Pravo i porezi 7/2022

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – lipanj 2022. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Praktični aspekti novele Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2022. godine
Autor: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
O Zaključku Vlade RH od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Građenje, ugovor o građenju i pravni okvir obveznog prava
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Zatezne i ugovorne kamate za drugo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Novine Zakona o javnom bilježništvu iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Plan upravljanja parničnim postupkom
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Diskriminacija trudnih radnica – sklapanje „fiktivnih“ ugovora o radu tijekom trudnoće
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Refleksija novoga Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na radne odnose u osnovnom školstvu
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Zainteresirana osoba u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Provedba Zakona o prijenosu mirovinskih prava
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Socijalno poticajna stanogradnja izvan urbanih područja
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori