Pitanja i odgovori

Lipanj 2022.
Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica

Članovima uprave omogućena je opcijska kupnja vlastitih dionica povezanog društva po povlaštenoj cijeni. Što se smatra nabavnom vrijednosti kada član uprave naknadno prodaje dionice stečene opcijskim ugovorom: njihova tržišna cijena u trenutku otkupa ili povlaštena (niža) cijena?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Odricanje od tražbine u korist druge fizičke osobe

Poslodavac isplaćuje naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nasljedniku preminulog radnika. Nasljednik se odrekao ove tražbine u korist druge fizičke osobe. Kako se obračunavaju davanja i kako se popunjava Obrazac JOPPD?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Produljenje razdoblja oslobođenja od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Može li poslodavac produljiti razdoblje oslobođenja od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu za razdoblje rodiljnog i roditeljskog dopusta?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Iskazivanje cijena kod posebnih uvjeta prodaje

S obzirom na odredbe novog Zakona o zaštiti potrošača o načinu iskazivanja cijena, zanima nas moramo li iskazivati dvije cijene (cijenu koju primjenjujemo tijekom trajanja prodaje i najnižu cijenu koju smo primjenjivali za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provedbe posebnog oblika prodaje) i kada odobravamo popuste samo za pojedine skupine potrošača (konkretno, za umirovljenike)?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Rad sezonskih radnika – produljenje dozvole za boravak i rad

Može li se produljiti dobivena dozvola za boravak i rad za sezonskog radnika?

Ponedjeljak, 13.06.2022.
Svibanj 2022.
Prijenos porezne obveze za građevinske usluge – usluge podizvođača

Građevinsko društvo podizvođač, obveznik PDV-a, obavlja građevinske usluge glavnom izvođaču, također obvezniku PDV-a. Građevinski radovi obavljaju se na objektu čiji je naručitelj fizičku osoba koji nije obveznik PDV-a. Primjenjuje li društvo podizvođač na građevinsku uslugu koju zaračunava glavnom izvođaču prijenos porezne obveze ili treba zaračunati 25 % PDV-a? Kada nastaje obveza obračuna PDV-a na obavljene usluge?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Porez na dodanu vrijednost i porez po odbitku na franšiznu pristojbu

Trgovačko društvo, obveznik PDV-a, na temelju sklopljena Ugovora o franšizingu obvezno je platiti davatelju franšize, poduzetniku iz Velike Britanije, početnu franšiznu pristojbu za korištenje trgovačkim znakom i poslovnim znanjem i iskustvom u pružanju usluge poučavanja brzog čitanja. Početna franšizna pristojba daje primatelju franšize pravo na korištenje franšizom u razdoblju od 10 godina. Podliježe li plaćanje početne franšizne pristojbe obračunu poreza na dodanu vrijednost i obračunu poreza po odbitku te kada nastaje obveza njihova obračuna?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Sklapanje ugovora o radu – ovlasti prokurista

Ima li prokurist ovlasti potpisati ugovor o radu?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Trajno stručno usavršavanje odvjetnika

Postoji li obveza usavršavanje odvjetnika i ako da, čime je ustanovljena?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Usavršavanje stečajnog upravitelja i polaganje stečajno-upraviteljskog ispita

Čime je ustanovljena obveza usavršavanja stečajnog upravitelja i obveza polaganja stručnog ispita?

Ponedjeljak, 16.05.2022.
Travanj 2022.
Isplata dobitka društvu u Švicarskoj

Plaća li se porez po odbitku prilikom isplate dobitka jednom od članova društva u Švicarskoj, po kojim uvjetima i po kojoj stopi? Član društva u Hrvatskoj je pravna osoba u Švicarskoj koja sudjeluje sa 70 % udjela u kapitalu te da se taj omjer nije mijenjao u posljednjih 5 godina.

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Otpis obveze koja je zastarjela

Društvo ima dug prema dobavljaču za koji je nastupila zastara. Je li potrebno otpisivati dug u financijskim izvještajima? Koja je odgovornost računovođe ako se dug ne otpiše?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Oporezivanje usluge oglašavanje nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj

Hrvatski obveznik PDV-a obavio je uslugu oglašavanja nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV-a iz druge države članice EU-a. Smatra li se usluga oglašavanja nekretnine uslugom u vezi s nepokretnom imovinom, odnosno je li mjesto obavljanja i oporezivanja takve usluge mjesto gdje se nalazi nekretnina?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Rok za predaju Obrasca PDV kada zadnji dan roka pada na blagdan ili neradni dan

Koji je zadnji dan roka za predaju Obrasca PDV kad zadnji dan roka padne u nedjelju?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Donacija koju trgovačko društvo primi za sanaciju posljedica potresa na području proglašene katastrofe

Trgovačko društvo, obveznik poreza na dobitak s područja Petrinje, primilo je u siječnju 2022. godine novčanu potporu za sanaciju posljedica od potresa na području proglašene katastrofe. Predstavlja li primljena potpora prihod oporeziv porezom na dobitak?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Prenošenje i korištenje godišnjeg odmora u sljedećoj kalendarskoj godini

Radnik je za 2021. godinu stekao pravo na 24 dana godišnjeg odmora te je u 2021. godini iskoristio dva tjedna godišnjeg odmora (12 dana), a ostatak prenio u 2022. godinu. Radnik sada odbija iskoristiti ostatak godišnjeg odmora iz 2021. godine koji mu pripada te traži da mu se umjesto toga preostali dio godišnjeg odmora isplati u vidu naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Može li se radniku isplatiti takva naknada ili mu poslodavac mora omogućiti korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Državljani EGP-a kao osnivači obrta u RH

Mogu li državljani EGP-a osnovati obrt u RH i pod kojim uvjetima?

Ponedjeljak, 11.04.2022.
Ožujak 2022.
Porezno motrište troškova utvrđenih u poreznom nadzoru

Društvu je na temelju poreznoga nadzora utvrđena obveza poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV). Navedeno je društvo u skladu s rješenjem Porezne uprave uplatilo PDV koji je utvrđen u rješenju te kamate, nakon čega je to društvo pokrenulo upravni postupak. Navedeno je društvo očekivalo kako će se upravni spor okončati u korist toga društva te je stoga knjiženje plaćenog PDV-a i kamata evidentiralo na teret potraživanja od države, a ne na teret troškova razdoblja. Nakon više godina društvo je zaprimilo konačnu presudu upravnog suda kojom nije usvojen tužbeni zahtjev. Nakon toga, u društvu je donesena odluka da će se plaćeni PDV po nadzoru i pripadajuće kamate evidentirati na teret rashoda društva. Kakav je porezni položaj tih troškova s motrišta poreza na dobitak ovisno o tome evidentiraju li se ti troškovi na teret zadržanih dobitaka ili na teret rashoda?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Porezno motrište trostranih poslova

U prvoj transakciji kupoprodaje porezni obveznik iz Njemačke izdaje račun za robu poreznom obvezniku iz Republike Hrvatske (dalje: RH, prvo društvo), a roba se otprema iz Njemačke u Mađarsku, pri čemu troškove prijevoza snosi porezni obveznik iz RH. U drugoj transakciji roba se otprema iz Mađarske u RH, pri čemu račun za navedenu robu izdaje mađarski porezni obveznik hrvatskom poreznom obvezniku (drugom društvu), a troškove prijevoza snosi porezni obveznik iz Mađarske. Koje je porezno motrište navedenih transakcija odnosno kakav je tretman PDV-a u navedenim isporukama?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcem iz BiH i s poslodavcem iz RH

Zanima nas može li hrvatski državljanin, koji ima prijavljeno prebivalište u BiH i koji u BiH ima zasnovan radni odnos na 4 sata (nepuno radno vrijeme), istodobno prijaviti u RH mirovinsko osiguranje i u RH i zasnovati radni odnos na 4 sata (nepuno radno vrijeme)?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Istodobni rad za poslodavca u RH i u državi EU-a

Zaposlenik društva u RH, koji je prijavljen u socijalna osiguranja u RH, prethodno je bio prijavljen u radni odnos i socijalna osiguranja Njemačke, na temelju radnog odnosa s njemačkim poslodavcem. Posjeduje Obrazac A1 iz Njemačke. Navedeni zaposlenik društava u RH u objema državama ujedno je i vlasnik poslovnih udjela i član je uprave društva u RH, a njemački je državljanin. U RH boravi manje od 183 dana godišnje. Zanima nas u može li njemački državljanin biti socijalno osiguran u objema državama i porezni tretman isplata koje se odnose na obavljanje posla u RH?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Odobreni popusti zaposlenicima

Djelatnicima se omogućava 20 % popusta koji mogu iskoristiti za jednokratnu kupnju u nekoj od poslovnica društva. Jednak popust od 20 % omogućen je i kupcima u vidu nekih promidžbenih akcija, ali samo u određene dane i u određenim trgovačkim centrima. Kakav je porezni tretman danih popusta djelatnicima?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Godišnji odmor u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu

Postoji li obveza poslodavac dati radniku godišnji odmor prilikom sporazumnog prestanka ugovora o radu?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Noćni rad – ugovaranje

Postoji li obveza da ugovor o radu sadržava podatak o noćnom radu?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Mogućnost ustege isplate dijela radnikove plaće zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti

Može li poslodavac radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće, smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u prethodnom mjesecu?

Ponedjeljak, 14.03.2022.
Veljača 2022.
Porez po odbitku na isplatu dobiti povezanom društvu iz EU-a

Hrvatsko trgovačko društvo „A d.o.o.“ iz Zagreba isplaćuje dobitak društvu majci „B GmbH“ iz Graza, Austrija. Austrijsko društvo ima 100 % udjela u hrvatskom društvu. Austrijsko društvo ima taj udio u hrvatskom društvu u neprekidnom razdoblju od 14 mjeseci. Treba li društvo „A“ pri isplati dobitka austrijskom društvu „B“ obračunati i platiti porez po odbitku i ako da, po kojoj stopi?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Ispravak obračunanog poreza na dodanu vrijednost zbog nemogućnosti naplate

Društvo „A“ iz Zagreba obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Društvo ima nepodmirena potraživanja za isporuke dobara i usluga od nekoliko kupaca. Potraživanja su zastarjela te društvo ocjenjuje da ih neće moći naplatiti nego donosi odluku o njihovu otpisu. Ima li društvo pravo na ispravak obračunanog PDV-a na takve isporuke?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Oporezivanje primitaka od rudarenja kriptovaluta

Oporezuje li se i kako primitak od rudarenja kriptovaluta ako se one ne pretvaraju u fiat valutu? Porezni obveznik, fizička osoba, osim primitaka od rudarenja ostvaruje primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada.

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Privremena nesposobnost za rad (samoizolacija) odvjetnika koji je obveznik poreza na dobit

Kako odvjetnik, nositelj slobodnog zanimanja, obračunava doprinose ako je u siječnju 2022. godine proveo 10 dana u samoizolaciji, od 2. siječnja do 11. siječnja 2022. godine i ima doznaku od liječnika s oznakom D0?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Izvanredni otkaz ugovora o radu

Radnik više od pet dana nije došao na radno mjesto te ne odgovara na pozive poslodavca. Uvidom u sustav e-Zdravstveno utvrđeno je da radniku nije utvrđena privremena nesposobnost za rad. Poslodavac traži da radnik bude odmah odjavljen iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, bez donošenja i dostave odluke o otkazu radniku. Jednako tako, poslodavac ne želi da radniku isplatimo naknadu za neiskorišteni godišnji odmor jer tvrdi da se navedena naknada ne isplaćuje radnicima koji su „skrivili“ odluku o otkazu. Zanima nas bi li navedeno postupanje bilo u skladu s važećim propisima?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Rad državljana trećih zemalja putem agencija za privremeno zapošljavanje

Može li agencija za privremeno zapošljavanje sklapati ugovore o radu s državljanima trećih zemalja? Pribavlja li u tom slučaju dozvolu za boravak i rad agencija za privremeno zapošljavanje ili korisnik i pod kojim uvjetima?

Ponedjeljak, 14.02.2022.
Siječanj 2022.
Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d.o.o.-a radi vraćanja uloga

Član društva ima namjeru smanjiti temeljni kapital u društvu s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) u kojemu drži 100 % udjela. Smanjenje temeljnog kapitala planira se provesti sa sadašnje vrijednosti na 20.000,00 kn. Navedeni temeljni kapital koji je upisan u trgovačkom sudu evidentiran je s naslova vanjske uplate člana društva kod osnivanja toga društva. To će se smanjenje provesti radi vraćanja uloga članu društva, a isplata će se obaviti u nekretnini odnosno stanu koji je evidentiran kao imovina toga društva. Navedeni stan je uporabi u društvu od 2013. godine. Kalav je porezni položaj navedene transakcije smanjenja upisanoga temeljnog kapitala?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Porezno motrište revalorizacije opreme

U društvu se planira provesti revalorizaciju opreme čija je knjigovodstvena vrijednost nula. Tržišnu (fer) vrijednost opreme utvrditi će procjenom ovlašteni sudski vještak. Kako treba evidentirati provedbu te revalorizacije u poslovnim knjigama društva te kakav je porezni položaj te revalorizacije s motrišta poreza na dobitak?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Otkup vlastitih poslovnih udjela

U društvu s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) planira se obaviti otkup vlastitih poslovnih udjela od članova toga. U bilanci toga društva evidentirana su potraživanja od tih članova društva za koja ne postoji mogućnost naplate te je zbog toga namjera da društvo otkupi vlastite poslovne udjele od tih članova kako bi se obveza koja će nastati s naslova otkupa tih udjela kompenzirala s tim potraživanjima. Kako oblikovati pričuve za otkup tih udjela jer u društvu istodobno postoje zadržani dobitci i nepokriveni gubitak iz prošle poslovne godine. Drugim riječima, pitanje je mogu li se te pričuve oblikovati iz zadržanih dobitaka odnosno bez pokrića gubitka iz prethodne godine. Taj bi se gubitak u skladu s odlukom pokrio u idućem razdoblju iz budućeg poslovanja.

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Rodiljni i roditeljski dopust odvjetnice koja je nositelj slobodnog zanimanja

Odvjetnica, koja je nositelj samostalne djelatnosti privremeno je nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom i na temelju te nesposobnosti za rad prima naknadu na teret HZZO-a. U budućnosti će primati i naknade iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Odvjetnica je Hrvatskoj odvjetničkoj komori (dalje: HOK) postavila zahtjev za odobrenjem mirovanja obavljanja djelatnosti prema čl. 61. Statuta HOK i čl. 54. st. 3. Zakona o odvjetništvu. Zaključila je ugovor o zamjeni (supstituciji) s drugim odvjetnikom koji je zamjenjuje na poslovima odvjetništva u razdoblju njezine opravdane nemogućnosti obavljanja odvjetništva. Na temelju odredaba ugovora o supstituciji odvjetniku koji mijenja odvjetnicu pripada određeni postotak nagrade predviđene Tarifom za pruženu pravnu pomoć, a ostatak pripada odvjetnici čije obavljanje djelatnosti miruje. Postoje li ograničenja u vidu primanja uplata nagrade predviđene tarifom za vrijeme korištenja prava iz čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (naknada za komplikacije u trudnoći), a potom i korištenja prava prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Prefakturiranje usluga smještaja povezanom društvu

Matično društvo „A“ iz Zagreba (obveznik PDV-a) organiziralo je dvodnevnu edukaciju za zaposlenike svojih povezanih društava iz Republike Hrvatske. Edukacija se održala u hotelu u Splitu te je matično društvo organiziralo hotelski smještaj i podmirilo račun za smještaj svih zaposlenika. Društvo „A“ želi od povezanih društava nadoknaditi troškove smještaja. Treba li prilikom prefakturiranja troškova smještaja obračunati PDV te na koju osnovicu?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Oporezivanje usluge procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj

Hrvatski obveznik PDV-a obavio je uslugu procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV-a iz druge države članice EU-a. Kakav je porezni položaj navedene usluge?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Usluga montaže i isporuke guma poreznom obvezniku iz Europske unije

Hrvatsko društvo, obveznik PDV-a obavlja isporuku i montažu autoguma poreznom obvezniku iz Europske unije. Isporuka i montaža obavljaju se u Republici Hrvatskoj. Društvo u svojem cjeniku ima posebno iskazanu cijenu novih autoguma, a posebno cijenu montaže. Kakav je porezni položaj isporuke autoguma s montažom, odnosno smatra li se navedeni poslovni događaj jedinstvenim ili se treba podijeliti na dva događaja, isporuku guma i uslugu montaže?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Evidencija o radnom vremenu ustupljenih radnika

Treba li korisnik voditi evidenciju o radnom vremenu za radnike koje mu je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Pravo na godišnji odmor i prekršajna odgovornost poslodavca

Odgovara li poslodavac koji radniku ne omogući godišnji odmor za prekršaj?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine, koliko sada iznosi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i koliki se dio plaće od tada plijeni?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Ovlasti prokurista pri kupoprodaji motornog vozila u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je imenovan prokuristom

Koje su ovlasti prokurista kod prodaje automobila koji je u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je on prokurist?

Ponedjeljak, 10.01.2022.
Prosinac 2021.
Prijava poreza na promet nekretnina kod prodaje građevine uz primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze

Trgovačko društvo, obveznik PDV-a, prodalo je drugom obvezniku PDV-a nekretninu (poslovnu zgradu) korištenu više od dvije godine. Prodavatelj u prometu ne primjenjuje oslobođenje prema čl. 40. st. 1. t. j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nego prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Je li u ovom slučaju potrebno prijaviti promet nekretnina te tko je obveznik prijave?

Ponedjeljak, 13.12.2021.
Potvrda o ispravku odbitka pretporeza zbog naknadnog odobrenja kupcu

Hrvatsko društvo – obveznik poreza na dodanu vrijednost kao isporučitelj ispostavlja odobrenje kupcu – tuzemnom obvezniku PDV-a na osnovi prijašnjih isporuka. Kada isporučitelj smije ispraviti PDV koji se odnosi na takvo smanjenje porezne osnovice te može li se potvrda o ispravku odbitka pretporeza zbog naknadnog odobrenja dostaviti kupcu elektroničkim putem?

Ponedjeljak, 13.12.2021.
Nastanak obveze PDV-a kod isporuke dobara na temelju kupoprodajnog ugovora s obročnom otplatom cijene

rgovačko društvo koje se bavi prodajom opreme na veliko željelo bi svojim kupcima omogućiti prodaju na rate tako da kupac odmah plati 1/3 vrijednosti isporuke, a u sljedeće 2 godine još po 1/3 u svakoj godini. Smije li Društvo izdavati račune prema uplatama, a ne sve odjednom? Društvo je obveznik plaćanja PDV-a prema izdanim računima.

Ponedjeljak, 13.12.2021.
Studeni 2021.
Odricanje od prava na otpremninu

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na isplatu otpremnine. Je li takva odredba ugovora o radu dopuštena i valjana?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Videonadzor stambenih te poslovno-stambenih zgrada

Je li moguće uvesti videonadzor u stambenoj zgradi i kako?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Naknada za samoizolaciju nositelja samostalne djelatnosti odvjetnika i obračun doprinosa

Pripada li odvjetniku kao nositelju samostalne djelatnosti pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad zbog izrečene mjere samoizolacije (uputnica D0) koja je trajala od 1. do 20. studenoga? Kako u tom mjesecu obračunati doprinose i popuniti Obrazac JOPPD?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Neoporeziva isplata otpremnine direktoru društva

Kolika je svota neoporezive otpremnine koja se može isplatiti direktoru društva koji je zaposlen u društvu na temelju ugovora o radu? Ugovorom o radu direktoru je osigurano pravo od šest mjesečnih osnovnih plaća u slučaju raskida Ugovora. Direktor je opozvan u skladu s čl. 424. Zakona o trgovačkim društvima Odlukom o opozivu i imenovanju Uprave društva. Opozivom se raskida ugovor o radu.

Ponedjeljak, 08.11.2021.
Porezno motrište rashodovanja dugotrajne materijalne imovine

Društvo X d.o.o. koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) planira rashodovati dio svoje dugotrajne materijalne imovine (uglavnom opreme), a dio će se prodati. Kakvo je računovodstveno i porezno motrište rashodovanja te imovine te kakav je porezni položaj manjkova imovine (za opremu koja se više fizički ne nalazi u društvu)?

Ponedjeljak, 08.11.2021.
    napredna pretraga