a. 
1. Uvod 
2. Uobičajeno boravište u izvorima EU MPP-a 
3. Strukturni elementi „uobičajenog boravišta“ u EU MPP-u
4. Zaključak

Odgovornost društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u europskom pravu (II.)

pip - 1.2016, str. 49

U prošlom je broju našeg časopisa predstavljen prvi dio ovog članka o odgovornosti društva majke i društva kćeri za povrede EU prava tržišnog natjecanja kroz prijašnju sudsku praksu sudova. Kroz analizu novije sudske prakse razmatra se u kolikoj se mjeri odstupa od utemeljenih načela, a koliko ih se pridržava pri odlučivanju o odgovornosti i kažnjavanju društva majke i društva kćeri. Nastavljajući se na to, ovim se člankom daje osvrt na sadašnje trendove odlučivanja o odgovornosti predmetnih društva i novi parametri odlučivanja koje uvodi sudska praksa. Izlaže se uređenje pitanja odgovornosti društva majke u nacionalnim propisima država članica te ukratko pravna rješenja u domaćim propisima kao i neke buduće koncepcije u EU pravu. 
1. Uvod
2. Pojam poduzetnika u odnosu na pravnu osobnost-nedostatak individualne odgovornosti
3. Trend razvoja odgovornosti društva majke i društva kćeri za povrede prava tržišnog natjecanja
4. Uređenje odgovornosti društva majke i društva kćeri u državama članicama EU-a
5. Pravna rješenja u hrvatskim propisima
6. Sadašnji trendovi, buduće koncepcije i nova rješenja u EU-u
7. Zaključak

Javnost u postupcima javne nabave i poslovna tajna ponuditelja

pip - 1.2016, str. 58

U ovom članku autorica analizira ograničenje načela javnosti u postupcima javne nabave načelom zaštite tajnosti podataka, polazi od definicije pojma poslovne tajne općenito te zatim analizira uređenje tog pojma u pravu javne nabave. Analizira i relevantne zakonske odredbe koje štite tajnost određenih podataka u postupcima javne nabave, a koji ne mogu biti označeni tajnim (javni podatci), te opravdanost isključenja od primjene općeg zakona o pristupu informacijama u postupcima javne nabave. 
1. Uvod 
2. Načelo javnosti (transparentnosti) 
3. Poslovna tajna 
4. Pravo na pristup informacijama
5. Sličnosti, razlike i odnos između postupaka prema ZJN-u i ZPPI-ju 
6. Zaključak

Obveze pisarnice na početku kalendarske godine

pip - 1.2016, str. 67

Početak kalendarske godine, osim što u nas predstavlja i početak poslovne godine, vrijeme je kada državna tijela i ostala tijela s javnim ovlastima moraju ispuniti i obveze u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju.

S obzirom na to da u nas danas postoji sve više tijela koja su obveznici primjene formalnih pravila uredskog poslovanja, jer su na njih prenesene određene javne ovlasti, ukratko ćemo navesti obveze tih tijela i organizaciju vezanu za početak kalendarske godine.

1. Općenito o uredskom poslovanju
2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
3. Određivanje klase predmeta
4. Određivanje urudžbenog broja
5. Zaključivanje i uvezivanje upisnika i urudžbenog zapisnika
6. Primjeri za vježbu

Ugovor između odvjetnika i stranke (u povodu presude Suda Europske unije, C-537/13, od 15. siječnja 2015.)

pip - 1.2016, str. 72

Autor u članku analizira presudu Suda EU-a koje je donesena u povodu zahtjeva nacionalnog suda Litve Sudu EU-a zbog tumačenja Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima, a u kontekstu predstavlja li ugovor o pravnim uslugama sklopljen između odvjetnika i fizičke osobe potrošački ugovor sa svim jamstvima koja pripadaju spomenutoj fizičkoj osobi.
1. Uvod
2. Pozadina slučaja
3. Sporna (prethodna) pitanja
4. Odluka suda
5. Važnost odluke za našu praksu
6. Umjesto zaključka

Sezonski rad u sustavu mirovinskog osiguranja

pip - 1.2016, str. 75

Zbog negativnih gospodarskih kretanja na tržištu rada Republike Hrvatske, koja se reflektiraju kroz rast nezaposlenosti, s ciljem uklanjanja negativnih posljedica gospodarske krize i očuvanja određene razine konkurentnosti na globalnom tržištu, osobitu važnost imaju reforme radno-socijalnog zakonodavstva, koje su usmjerene na povećanje fleksibilnosti poslodavca. U skladu s time omogućeno je i sezonsko zapošljavanje radnika pa je samim time omogućeno i plaćanje doprinosa u ograničenom razdoblju. Više o tome pročitajte u nastavku.
1. Mirovinsko osiguranje radnika koji se sezonski zapošljavaju

 

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - porezna uprava

pip - 1.2016, str. 82

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Oporezivanje PDV-om popusta koji su dani na usluge koje se obavljaju fizičkim osobama
 • Obveza plaćanja poreza nakon prestanka prava građenja koji je Grad dao trgovačkom društvu 
 • Ulaganje u tuđu nekretninu 
 • Pravo na odbitak pretporeza – proizvodnja i trgovina investicijskim zlatom
 • Porezni tretman usluge vođenja broda
 • Opskrba plinom – nastanak porezne obveze
 • Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila
 • Financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije
 • Porezni tretman kotizacije
 • Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
 • Razmjena dobara na “buvljaku”


II. Porez na promet nekretnina

 • Primjena odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u dijelu vezanom uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Porez na promet nekretnina kod zamjene nekretnina i kupnje nekretnine kojom građanin rješava svoje stambeno pitanje

III. Porez na dohodak

 • Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu i tuzemstvu
 • Isplata oporezivog primitka nakon izvršenog godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada

IV Drugi porezi, pristojbe i davanja

 • Mišljenje o ostvarivanju prava iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (potvrđivanje odgovarajućeg obrasca „Zahtjeva“ i izdavanje potvrde o rezidentnosti) 
 • Utvrđivanje porezne osnovice kod oporezivanja naslijeđenih poslovnih udjela
 • Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem Obrasca OPZ-STAT-1 

V. Doprinosi za obvezna osiguranja

 • Korisnik obiteljske mirovine u smislu odredbi Zakona o doprinosima 

 

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - carinska uprava

pip - 1.2016, str. 0

I. Posebni porezi i trošarine

 • Povrat trošarine prema trošarinskim propisima poreznom zastupniku izvoznika nerezidenta
 • Utvrđivanje trošarinskog statusa alkoholnih pića “TIO NICO SHERRY-CREAM” i “PORTO AMILAR-TAWNY PORT” 
 • Određivanje poreznog statusa voćnih sirupa
 • Povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine 
 • IUtvrđivanje trošarinskog statusa proizvoda – ugljen za nargile
 • Prenamjena vozila iz kategorije M1 u vozilo kategorije N1
 • Prodaja cigareta označenih duhanskom markicom sa naznačenom maloprodajnom cijenom 
 • Posebni porez na motorna vozila – obavijest o promjeni propisa vezano uz kombi vozila 
 • Izlaganje motornih vozila na sajmu automobila 
 • Unos vozila za vlastite potrebe od strane trgovca rabljenim motornim vozilima 
 • Uništenje i povrat trošarine zbog nemogućnosti prodaje cigareta označenih duhanskim markicama sa naznačenom maloprodajnom cijenom 
 • Obračunavanje posebnog poreza na ukradene luksuzne proizvode 
 • Institut direktne isporuke prema Zakonu o trošarinama
 • Prenamjena rabljenog motornog vozila iz N1 u M1 kategoriju
 • Utvrđivanje činjeničnog stanja bitnog za ispravan obračun posebnog poreza
 • Određivanje poreznog statusa instant napitka za pripremu bezalkoholnog pića (ledenog čaja) 
 • Tumačenje odredaba Zakona o trošarinama vezanih uz registraciju trošarinskog obveznika i kretanja trošarinskih proizvoda između Republike Hrvatske i država članica Europske unije 
 • Korištenje denaturiranog alkohola u proizvodnji boja i lakova
 • Odjava iz registra trošarinskih obveznika 
 • Novi provedbeni trošarinski propisi 

 

Domaća sudska praksa

pip - 1.2016, str. 119


 I Obvezno pravo
Opasna stvar - pretpostavka uzročnosti (čl. 173. ZOO-a/91)
•    Šteta nastala u vezi s opasnom stvarju smatra se da potječe od te stvari, izuzev ako se dokaže da ona nije bila uzrok štete 
Opasna stvar (čl. 173. ZOO-a/91) 
•    Nagorjelo stablo drveta može biti, s obzirom na svoj položaj, opasna star
Novčana naknada nematerijalne štete (čl. 200. ZOO-a/91)
Pravno priznati oblici nematerijalne štete samo su oni koje određuje zakon
Stjecanje bez osnove (čl. 210. ZOO-a/91)
•    Da bi se radilo o institutu stjecanja bez osnove potrebno je da je osoba od koje se zahtijeva vraćanje nešto stekla i što bi morala vratiti
Oblici naknade štete (čl. 21. ZM-a i čl. 1099. ZOO-a/05)
•    U slučaju povrede prava osobnosti prouzročene putem tiska isključeno je popravljanje štete objavljivanjem presude

II Radno pravo
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku (čl. 102. ZR-a/95)
•    Ako radnik pretrpi štetu na radu, poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku (čl. 15. ZZR-a)
•    Poslodavac odgovara zaposleniku za štetu uzrokovanu ozljedom na radu po načelu objektivne odgovornosti
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika (čl. 107. ZR-a/09)
•    Odbijanje postupanja radnika po nalozima pretpostavljenoga predstavlja opravdani razlog za otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/09)
•    Odbijanje obavljanja poslova koje radnik prema ugovoru o radu nije u obvezi obavljati, nije povreda obveze iz radnog odnosa
Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/09)
•    Za dopušteni izvanredni otkaz ugovora o radu dovoljno je utvrditi da je poslodavac zbog određenog ponašanja radnika opravdano izgubio povjerenje u radnika

III Nasljedno pravo
Povrat dara u ostavinu radi namirenja nužnog dijela (čl. 33. ZN-a/71)
•    U ostavinskom postupku odlučuje se o vraćanju dara za slučaj povrede nužnog dijela nasljedstva, ali ako između nasljednika o tome postoji spor takav se zahtjev ostvaruje u parnici
Imovina koja se izdvaja iz ostavine (čl. 75. ZN-a)
•    Pravo potomaka za izdvajanje imovine iz ostavine temelji se na činjenici da je potomak živio zajedno s ostaviteljem u zajednici i da je svojim radom i davanjima pridonio da se ostaviteljeva imovina poveća 
Ustupanje i raspodjela imovine za života (čl. 105. ZN-a)
•    Ustup i raspodjela imovine valjani su samo ako su se s time suglasila sva djeca i ostali potomci ustupiteljevi koji su po zakonu pozvani naslijediti ga
Upućivanje na parnicu zbog spora o sastavu ostavine (čl. 224. ZN-a)
•    Sud će prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke na parnicu ako su između stranaka ostavinskog postupka sporne činjenice o kojima ovisi sastav ostavine
Naknadno pronađena imovina (čl. 234. ZN-a)
•    Ako se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju pronađe imovina koja nije obuhvaćena tim rješenjem, sud će ovu imovinu novim rješenjem rasporediti na temelju prije donesenog rješenja o nasljeđivanju

IV Prekršajno pravo
Primjena blažeg propisa
•    Ako se nakon počinjenja prekršaja propis jedanput ili više puta izmijeni, obvezno će se primijeniti propis koji je blaži za počinitelja
Dužnost utvrđivanja svih važnih činjenica
•    Prvostupanjsko tijelo s jednakom pažnjom utvrđuje činjenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist
Odlučivanje o zahtjevu za obnovu postupka
•    Protiv pravomoćne presude osuđenik ima pravo na podnošenje zahtjeva za obnovu postupka kada smatra da za to postoje razlozi i prvostupanjski sud to pravo osuđeniku

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2016, str. 130

I Porezno pravo – porez na dohodak

 • Mito primljeno od trećih osoba kao drugi dohodak

II Porezno pravo – porezno savjetovanje

 • Porezno savjetovanje iz drugih država članica

III Radno pravo

 • Kolektivno otkazivanje

Pitanja i odgovori

pip - 1.2016, str. 138

•    Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem. Zakonom o radu definiran je pojam zakonske zabrane natjecanja radnika s poslodavcem te pojam ugovorne zabrane natjecanja radnika s poslodavcem.
•    Opasna stvar i opasna djelatnost. Šteta nastala u vezi s opasnom stvari odnosno opasnom djelatnošću smatra se da potječe od te stvari odnosno djelatnosti, osim ako se dokaže da one nisu bile uzrokom štete. 
•    Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca (online prijava). Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca utvrđuju se pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, vrste i opsega zaštićenih prava, osniva se stanovita Agencija, utvrđuje njezina djelatnost i način upravljanja i obavljanja djelatnosti te određuju uvjeti, postupak i izvori sredstava za ostvarenje zaštite prava
•    Prokura. ZTD-om je definiran pojam prokure kao trgovačke punomoći čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni Zakonom o trgovačkim društvima. 
•    Rok prijave porezne obveze po osnovi najma stan. Prijava poreza obveznika poreza na dohodaka po osnovi najma stana podnosi se u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti.
•    Sporazumni prestanak ugovora o radu i pravo na novčanu naknadu sa nadležnog zavoda. Pravo na novčanu naknadu sa nadležnog zavoda u načelu ne ostvaruje radnik kojemu je radni odnos prestao sporazumnim prestankom ugovora o radu. 
•    Autentično (vjerodostojno) tumačenje zakona. Autentično tumačenje zakona u sustavu diobe vlasti je u protivnosti s tim sustavom, s načelima pravne države i pravne sigurnosti i dr.
•    “Dužnički zatvor”. Kao sredstvo ovrhe i osiguranja fizičkim se osobama može odrediti i novčana kazna i/ili kazna zatvora prema čl. 16. Ovršnoga zakona. 
•    Ovršna i vjerodostojna isprava – pravni lijekovi Protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave ovršenik može izjaviti žalbu, a protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave – prigovor.
•    Vraćanje radnika na rad. Prekluzivni rok za podnošenje prijedloga za vraćanje radnika na rad u ovršnom postupku je šezdeset dana od dana kada je ovrhovoditelj stekao pravo da prijedlog za ovrhu podnese.

 

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)