Plaćanje doprinosa za financiranje HGK u 2010.

Datum: 13.01.2010, Srijeda
Autor: T.C.

  • Članarina se plaća ovisno o kategoriji poduzetnika:
    - I. kategorija poduzetnika u visini 55,00 kn
    - II. kategorija poduzetnika u visini 1.500,00 kn
    - III. kategorija poduzetnika u visini 5.500,00 kn.

Kod utvrđivanja kategorije poduzetnika uzima se veličina društva izračunana na osnovi podataka iz Godišnjeg financijskog izvješća za 2008. Kriteriji za utvrđivanje kategorije poduzetnika ostali su jednaki kao i u prošloj godini.

Članice Komore osnovane i upisane u sudski registar u 2009. i 2010. plaćaju članarinu u svoti 55,00 kn mjesečno.

Uplatni račun za plaćanje članarine je: 1001005-1700052620.

U pozivu na broj ako se kod plaćanja koristi OIB upisuje se:

 
   002 I. kategorija 
 67 OIB 003 II. kategorija

 -mjesec i godina (4 znamenke)

   004 III. kategorija 

Ako se koristi MB tada su pozivi na broj isti kao i u 2009.

  • Doprinos se u 2010. plaća u visini 1/12 godišnje svote koja se dobije primjenom 0,0056% od ostvarenih prihoda prema Godišnjem financijskom izvješću za 2008 godinu.

Uplatni račun za doprinos HGK je: 1001005-1700052783

U pozivu na broj ako se kod plaćanja koristi OIB upisuje se:

 

 67OIB-001- mjesec i godina (4 znamenke) 

Ako se kod uplata koristi MB tada su pozivi na broj jednaki kao i u 2009.

Povratak na vijesti