Pogrešno utvrđeno činjenično stanje


Predmet: Budući da tužitelj u žalbi potvrđuje primitak rješenja prvostupanjskog suda kojim mu se dostavlja odgovor na tužbu tuženika a istim rješenjem je određeno pripremno ročište, nije ostvaren žalbeni razlog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

Broj presude: 4 Gž-4795/19-2, od 21. siječnja 2020., od 13.04.2020

Sud: Županijski sud

Odredbom čl 53 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Narodne novine br 70 19 dalje ZIDZPP je u čl 291 iza stavka 3 ZPP dodan novi stavak 4 gdje je propisano kako će se ako s pripremnog ročišta neopravdano izostanu obje stranke ili ako dođu na ročište ali se neće upustiti u raspravljanje ili se udalje s ročišta smatrati da je tužitelj povukao tužbu Ova se odredba na temelju odredbe čl 117 st 2 ZIDZPP ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu