Porezni aspekt plaćenih kazni za prometni prekršaj

Datum: 05.03.2008, Srijeda
Klasa: 410-01/07-01/1723
Davatelj: Porezna uprava

Od društva HP, Zagreb, primili smo upit koji se odnosi na porezni aspekt plaćenih kazni za prometne prekršaje. U upitu je navedeno da radnici toga društva prilikom dostava u centar Grada Zagreba ponekad parkiraju na nedozvoljenim mjestima, zbog čega se društvu kao vlasniku vozila dostavljaju obavijesti o počinjenom prekršaju koje to društvo plaća. Postavljen je upit je li društvo plaćene kazne dužno tretirati kao primitak od nesamostalnog rada svojih radnika koji su počinili prekršaj te u skladu s time, je li dužno obračunati i uplatiti po toj osnovi sve propisane obveze za javna davanja. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 13. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) propisano je da je dohodak od nesamostalnog rada razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 16. istoga Zakona.

Člankom 14. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici u novcu ili u naravi koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos.

U skladu s člankom 11. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi priljevi koji radniku u novcu ili u naravi pritječu na temelju rada po osnovi radnog odnosa, a prema članku 14. stavak 1. točka 1. i stavak 3. Zakona o porezu na dohodak.

U skladu s navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak kazne koje plaća društvo za prometne prekršaje koje počine radnici društva obavljanjem poslova svojega radnog mjesta za to društvo, ne mogu se smatrati njihovim (izravnim ili neizravnim) priljevima koji im pritječu na temelju rada po osnovi radnog odnosa za to društvo, pa se po toj osnovi radnicima ne utvrđuje i ne oporezuje dohodak od nesamostalnog rada.

Međutim, obzirom da je odredbama članka 7. stavak 1. točka 7. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.) propisano je da se porezna osnovica iz članka 5. toga Zakona povećava i za kazne koje izriče mjerodavno tijelo, društvo je za iznos plaćenih kazni za počinjene prometne prekršaje u poreznom razdoblju obvezno uvećati osnovicu poreza na dobit.

Povratak na mišljenja