Pobijanje dužnikovih pravnih radnji


Predmet: Kada I. tuženik nakon predmetnog darovanja nema neke druge imovine te kada su mu svi računi blokirani 2500 dana, onda je pravilan zaključak da je predmetno darovanje poduzeto na štetu tužiteljice jer I. tuženik zbog učinjenog darovanja nema sredstava za ispunjenje tužiteljičine tražbine.

Broj presude: Rev 2343/2018-2, od 18. svibnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nižestupanjski sudovi utvrdili su slijedeće činjenice da tužiteljica ima dospjelu tražbinu prema I tuženiku u ukupnom iznosu od 314 860 35 kn s pripadajućim zateznim kamatama da je I tuženik kao darovatelj s II tuženom kao obdarenicom 8 srpnja 2016 sklopio predmetni Ugovor o darovanju nekretnina da I tuženik osim darovanih nekretnina nije imao neku drugu imovinu te da su svi računi I tuženika blokirani 2500 dana Na utvrđeno činjenično stanje nižestupanjski sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo kada su prihvatili predmetni tužbeni zahtjev tužiteljice Prema odredbi čl 66 st 1 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 dalje ZOO svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu i bez obzira kada je nastala može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika Prema st 2 istog zakonskog članka smatra se da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako zbog nje dužnik ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu