Podnošenje poreznih prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila u ime i za račun poreznih obveznika – uputa za postupanje

Datum: 06.03.2015, Petak
Klasa: 410-19/15-11/169
Davatelj: Carinska uprava

S obzirom da je u odnosu na tumačenje Carinske uprave Središnjeg ureda o posebnom porezu na motorna vozila KLASA 011 02 13 02 74 URBROJ 513 02 1760 1 13 2 od 23 srpnja 2013 navedeno u t 3 vezano na podnošenje poreznih prijava u ime i za račun poreznih obveznika dovelo do različitog razumijevanja a kako bi se postiglo ujednačeno postupanje u nastavku dajemo uputu o postupanju 1 U postupku oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila porezni obveznik može imati opunomoćenika Opunomoćenik je osoba koja zastupa poreznog obveznika u okviru dobivene punomoći i u njegovo ime može poduzimati radnje u poreznom postupku Za opunomoćenika se može odrediti odvjetnik odvjetnički ured ili druga pravna osoba koja na temelju zakona može zastupati stranku odnosno svaka druga potpuno poslovnom sposobna osoba osim one koja se bavi nadripisarstvom Također sukladno čl 9 st 2 Zakona o posebnom porezu na motorna vozila porezni obveznik može i prije stjecanja motornog vozila opunomoćiti trgovca rabljenim motornim vozilima da u njegovo ime i za njegov račun podnese poreznu prijavu carinskom uredu nadležnom prema sjedištu ili prebivalištu trgovca rabljenim motornim vozilima Punomoć u pravilu ne mora biti javnobilježnički ovjerena pri čemu će se obavezno tražiti podnošenje javnobilježnički ovjerene punomoći ako postoje okolnosti koje upućuju na sumnju u istinitost punomoći ili da se ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja