Pitanja i odgovori

Veljača 2021.
Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu

Na koji način poslodavac mora postupiti ako zaprimi pritužbu o uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju na radnom mjestu?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Obveze trgovaca koji pružaju javne usluge

Koje obveze trgovci koji pružaju javne usluge imaju prema potrošačima?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Naknada za bolovanje zbog ozljede na radu

Radnik je u prosincu 2020. godine zadobio ozljedu na redovitom putu od stana do mjesta rada. U trenutku obračuna plaće poslodavac ne raspolaže potvrđenom prijavom ozljede na radu HZZO-a. Koji su postupci kod isplate plaće za prosinac, a koji nakon što se prizna ozljeda na radu?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Oporezivanje naknade štete radniku za slučaj pretrpljenog straha na radnom mjestu

Kolektivnim ugovorom određena je odgovornost poslodavca za nadoknadu štete u slučaju napada od strane korisnika na radnika na radnom mjestu i u slučaju kada radnik nije pretrpio fizičke ozljede nego samo strah. Smatra li se odšteta radniku u tom slučaju oporezivim primitkom?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH

Društvo u Republici Hrvatskoj planira poslovati tako da kupuje robu u Slovačkoj te da navedenu robu prodaje izravno u Tursku, bez dopreme u Republiku Hrvatsku (dalje: RH). Pitanje se odnosi na porezno motrište takvih transakcija kupoprodaje odnosno pravila koja se u tim poslovima trebaju primijeniti s motrišta poreza na dodanu vrijednost.

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je porezni obveznik u RH planira zatražiti povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) iz Njemačke po računima za usluge koje su povezane s izlaganjem na sajmu u Njemačkoj (najam dvorane i pripadajuće režije, najam namještaja, najam sajamske opreme, catering i dr.). Računi za koje je zatražen povrat PDV-a izdani su na hrvatski PDV ID broj društva sa sjedištem u RH. Pod kojim uvjetima društvo sa sjedištem u RH može ostvariti navedeni povrat?

Ponedjeljak, 15.02.2021.
Siječanj 2021.
Sezonsko sniženje i posebni oblici prodaje

Što su posebni oblici prodaje i u kojim slučajevima trgovac može organizirati sezonsko sniženje?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Posredovanje u prometu nekretnina

Tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretnina?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Kupnja na pokus

Koja su glavna obilježja kupnje na pokus?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Plaćeni dopust radi saniranja šteta nastalih u potresu

Radnik od poslodavca traži slobodne dane (plaćeni dopust) za saniranje šteta nastalih na radnikovoj nekretnini koje su nastale u nedavnim potresima. Ima li radnik pravo na plaćeni dopust u takvim slučajevima ili odluka ovisi o volji poslodavca?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Način oporezivanja dohotka od imovine i imovinskih prava

Fizička osoba, rezident, stekla je imovinska prava na temelju ugovora o prijenosu imovinskih prava bez naknade, od oca. Imovinska prava su registrirana u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo na području RH gdje se prodaju proizvodi označeni navedenim zaštitnim znakom. Imovinska prava se sastoje od zaštitnog znaka kojim se označavaju određeni proizvodi i imena (branda) zaštićenog u obliku riječi. Fizička osoba želi navedena imovinska prava ugovorom o korištenju imovinskih prava uz naknadu dati na korištenje društvu u RH koje svoje proizvode označava navedenim imovinskim pravom i prodaje. Hoće li dohodak od imovinskih prava biti oporeziv u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, čl. 62. st. 2. iako će fizička osoba u jednoj kalendarskoj godini ostvariti primitak veći od 300.000,00 kn? Treba li s osnove navedenog dohotka od imovinskog prava porezni obveznik podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak? Može li se primitak od ustupanja imovinskih prava oporezivati na način koji je propisan za samostalnu djelatnost?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

izička osoba u 2020. godini ima dva izvora dohotka, dohodak od nesamostalnog rada (plaća) i drugi dohodak po osnovi članstva u nadzornom odboru (kod drugog isplatitelja). Poslodavac, isplatitelj plaće, je tijekom godine primijenio godišnje ograničenje iz čl. 206. st. 3. Zakona o doprinosima te nije više obračunavao niti uplaćivao doprinose nakon što je kroz plaće obračunan MIO I. na ukupnu svotu od 629.424,00 kn. Međutim, isplatitelj drugog dohotka kod svake je isplate obračunao i uplatio doprinose. Ostvaruje li fizička osoba pravo na povrat preplaćenog dijela iznad najviše godišnje osnovice za MIO I. i kako se to pravo ostvaruje?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Oblikovanje kapitalnih pričuva iz zajma i kamata

Članovi društva – dvije fizičke osobe od kojih svaka ima jedna udio u kapitalu oblikovale bi kapitalne pričuve iz danih zajmova trgovačko društvu te kamata koje su obračunane na te zajmove. Jedan član društva je rezident Republike Hrvatske, a drugi je rezident Velike Britanije. Mogu li se na iz navedenih izvora oblikovati kapitalne pričuve i koje su porezne obveze? Postoji li ograničenje u isplati tih pričuva u budućnosti i treba li pri isplati obračunavati porez na dohodak od kapitala?

Ponedjeljak, 18.01.2021.
Prosinac 2020.
Ovrha na naknadi za obavljeni studentski posao

Zbog aktualne situacije angažirali smo za rad studenta / izvođača. On nas traži da mu naknadu uplatimo na njegov zaštićeni račun koji nam je dostavio. Zanima nas je li dopušteno naknadu za obavljeni studentski posao uplatiti na studentov zaštićeni račun?

Utorak, 15.12.2020.
Studeni 2020.
Ulaze li potpore HZZ-a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020. godinu za obveznike podjele pretporeza?

Porezni obveznik koji odbija pretporez tijekom tekuće godine na temelju privremenog izračuna primio je HZZ-ovu potporu za očuvanje radnih mjesta po mjeri „ožujak – svibanj (COVID- 19)“, a navedene potpore dodjeljuje Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Smatraju li se potpore koje isplaćuje HZZ subvencijama koje je porezni obveznik obvezan unijeti u nazivnik formule za izračun svote razmjernog odbitka pretporeza?

Petak, 13.11.2020.
Porez na kuće za odmor koje se iznajmljuju

Iznajmljivač apartmana u Hrvatskoj, državljanin države članice EU-a koji obavlja usluge smještaja, dobio je porezno rješenje upravnog tijela lokalne samouprave o plaćanju poreza na kuće za odmor (u skladu Odlukom upravnog tijela jedinice lokalne samouprave gdje je propisano da se taj porez plaća u svoti od 15 kn/m2 korisne površine kuće za odmor). Iznajmljivač nerezident upisan je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost te utvrđuje i plaća porez na dohodak u paušalnoj svoti po osnovi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja ovog apartmana. Smatra li se iznajmljivač obveznikom plaćanja lokalnog poreza na kuće za odmor?

Petak, 13.11.2020.
Isticanje podataka na poslovnom papiru i mrežnoj stranici društva

Koje podatke trgovačko društvo mora istaknuti na svojim poslovnim papirima i mrežnoj stranici?

Petak, 13.11.2020.
Otkaz ugovora o radu

Koja je razlika između osobno uvjetovanog otkaza i otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanja radnika?

Petak, 13.11.2020.
Rad s računalom

Koje su obveze poslodavca u vezi sa zaštitom na radu radnika koji obavljaju poslove radnog mjesta s računalom?

Petak, 13.11.2020.
(Ne)oporeziva potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (sestre) i plaćeni dopust

Našoj je radnici umrla sestra, kao članica njezine uže obitelji. Zanima nas ima li ta radnica pravo na neoporezivu potporu u takvom slučaju te ima li pravo na kakav dopust?

Petak, 13.11.2020.
Utjecaj bolovanja na izvanredni otkaz

Je li poslodavac u obvezi čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu (i odjaviti ga), koju je odbio primiti na radnom mjestu, nakon čega je (dan poslije) otvorio bolovanje?

Petak, 13.11.2020.
Listopad 2020.
Ostvarivanje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona

Fizička osoba S. L. zaposlena je u trgovačkom društvu L d.o.o., a ujedno je član tog društva te član uprave. Trgovačko društvo je u sustavu PDV-a. Zbog toga što se kao kupci javljaju i drugi poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, fizička osoba namjerava otvoriti obrt koji bi pružao iste usluge kao i trgovačko društvo. Namjera je da se porez na dohodak po osnovi obavljanja obrtničke djelatnosti plaća paušalno i da obrt ne uđe u sustav PDV-a. Izlaže li se obrtnik kakvom poreznom riziku i postoji li kakva zakonska zapreka u opisanom slučaju?

Utorak, 20.10.2020.
Oporezivanje usluge premještanja vagona

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV-a planira obavljati usluge premještanja željezničke kompozicije – vagona. Vagonima će se prevoziti roba koja se uvozi u Hrvatsku, izvozi iz Hrvatske ili je u provozu kroz Hrvatsku. Primatelji usluga bit će domaći porezni obveznici i porezni obveznici iz Europske unije ili trećih zemalja. Koji je porezni status pruženih usluga ovisno o tome je li riječ o postupku uvoza, izvoza ili provoza te ovisno o primatelju te usluge?

Utorak, 20.10.2020.
Obračun PDV-a pri prodaji dobara na daljinu

Porezni obveznik iz RH prodaje dobra putem internetske prodaje i otprema ih poštom u Njemačku kupcima koji su krajnji potrošači. Kakav je porezni položaj navedenih isporuka s motrišta PDV-a?

Utorak, 20.10.2020.
Porezno motrište aranžmana za premještanje dobara

Porezni obveznik iz RH otprema svoju robu iz veleprodajnog skladišta u Zagrebu na temelju ugovora o konsignacijskog prodaji u skladište kupca (konsignatara) – društva iz Austrije. Prema ugovoru o konsignacijskog prodaji koji je porezni obveznik iz RH sklopio s poreznim obveznikom registriranim za potrebe PDV-a u Austriji, društvo iz Austrije ovlašteno je preuzimati robu sa skladišta u svrhu prodaje drugim kupcima prema uvjetima iz navedenog ugovora. Kakav je porezni položaj navedene isporuke?

Utorak, 20.10.2020.
Duljina otkaznih rokova

Može li poslodavac svojim pravilnikom o radu urediti trajanje otkaznih rokova u različitom trajanju od onoga koje je predviđeno Zakonom o radu?

Utorak, 20.10.2020.
Pridržaj prava vlasništva

Što je kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva?

Utorak, 20.10.2020.
Sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik

Imaju li sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik jednaka prava i obveze?

Utorak, 20.10.2020.
Stručnjak zaštite na radu

Mora li stručnjak zaštite na radu biti u radnom odnosu kod fizičke ili pravne osobe kod koje obavlja poslove zaštite na radu?

Utorak, 20.10.2020.
Rujan 2020.
Uvjeti rada maloljetnih radnika

Mora li poslodavac maloljetnoj osobi s kojom je sklopio ugovor o radu osigurati posebne uvjete rada u odnosu na punoljetne radnike?

Petak, 18.09.2020.
Izbor za radničko vijeće – biračko pravo radnika

Imaju li svi radnici zaposleni kod određenog poslodavca pravo birati i biti birani u izborima za radničko vijeće?

Petak, 18.09.2020.
Dostava adrese elektroničke pošte – udruge poslodavaca i sindikati

Čuli smo da sve pravne osobe imaju obvezu upisati adresu elektroničke pošte u sudski registar. Odnosi li se ta obveza upisa adrese elektroničke pošte i na sindikate?

Petak, 18.09.2020.
Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod

Trgovačko društvo „A“ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu plaća trgovačkom društvu „B“ sa sjedištem u Pragu naknadu za softver radi daljnje prodaje. U dogovoru s društvom „B“ uplaćuje mu se cjelokupna zaračunana svota naknade, a porez po odbitku snosi društvo „A“ d.o.o. i uplaćuje ga na svoje ime i za račun u proračun. Smatra li se trošak poreza po odbitku koji će snositi društvo „A“ porezno priznatim u smislu poreza na dobitak?

Petak, 18.09.2020.
Obvezno pribavljanje potvrde o negativnom testu na koronavirus kod odlaska na službeni put u Austriju

Radnik društva „A“ d.o.o. kreće na službeni put u Austriju, zemlju u kojoj je propisano da za ulazak u zemlju osoba mora imati uvjerenje o negativnom testu na koronavirus. Ako društvo nadoknađuje izdatak testiranja radniku (bilo da se testira u Hrvatskoj ili Austriji) obračunava li poreze i doprinose za radnika? Smatra li se trošak testiranja porezno priznatim troškom?

Petak, 18.09.2020.
Stopa PDV-a na usluge i povezana autorska prava nositelja fonogramskih prava

Porezni obveznik A d.o.o. nositelj je fonogramskih prava koji je registriran za djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa. A d.o.o. daje odobrenje za reproduciranje (umnožavanje) svojih fonograma hrvatskom poreznom obvezniku – diskografskoj kući. Koju stopu PDV-a treba primijeniti kod izdavanja računa za takvu uslugu? Porezni obveznik A d.o.o. član je Udruge za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF).

Petak, 18.09.2020.
Obveza za izdvajanje u zakonske pričuve kod j.d.o.o.-a

Društvo Mapa j.d.o.o. (dalje: Društvo) ostvarilo je u 2019. godini dobitak nakon oporezivanja u svoti od 50.000,00 kuna. Društvo je osnovano s temeljnim kapitalom u svoti od 10,00 kuna i ima nepokriveni gubitak od poslovanja iz prethodnih godina u svoti od 10.000,00 kuna. Smije li Društvo nakon utvrđivanja financijskih izvještaja za 2019. godinu donijeti odluku o isplati dobitka te u kojoj najvišoj svoti? Do kada Društvo ima obvezu izdvajati jednu četvrtinu dobitka u zakonske rezerve?

Petak, 18.09.2020.
Oporezivanje naknade štete za prijevremeni raskid ugovora o zakupu porezom na dodanu vrijednost

Društvo se na temelju ugovora o zakupu koristi poslovnim prostorom koji je uzelo u zakup od zakupodavca koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, zbog čega se na ugovorenu zakupninu obračunava i plaća porez na dodanu vrijednost. Ugovor je sklopljen na razdoblje od 12 mjeseci. Zbog poteškoća u poslovanju zakupnik donosi odluku o prijevremenom raskidu ugovora o zakupu. U slučaju prijevremenog raskida ugovora od strane zakupnika ugovoreno je plaćanje naknade za prijevremeni raskid ugovora u visini 2 mjesečne zakupnine. Ugovor je bio sklopljen na razdoblje do 31. siječnja 2021. godine. Ugovor se raskida s danom 30. lipnja 2020. godine do kada je zakupnik obvezan napustiti poslovne prostorije. Za razdoblje do 30. lipnja primljen je račun za uslugu zakupa s obračunanim porezom na dodanu vrijednost, a na svotu naknade za prijevremeni raskid ugovora nije obračunan PDV. Podliježe li ugovorena naknada za prijevremeni raskid ugovora o zakupu obračunu poreza na dodanu vrijednost?

Petak, 18.09.2020.
Darovanje osobnog automobila između fizičkih osoba

Fizička osoba M. G. želi darovati osobni automobil prijatelju, fizičkoj osobi B. B. Tržišna vrijednost navedenog automobila je 35.000,00 kn. Plaća li se na takvo darovanje porez i ako da, koji i u kojoj visini?

Petak, 18.09.2020.
Srpanj 2020.
Zakupnina za vrijeme nemogućnosti rada zbog pandemije bolesti COVID-19

Treba li porezni obveznik, zakupodavac poslovnog prostora, obračunati PDV na utvrđenu naknadu koja proizlazi iz odredaba ugovora o zakupu poslovnog prostora kada zakupoprimac koji obavlja djelatnost nije mogao tu djelatnost obavljati zbog bolesti COVID-19 te je, na temelju Odluke stožera civilne zaštite o zatvaranju određenih poslovnih prostora, taj poslovni prostor bio zatvoren, odnosno djelatnost se nije mogla obavljati (npr. ugostiteljska djelatnost)? Može li se u tom razdoblju ugovoriti manja svota zakupa ili odobriti popust zbog posebnih okolnosti?

Petak, 24.07.2020.
Prodaja zemljišta i poslovnih udjela

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV-a u svojoj imovini ima građevinsko zemljište koje je kupljeno 2009. godine. Na zemljištu je planirana izgradnja građevinskog objekta. Međutim, ta investicija nikad nije realizirana. Član društva sada razmatra mogućnosti prodaje zemljišta ili prodaje svih udjela u trgovačkom društvo. Koje se porezne obveze pritom mogu javiti?

Petak, 24.07.2020.
Odobravanje zajma i obračun kamate

Fizička osoba odobrava zajam trgovačkom društvu u kojemu je direktor. Koja je stopa najnižih i najviših kamata koje se mogu ugovoriti? Treba li u slučaju ugovaranja kamata plaćati neku vrstu poreza?

Petak, 24.07.2020.
Najam stroja za bušenje

Obrtnik koji je u sustavu PDV-a sklopio je ugovor o najmu stroja za bušenje s poreznim obveznikom iz Bosne i Hercegovine na rok od godinu dana. Riječ je o specijalnom stroju koji služi za bušenje stijena za sidrišta. Najmoprimac će se navedenim strojem koristiti u Republici Hrvatskoj. Računi za najam izdavat će se mjesečno. Treba li obrtnik na računu za najam obračunati PDV?

Petak, 24.07.2020.
Blagdani i neradni dani

Ostvaruje li radnik za dane blagdana i neradne dane pravo na naknadu plaće ili pravo na povećanu plaću?

Petak, 24.07.2020.
Dopunski rad

Poslodavac je s radnikom sklopio ugovor o radu za puno radno vrijeme (40 sati tjedno). Međutim, sada se javila potreba da radnik uz ugovorene obavlja i druge poslove. Može li poslodavac s radnikom sklopiti ugovor o dopunskom radu za obavljanje tih poslova?

Petak, 24.07.2020.
Obavljanje studentskih poslova i evidencije

Treba li i na koji način poslodavac kao naručitelj posla evidentirati sate koje student provede obavljajući poslove predviđene ugovorom za obavljanje studentskoga posla?

Petak, 24.07.2020.
Prekovremeni i noćni rad trudnih radnica

Može li trudnica raditi dulje od ugovorenoga punog ili nepunog radnog vremena (prekovremeni rad) i noću (noćni rad)?

Petak, 24.07.2020.
Lipanj 2020.
Kolektivni višak radnika i prava radnika

Zbog trenutačne ekonomske situacije moramo otpustiti najmanje 30 radnika. Pritom bi nekim radnicima uručili odluke o poslovno uvjetovanom otkazu, a s nekim bi radnicima sklopili sporazume o prestanku ugovora o radu. Zanima nas hoće li radnici s kojima sklopimo sporazume o prestanku ugovora o radu imati pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i otpremninu?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Rad maloljetnih učenika srednjoškolskih ustanova

Na koji način mogu raditi maloljetni učenici srednjoškolskih ustanova?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca – porezno priznavanje troškova

Trgovačko društvo u svojoj bilanci 31. prosinca 2019. godine ima nenaplaćena potraživanja u ukupnoj svoti od 44.000,00 kuna. Potraživanje od 10.000,00 kuna odnosi se na potraživanje od povezanog društva obveznika poreza na dobitak. Potraživanje od 30.000,00 kuna odnosi se na potraživanje od nepovezanog društva obveznika poreza na dobitak. Potraživanje od 4.000,00 kuna odnosi se na potraživanje od obrtnika obveznika poreza na dohodak na osnovi računa izdanog na tu svotu. Za sva potraživanja od dana njihova dospijeća do 31. prosinca 2019. godine prošlo je više od 60 dana, te nisu naplaćena do 15 dana prije predaje prijave poreza na dobitak. Potraživanja nisu zastarjela, a društvo još nije pokrenulo postupak utuženja ili ovrhe za navedena nenaplaćena potraživanja. Zbog zakašnjenja u plaćanju i financijskih teškoća dužnika društvo je vrijednosno uskladilo ta potraživanja. Smatra li se trošak vrijednosnog usklađenja navedenih potraživanja porezno priznatim ili porezno nepriznatim troškom?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
Oporezivanje troškova prijevoza dobara koji se fakturiraju uvozniku ili izvozniku

Društvo koje se bavi prijevoznim uslugama zaračunava uslugu prijevoza tuzemnim uvoznicima i izvoznicima dobara. Jesu li navedene usluge oslobođene od poreza na dodanu vrijednost te temeljem kojih odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost?

Ponedjeljak, 29.06.2020.
    napredna pretraga