Poništaj arbitražnog pravorijeka


Predmet: Arbitražni pravorijek ne predstavlja sudsku odluku, već odluku posebne, prisilne arbitraže nadležne za odlučivanje o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka i isključenja s rada. Pravna zaštita protiv takve odluke osigurana je u parnicama u kojima parnični sud odlučuje o zabrani nezakonitog štrajka, odnosno o zabrani nezakonitog isključenja s rada.

Broj presude: Vrhovni sud RH, Gž 8/2021-2, od 25. kolovoza 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema ocjeni vijeća žalitelj u žalbi neosnovano navodi da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 2 točke 11 ZPP jer suprotno tužiteljevim žalbenim navodima pobijano prvostupanjsko rješenje ima jasne razloge o svim odlučnim činjenicama nema nedostataka uslijed kojih se ne bi moglo ispitati niti razlozi o odlučnim činjenicama nisu u suprotnosti s ispravama i dokazima koji prileže spisu Nadalje tužitelj u žalbi neosnovano tvrdi da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 1 ZPP u vezi s čl 282 ZPP jer je prvostupanjski sud pravilno postupio kad je tužbu u ovoj pravnoj stvari odbacio pozivom na odredbu čl 282 st 1 ZPP U predmetnoj parnici odlučivalo se o zahtjevu za utvrđenje nezakonitim i poništaju arbitražnog pravorijeka od 4 veljače 2021 kojeg je temelju odredbe čl 214 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 127 17 i 98 19 dalje ZR donijela posebna arbitraža sastavljena od predstavnika stranaka i imenovanog predsjednika suca Županijskog suda u Zagrebu kao trećeg člana arbitraže Prema sadržaju odredbe čl 214 ZR takav arbitražni pravorijek ne predstavlja sudsku odluku već odluku posebne prisilne arbitraže nadležne za odlučivanje o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka i isključenja s rada Pravna zaštita protiv takve odluke osigurana je u parnicama u kojima parnični sud odlučuje o zabrani nezakonitog štrajka čl 217 ZR odnosno o zabrani nezakonitog isključenja s rada čl 218 ZR u kojima je parnični sud ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu