Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Zastara prema OPZ-u
pip - 6.2017, str. 5
Porezna ispravnost računa u elektroničkom obliku
pip - 6.2017, str. 11
Prava nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti
pip - 6.2017, str. 18
Mirenje u kolektivnim radnim sporovima
pip - 6.2017, str. 23
Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja unutar osnovnoškolskih ustanova u RH
pip - 6.2017, str. 28
Zaštita na radu i prekršaji poslodavaca
pip - 6.2017, str. 32
Novosti kod izaslanja zaposlenih osoba radi pružanja prijevozničkih usluga u Austriji
pip - 6.2017, str. 35
Određivanje predmeta (javne) nabave i njegovo dijeljenje s posebnim naglaskom na usluge
pip - 6.2017, str. 40
Odgovornost člana posade broda oružanih snaga RH (I.)
pip - 6.2017, str. 47
Zviždači i doušnici u pravu tržišnog natjecanja – novi instrumenti za otkrivanje zabranjenih postupanja
pip - 6.2017, str. 53
Vezani poslovi kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja (II.)
pip - 6.2017, str. 59
Obveze trgovačkog zastupnika
pip - 6.2017, str. 65
Odgovor na žalbu i reviziju
pip - 6.2017, str. 72
Delegirani akt Europske komisije glede naziva „Teran“
pip - 6.2017, str. 75
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 6.2017, str. 79
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 6.2017, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
pip - 6.2017, str. 109
Domaća sudska praksa
pip - 6.2017, str. 113
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 6.2017, str. 125
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 6.2017, str. 132