Pravo i porezi 10/2019

Web izdanje 8,99
Novi zakoni – rujan 2019. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Uslužna područja vodnih usluga
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.
Zajednička obilježja udruga
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović
Uređenje javne nabave u SR Njemačkoj
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Pravo zakupa na javnom vodnom dobru
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Pitanja u vezi s radom lokalnih izvršnih čelnika
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Praksa Ustavnog suda glede nastupa zastare utvrđivanja porezne obveze – rješenje pitanja kada se utvrđuje porezna obveza
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Oporezivanje izvoza i uvoza dobara u RH
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Troškovi parničnog postupka
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Izvođenje dokaza i pripremanje glavne rasprave – novela ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Prestanak ugovora i prestanak ugovornih obveza
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.
Strukturne prednosti pripravništva ili vježbeništva kao modela zapošljavanja u odnosu prema stručnom osposobljavanju za rad
Autor: Mr. sc. Bruno Moslavac
Sudski raskid ugovora o radu
Autori: Anja JURŠETIĆ , mag. iur.
Ivan VIDAS , struč. spec. oec.
Sporovi oko zajedničke pričuve
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Prikaz sustava besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj
Autor: Milena Čalić-Jelić , dipl. iur.
Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Prikaz EU-ove Direktive o restrukturiranju i nesolventnosti
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika