Pravo i porezi 7/2017

Web izdanje 8,99
Porezno i računovodstveno motrište pripajanja društva s ograničenom odgovornošću
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Poslovanje preddruštva
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (prikaz)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Upravljanje rizicima (risk management) u investicijskim društvima i društvima za upravljanje fondovima (I.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Porezna politika u Europskoj uniji
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Izmjena predujma od obrtničke djelatnosti u 2017. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Uredba Rim II – Europsko međunarodno deliktno pravo
Autor: Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK
Prigovori potrošača
Autor: Samra BEĆIROVIĆ PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Tumačenja i stajališta - Agencija za zaštitu osobnih podataka
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika
Pregled Propisa br 66.