Plaćanje komunalne naknade i poreza na kuće za odmor

Datum: 22.02.2024, Četvrtak
Klasa: 410-01/24-01/233
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo prigovor kojim ste se obratili Hrvatskom saboru, a vezano za plaćanje dva poreza (komunalne naknade i poreza na kuće za odmor) za korištenje Vaše kuće na području Grada Popovače.

U nastavku se očitujemo iz nadležnosti Ministarstva financija, Porezne uprave.

Odredbom članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23.; u daljnjem tekstu: ZLP) propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Prema odredbama članaka 25. – 28. i članka 49. ZLP-a obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Iznimka su gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor plaća se od 0,60 do 5,00 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, a njegovu visinu odlukom propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, i to najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti, kao ni na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina, što je propisano odredbama članka 27. ZLP-a.

Dakle, prema odredbama ZLP-a, porez na kuće za odmor je opcijski porez, što znači da jedinice lokalne samouprave svojom odlukom odlučuju uvode li porez na kuće za odmor. Uz donošenje odluke o uvođenju poreza na kuće za odmor, jedinice lokalne samouprave ovlaštene su propisati visinu poreza, u granicama određenim ZLP-om, ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. Grad Popovača iskoristio je diskrecijsko pravo te je Odlukom o porezima Grada Popovače („Narodne novine“, br. 128/19.) uveo, kao jedan od lokalnih poreza, i porez na kuće za odmor u iznosu od tadašnjih 6,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

​Ističemo i to da je Ispostava Kutina zaprimila Vašu potpisanu prijavu poreza na kuće za odmor od Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, Službe za komunalno gospodarstvo Grada Popovače KLASA: 363-06/23-01/42 i URBROJ: 2176/16-04/3-23-3 od 24.3.2023. godine, Ispostava Kutina je kao nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor, a sukladno članku 9. Odluke o porezima Grada Popovače, izvršila utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor. Također, na zaprimljeno rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor KLASA: UP/I-410-15/23-01/136, URBROJ: 513-07-03-003-23-1 dana 18. srpnja 2023. godine, niste iskoristili zakonsku mogućnost i uložili žalbu.

Nadalje, načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo propisana su odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.), čije je tumačenje u nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Dakle, neosporno je da su i porez na kuće za odmor i komunalna naknada prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem području se nekretnina nalazi. Ipak, oni se utvrđuju s dva različita zakona i dvije različite osnove. Porez na kuće za odmor utvrđuje se s osnove vlasništva kuće za odmor, a kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je njeno korištenje povremeno ili sezonski, dok se komunalna naknada utvrđuje s osnove financiranja obavljanja komunalnih djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave na kojem se nekretnina nalazi.

Povratak na mišljenja