Pravo i porezi 10/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi zakoni – rujan 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Mogućnosti izmjene ugovora o javnoj nabavi zbog posljedica pandemije COVID-19
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Zakon o obveznim odnosima i izmjene cijena kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Uredsko poslovanje – postupanje s predmetima i pismenima
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Novi Zakon o gospodarenju otpadom – jesmo li riješili sva otvorena pitanja financiranja sustava?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Problematika utvrđivanja značajne pregovaračke snage prema Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Sonja BORIĆ JURIĆ , mag. iur.
Neopravdani izostanak radnika s radnog mjesta
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Hana VELAJ, mag. iur.
Aktualna pitanja u vezi s otpremninom rukovodećeg osoblja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Antidiskriminacijski radni sporovi u sudskoj praksi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Nesiguran rad
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Pojam neovlaštenog snimanja u hrvatskom kaznenom, građanskom procesnom i radnom pravu
Autori: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Helena KUGLER , mag. iur.
Oslobođenja u sustavu PDV-a (II. dio)
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Provedba ovršnog postupka radi naplate poreznog duga
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Promjena namjene poljoprivrednih zemljišta u građevinska
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.
Hrvatsko društvo ortodonata protiv AZTN-a – upravni spor
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori