Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – rujan 2019. godine
pip - 10.2019, str. 5
Uslužna područja vodnih usluga
pip - 10.2019, str. 8
Zajednička obilježja udruga
pip - 10.2019, str. 11
Uređenje javne nabave u SR Njemačkoj
pip - 10.2019, str. 15
Pravo zakupa na javnom vodnom dobru
pip - 10.2019, str. 23
Pitanja u vezi s radom lokalnih izvršnih čelnika
pip - 10.2019, str. 25
Praksa Ustavnog suda glede nastupa zastare utvrđivanja porezne obveze – rješenje pitanja kada se utvrđuje porezna obveza
pip - 10.2019, str. 30
Oporezivanje izvoza i uvoza dobara u RH
pip - 10.2019, str. 33
Troškovi parničnog postupka
pip - 10.2019, str. 42
Izvođenje dokaza i pripremanje glavne rasprave – novela ZPP-a iz 2019. godine
pip - 10.2019, str. 46
Prestanak ugovora i prestanak ugovornih obveza
pip - 10.2019, str. 50
Strukturne prednosti pripravništva ili vježbeništva kao modela zapošljavanja u odnosu prema stručnom osposobljavanju za rad
pip - 10.2019, str. 59
Sudski raskid ugovora o radu
pip - 10.2019, str. 61
Sporovi oko zajedničke pričuve
pip - 10.2019, str. 67
Prikaz sustava besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj
pip - 10.2019, str. 71
Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine
pip - 10.2019, str. 76
Prikaz EU-ove Direktive o restrukturiranju i nesolventnosti
pip - 10.2019, str. 82
Jezik u pravu
pip - 10.2019, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 10.2019, str. 92
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 10.2019, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 10.2019, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 10.2019, str. 101
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave
pip - 10.2019, str. 101
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
pip - 10.2019, str. 102
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 10.2019, str. 103
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 10.2019, str. 124
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 10.2019, str. 131