Porez na dodanu vrijednost u postupku ovrhe

Datum: 15.09.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-01/278
Davatelj: Porezna uprava

    Porezni obveznik iz dostavnog popisa navodi da je u našem odgovoru: KLASA: 410-19/13-01/764 od 8. siječnja 2014. ukazano da su u cilju osiguranja nadzora nad prijavljivanjem nastanka obveze poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za provođenje u postupku ovrhe, sudovi i javni bilježnici obvezni kopiju dokumenta o prodaji dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Temeljem tako dostavljene kopije dokumenta o prodaji nadležna ispostava Porezne uprave uvidom u knjigovodstvene evidencije i prijave PDV-a provjeriti će da li je dužnik (ovršenik) koji je upisan u registar obveznika PDV-a iskazao obvezu PDV-a za obavljenu prodaju dobara u postupku ovrhe. U slučaju da dužnik nije iskazao obvezu PDV-a nadležna ispostava Porezne uprave pozvat će navedenog poreznog obveznika (ovršenika) da isto izvrši. U vezi s navedenim postavljena su sljedeća pitanja za slučajeve kada je dužnik (ovršenik) upisan u registar obveznika PDV-a:
1. Na koji iznos dužnik (ovršenik) obračunava PDV, odnosno da li se PDV obračunava primjenom preračunane stope PDV-a na postignutu cijenu ili se obračunava po propisanim stopama na postignutu cijenu?
    2. U kojem trenutku i iz kojih sredstava dužnik (ovršenik) plaća PDV obzirom na ovršni postupak pred sudom?
    3. Da li je sud obvezan uz uplaćene cijene koju uplati kupac u ovršnom postupku izdvojiti iznos PDV-a prema dokumentima o prodaji i knjigovodstvenoj evidenciji ovršenika?
1. Sukladno čl. 21. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik), propisano je kada zakonom utvrđeno tijelo u postupku ovrhe proda neko dobro, ne smatra se da je došlo do isporuke između dužnika i ovršnog tijela već do izravne dužnikove isporuke kupcu, koja podliježe oporezivanju.
Prema tome, dužnik čija se dobra prodaju u postupku ovrhe koji je upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je kupcu dobara prodanih u postupku ovrhe izdati račun u kojem treba iskazati i pripadajući iznos PDV-a. U tom slučaju smatra se da postignuta cijena predstavlja cijenu u koju je uključen PDV obzirom da je ovršenik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a. Prema tome ovršenik je obvezan primjenom preračunate stope PDV-a na postignutu cijenu obračunati PDV te tako obračunati PDV iskazati u računu što ga izdaje.
U vezi s navedenim ističe se da se izračun PDV-a primjenom preračunate stope PDV-a ne može primjenjivati kod isporuke nekretnina u postupku ovrhe na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze na potrebnog obveznika kupca nekretnine. U tom slučaju porezni obveznik kupac nekretnine koja se prodaje u postupku ovrhe obvezan je na cijenu koju je platio obračunati PDV-a i isti taj iznos PDV-a u prijavi PDV-a iskazati kao odbitak.
Također ističemo da je u ovom slučaju ovršenik obvezan izdati račun u kojem će navesti da se radi o prijenosu porezne obveze u tuzemstvu temeljem čl. 75. st. 2. t. d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH).

Kod prodaje novoizgrađenih građevinskih objekata poreznu osnovicu za obračun PDV-a do 31. prosinca 2014. činit će vrijednost isporučenog objekta koja ne sadrži vrijednost zemljišta ni iznos naknada za komunalno uređenje zemljišta prema odluci nadležnih tijela. Prema tome prilikom prodaje građevinskih objekata u postupku ovrhe potrebno je izvršiti procjenu vrijednosti novoizgrađenog objekta, na način da se zna kolika je vrijednost isporučenog objekta, a kolika je vrijednost zemljišta i iznosa naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci nadležnih tijela. Omjer navedenih vrijednosti može se primijeniti i na postignutu cijenu prilikom prodaje novoizgrađenog građevinskog objekta kako bi se mogla odrediti osnovica za obračun PDV-a odnosno za obračun poreza na promet nekretnina.
2. Odredbama poreznih propisa nije propisano iz kojih će sredstava dužnik (ovršenik) platiti PDV već je propisana obveza obračuna i plaćanja PDV-a. PDV koji po prijavi PDV-a porezni obveznik treba platiti predstavlja razliku između PDV-a obračunanog u izlaznim računima i PDV-a sadržanog u ulaznim računima. Obračunani i prijavljeni PDV za obračunsko razdoblje porezni obveznik mora platiti do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja (određeni mjesec ili tromjesečje).
3. Sudovi i javni bilježnici obvezni su kopiju dokumenta o prodaji dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave, koja će uvidom u knjigovodstvene evidencije i prijave PDV-a provjeriti da li je dužnik (ovršenik) koji je upisan u registar obveznika PDV-a iskazao obvezu PDV-a za obavljenu prodaju dobara u postupku ovrhe. U slučaju da dužnik nije iskazao obvezu PDV-a nadležna ispostava Porezne uprave pozvat će navedenog poreznog obveznika (ovršenika) da isto izvrši.

Povratak na mišljenja