Pravo i porezi 9/2019

Web izdanje 8,99
Novi zakoni – srpanj 2019. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.
Obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pregled novog Zakona o sustavu državne uprave
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Naknada troškova upravnog spora
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Boravak i rad državljana EU-a u skladu s novim propisom o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (II. dio)
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze
Autor: Mr. sc. Đurđa Bićanić , dipl. iur.
Isporuka i stjecanje dobara unutar EU-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Automatizacija i rad robota kao novi izazov za suvremene porezne sustave
Autori: Doc. dr. sc. Stjepan Gadžo
Matteo Cvenček , mag. iur.
Uporaba pečata u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Ogledni postupak – novi institut u Noveli ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Pravo na dom u slučaju bespravne gradnje
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Zaštita pravnih učinaka skupštinskih odluka prema čl. 366.a Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Siniša BABIĆ , mag. univ. spec.
Slučaj Jurica protiv Republike Hrvatske
Autor: Željko Borić , dipl. iur.
Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju
Autori: Goran LOJE, dipl. iur.
Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika