Pravo i porezi 1/2018

Web izdanje 8,99
Opći akti predstavničkog tijela JLS za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Prikaz promjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Invalidnost, tjelesno oštećenje, ozljeda na radu, naknada plaće i druga pitanja iz upravnosudske prakse
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prikaz novoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Porezni tretman kamata koje rezident Republike Hrvatske ostvari u tuzemstvu i iz inozemstva
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Gordana LONČAR , univ. spec. oec.
Težina povrede prava osobnosti i okolnosti slučaja – osnovni kriteriji dosuđivanja i odmjeravanja visine pravične novčane naknade
Autori: Izv. prof. dr. sc. Maja BUKOVAC PUVAČA
Amando DEMARK , mag. iur.
Pravo građenja
Autor: Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.
Ugovor o zakupu nekretnine
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Tino BEGO, dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Primjena opće uredbe o zaštiti podataka
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Osvrt na izmjene Zakona o radu i novele nekih drugih radnopravnih propisa
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Lojalnost poslodavcu
Autor: Željko BORIĆ, dipl. iur.
Ovrha koju provodi Financijska agencija (I.)
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.
Manjinski udjeli u ocjeni koncentracija poduzetnika
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Pregled zakona donesenih u RH u prosincu 2017. godine s kratkim komentarom
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Zaštita izuma patentom (II. dio)
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika