Porez na dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste u razdoblju od pet godina stečenih nasljeđivanjem

Datum: 30.06.2021, Srijeda
Klasa: 410-20/21-01/227
Davatelj: Porezna uprava

​Primili smo upit poreznog obveznika vezan za oporezivanje primitaka od otuđenja nekretnina. Poreznog obveznika zanima plaća li se porez na dohodak od otuđenja nekretnina u slučaju kada porezni obveznik otuđi više od tri nekretnine u razdoblju od pet godina, a koje su stečene nasljeđivanjem. Odgovaramo

U skladu s člankom 58. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20; dalje u tekstu: Zakon) dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.

Stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se dohodak od otuđenja nekretnina iz stavka 1. istoga članka Zakona ne oporezuje ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. istoga Zakona, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave.

Stavkom 3. istoga članka Zakona propisana je iznimka od stavka 2. istoga članka Zakona, kojom je propisano da se dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava oporezuje ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana stjecanja nekretnine ili imovinskog prava, osim ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona te ako se otuđuju zemljišta čija je pojedinačna površina do 250 m2, a ukupno do 1000 m2. Ako se otuđuje zgrada s više stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište ili više zemljišnih čestica, jednom nekretninom smatra se svaki stan, poslovni prostor, gradilište ili zemljišna čestica. Dohodak čini razlika između ukupnog iznosa primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnina ili imovinskih prava koji se otuđuju u razdoblju od pet godina i njihove nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda te za troškove ulaganja za koje porezni obveznik posjed

uje vjerodostoj

ne isprave.

Stavak 4. istoga članka Zakona propisuje da se dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz stavaka 1. i 3. istoga članka Zakona ne oporezuje ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. Zakona te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava.

Slijedom navedenog, u slučaju kada se ostvari dohodak po osnovi otuđenja više od tri nekretnine iste vrste u razdoblju od pet godina, a koje su stečene nasljeđivanjem, s obzirom na propisano izuzeće, isti nije oporeziv.

Povratak na mišljenja