RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Opći akti predstavničkog tijela JLS za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom

pip - 1.2018, str. 3

1. Uvod
2. Nomotehnička pravila za izradu općih akata predstavničkog tijela JLS
3. Upravnosudska i ustavnosudska praksa
4. Opći akti predstavničkog tijela JLS za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom
5. Ogledni primjeri akata
6. Umjesto zaključka

Prikaz promjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 1.2018, str. 13

1. Uvod
2. Novine – predstavničko tijelo
3. Novine – izvršno tijelo
4. Novine – upravno tijelo
5. Predlaganje i donošenje proračuna
6. Raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana i njihova zamjenika
7. Povjerenik vlade Republike Hrvatske

Novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

pip - 1.2018, str. 18

1. Uvodno
2. Pretpostavke za donošenje novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. Ciljevi izrade novog modela sustava financiranja JLP(R)S-ova
4. Raspodjela poreza na dohodak
5. Novi model fiskalnog izravnanja - sredstva fiskalnog izravnanja umjesto pomoći
6. Parametri za izračun sredstava fiskalnog izravnanja
7. Sredstva fiskalnog izravnanja u punoj svoti
8. Decentralizirane funkcije i njihovo financiranje
9. Kompenzacijske mjere 

Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

pip - 1.2018, str. 33

1. Uvod
2. Neke temeljne odredbe
3. Pregled nekih TKU-a
4. Zaključak

Prikaz novoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

pip - 1.2018, str. 35

1. Uvod
2. Sadržajne promjene u novom KU-u
3. Tumačenje i praćenje primjene KU-a

Porezni tretman kamata koje rezident Republike Hrvatske ostvari u tuzemstvu i iz inozemstva

pip - 1.2018, str. 41

1. Uvod
2. Primitci od kamata na štednju ostvareni iz inozemstva (Savezne Republike Njemačke, Republike Slovenije i Argentinske Republike)

Težina povrede prava osobnosti i okolnosti slučaja – osnovni kriteriji dosuđivanja i odmjeravanja visine pravične novčane naknade

pip - 1.2018, str. 50

1. Uvod
2. Neznatne povrede prava osobnosti koje oštećeniku ne daju pravo na pravičnu novčanu naknadu
3. Povrede prava osobnosti koje daju pravo na pravičnu novčanu naknadu
4. Neki slučajevi koji daju argumente za tvrdnju da su potrebne detaljnije smjernice u pogledu kriterija za dosudu pravične novčane naknade
5. Zaključne napomene

Pravo građenja

pip - 1.2018, str. 56

1. Uvod
2. Pojam
3. Osnivanje i stjecanje prava građenja
4. Zaštita prava građenja
5. Prestanak i posljedice prestanka prava građenja
6. Regulativa
7. Sudska praksa
8. Zaključak

Ugovor o zakupu nekretnine

pip - 1.2018, str. 63

1. Uvod
2. Ugovor o Zakupu prema zakonu o obveznim odnosima
3. Ugovor o zakupu nekretnine (poslovnog prostora)
4. Najamnina / zakupnina fizičke osobe u poreznom smislu
5. Porez na dohodak u paušalnoj svoti
6. Utvrđivanje porezna na dohodak u slučaju ulaganja u nekretninu
7. Ulaganje zakupnika u imovinu zakupodavca s motrišta PDV-a

Primjena opće uredbe o zaštiti podataka

pip - 1.2018, str. 72

1. Uvod
2. Obveznici primjene, predmet zaštite i teritorijalno područje primjene
3. Načela obrade osobnih podataka
4. Posebne kategorije osobnih podataka
5. Prava ispitanika
6. Obveze voditelja obrade
7. Izvršitelj obrade
8. Službenik za zaštitu podataka

Osvrt na izmjene Zakona o radu i novele nekih drugih radnopravnih propisa

pip - 1.2018, str. 79

1. Uvod
2. O izmjenama Zakona o radu
3. Osvrt na nekoliko povezanih zakona

Lojalnost poslodavcu

pip - 1.2018, str. 84

1. Uvod
2. Postupak pred sudovima
3. Prigovor podnositeljice zahtjeva
4. Zakonitost i legitimni cilj
5. Šteta nastala poslodavcu
6. Granice dopuštene kritike
7. Potencijalna šteta
8. Vlasnička struktura u odnosu na upravljačke strukture

Ovrha koju provodi Financijska agencija (I.)

pip - 1.2018, str. 88

1. Uvod
2. Pravni okvir izvansudske ovrhe
3. Ovrhu na novčanim sredstvima po računu prije 1. siječnja 2011. godine provodile su banke
4. Vođenje JRR-a
5. Obilježja ovrhe putem FINA-e
6. Predmet ovrhe
7. Isprave na temelju kojih FINA provodi ovrhu
8. Dostava osnove za plaćanje u FINA-u
9. Ovlašteni podnositelj osnove za plaćanje u FINA-u

Manjinski udjeli u ocjeni koncentracija poduzetnika

pip - 1.2018, str. 100

1. Uvod
2. Ocjena koncentracija poduzetnika u EU pravu tržišnog natjecanja
3. Ryanair / Aer Lingus i drugi relevantni predmeti
4. Problematika učinka manjinskih udjela
5. Moguća rješenja na razini EU-a
6. Zaključak

Pregled zakona donesenih u RH u prosincu 2017. godine s kratkim komentarom

pip - 1.2018, str. 105

1. Uvod
2. Pregled zakona s komentarom
3. Promjene zakona uredbama Vlade RH
4. Umjesto zaključka – normativni sažetak zakonodavca u 2017. godini

Zaštita izuma patentom (II. dio)

pip - 1.2018, str. 113

4. Europsko uređenje zaštite patenta
5. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 1.2018, str. 121

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Naplata primitaka ostvarenih na temelju pruženih usluga u domaćinstvu
 • Pravo na odbitak pretporeza i povrat PDV-a - podružnica stranog poreznog obveznika
 • Obračun PDV-a u nautičkom turizmu na troškove APA-u (trošak goriva, veza, hrane)
 • Obavijest o statusu poreznih obveznika upisanih u registar obveznika PDV-a –Registar obveznika PDV-a
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za izvođenje programa cjeloživotnog učenja
 • Smještaj i briga o starijim i nemoćnim osobama koje obavlja kao slobodno zanimanje u okviru obiteljskog doma
 • Izgled računa za isporuku artikla skupnog pakiranja
 • Prijenos porezne obveze - izgradnja fiksnog postrojenja za preradu asfalta

IV. Porez na dobitak

 • Porezni tretman ispravka vrijednosti financijske imovine
 • Korištenje automobila od državljana RH na području RH uzetog u najam od poslodavca u Njemačkoj

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 1.2018, str. 127

II. Posebni porezi i trošarine

 • Kupnja tekućine namijenjene konzumiranju u elektroničkoj cigareti putem interneta
 • Određivanje trošarinskog statusa začina od soje
 • Uvod piva iz Kine
 • Zbrinjavanje oštećenog vozila stranih registracijskih oznaka
 • Korištenje službenog automobila sa njemačkim registarskim pločicama na teritoriju RH od HR državljanke koja živi i radi u Njemačkoj
 • Priznavanje prava na oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila uslijed umanjenja vrijednosti
 • Napitak od soje u prahu
 • Proizvodnja likera „Teranino“
 • Proizvodnja piva u komercijalne svrhe

Domaća sudska praksa

pip - 1.2018, str. 132

Obvezno pravo

 • Opća ponuda (čl. 33. ZOO-a/91)
  • Javni natječaj kojim se poziva neodređeni broj osoba da podnesu ponudu za sklapanje pravnog posla pod objavljenim uvjetima nije opća ponuda, već poziv da se učini ponuda
 • Sadržaj solidarnosti dužnika (čl. 43. ZOO/05)
  • Svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijeli dug i vjerovnik može zahtijevati njegovo ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjen
 • Poništaj ugovora (čl. 331. ZOO/05)
  • Ako osoba u interesu koje je pobojnost ustanovljena podnese tužbu za utvrđenje ništetnosti, sud nije ovlašten – u sklopu takvog tužbenog zahtjeva – poništiti pravni posao zbog moguće pobojnosti
 • Nastupanje zastare (čl. 362. ZOO/91)
  • Zastara nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremena
 • Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju (čl. 380. ZOO/91)
  • Zastarijevanje tražbine osigurane osobe – oštećenika počinje teći od dana završetka njegova liječenja

Radno pravo

 • Redoviti otkaz (čl. 111. ZV-a/09)
  • Upozorenjem na kršenje obveze iz radnog odnosa poslodavac je iscrpio svoje pravo sankcioniranja radnikove povrede obveze iz ugovora o radu
 • Izvanredni otkaz (čl. 116. ZR-a/14)
  • Zabrana javnopravnog tijela poslodavcu da kod njega radi radnik koji je sklopio ugovor o radu za obavljanje određenih poslova ima značenje osobito važne činjenice zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć
 • Izvanredni otkaz (čl. 116. ZR-a/14)
  • Kad radnik zadrži za sebe dio prikupljene novčane pomoći namijenjene drugom radniku poslodavac ima opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Početak računanja roka za zahtjev za zaštitu prava radnika (čl. 133. ZR-a/14)
  • Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo zahtijevati od poslodavca ostvarenje tog prava
 • Trajanje i prestanak kolektivnog ugovora (čl. 200. ZR-a/14)
  • Kolektivni ugovor može se otkazati i primjenom pravila obveznog prava kojima se uređuje raskid ugovora

Parnični postupak

 • Sukob nadležnosti (čl. 23. ZPP-a)
  • Kad sud nadležan za odlučivanje o sukobu nadležnosti donese rješenje o tome, sud čija je nadležnost utvrđena vezan je tim rješenjem
 • Sukob nadležnosti (čl. 23. ZPP-a)
  • Za suđenje u sporu radi isplate radiotelevizijske pristojbe uvijek je nadležan općinski sud
 • Ispravljanje presude (čl. 142. ZPP-a)
  • Sud nije ovlašten ispravljanjem presude otklanjati nedostatke u dispozicijama stranaka
 • Subjektivna preinaka tužbe (čl. 195. ZPP-a)
  • Promjena upisa prava vlasništva na nekretninama izvršena u tijeku parnice ima za posljedicu odbijanje tužbenog zahtjeva zbog nedostatka legitimacije
 • Žalba protiv rješenja (čl. 311. ZPP-a)
  • Protiv rješenja koja se odnose na rukovođenje raspravom nije dopuštena posebna žalba

Prekršajno pravo

 • Prekršajna odgovornost djeteta (čl. 9. PZ-a)
  • Za počinjeni prekršaj djeteta koje nije navršilo četrnaest godina života kaznit će se roditelj ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja
 • Prekršajna odgovornost djeteta (čl. 9. PZ-a)
  • Za počinjeni prekršaj djeteta koje nije navršilo četrnaest godina života kaznit će se druga osoba koja ga nadzire, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom te druge osobe
 • Početak izvršenja zaštitne mjere (

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2018, str. 141

Porezno pravo - PDV

 • Nemogućnost odgode plaćanja u slučaju prijenosa inozemne poslovne jedinice u inozemno društvo kapitala

Radno pravo

 • Tjedni obvezni odmor ne mora nužno biti sedmog dana

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 1.2018, str. 147
 • Izuzeća od plaćanja upravne pristojbe. Pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) plaćaju upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH na koja se plaća posebni porez na motorna vozila. Međutim, postoje slučajevi kada se upravna pristojba ne plaća.
 • Priznavanje troška ugovorne kazne. Ugovorne strane mogu ugovoriti kaznu (penal) u novčanoj svoti ili nekoj drugoj materijalnoj koristi, a koju se dužnik obvezuje isplatiti / pribaviti vjerovniku ako ne ispuni obvezu ili zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.
 • Primjena prijenosa porezne obveze u graditeljstvu na grad. Prijenos porezne obveze propisan čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 115/16., dalje: Zakon o PDV-u) odnosi se na sve porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj (dalje: RH).
 • Odmori i dopusti. Svrha je odmora da se naknadi odnosno obnovi fizička i umna snaga radnika itd., dok kod dopusta prevladavaju privatna stanja, poslovi i interesi radnika na dopustu.
 • Činidbe i tražbine . Objekt ugovorne obveze je činidba koja mora biti moguća, dopuštena i određena ili odrediva. Tražbina je zahtjev za ispunjenjem činidbe.
 • Pravo stvarne služnosti. Pravo služnosti (staze) ograničeno je stvarno pravo na nečijoj nekretnini u korist druge nekretnine, pa ako je stečeno na zakonit način može se, u slučaju njegove povrede, štititi kod Suda ili drugoga nadležnog tijela.
 • Promjena subjekata obveznopravnog ugovora. Promjenom subjekta obveznopravnog ugovora ne mijenja se identitet tog ugovora.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)