Pravo i porezi 11/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. urednik časopisa Pravo i Porezi
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Izmjene lokalnoga poreznog sustava
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Posebna zaštita djece i maloljetnika na radu
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.
Nova uredba o sudjelovanju gospodarskih subjekata u javnim nabavama na području EU-a
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Pravna priroda ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU fondova
Autor: Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA , mag. iur.
Prodaja tražbina i obveza – ponuda mjera olakšavanja otplate kredita, načina, uvjeta i postupka servisiranja
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sandra GRGOROVIĆ HADŽIJA , dip. iur.
Prijedlog financiranja sustava sporta u RH
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Sudski poništaj (amortizacija) isprava
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR
Novosti o nagradi javnog bilježnika u izvanparničnim predmetima
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Zakon o obveznim odnosima i uzance
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Značajke posebnih uzanci u ugostiteljstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Trenutak sklapanja ugovora i potreba njegova razlikovanja od faze ispunjenja ugovornih obveza
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Oblici cesije
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Izazovi obrogacije Zakona o izbornim jedinicama
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ
Snimanje kao protupravno djelo
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Novi zakoni – listopad 2023. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori