Pobijanje pravnih radnji


Predmet: Vjerovnik može pobijati pravnu radnju dužnika bez obzira na to kad je potraživanje nastalo.

Broj presude: Gž-1702/2021-5, od 27. listopada 2022., od 10.02.2023

Sud: Županijski sud u Osijeku

Prema odredbi čl 66 st 2 ZOO a smatra se da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako zbog nje dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikove tražbine Navedene zakonske odredbe reguliraju opće pretpostavke za pobijanje pravne radnje dužnika a to su dospjelost tražbine vjerovnika prema dužniku pravna radnja dužnika insolventnost dužnika i postojanje oštećenja vjerovnika Ove pretpostavke moraju biti ispunjene kumulativno a zajedno s njima i jedna od posebnih pretpostavki iz odredbi čl 67 ZOO a U slučaju besplatnih raspolaganja i s njima izjednačenih pravnih radnji prema odredbi čl 67 st 3 ZOO a smatra se da je dužnik ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu