Porezni položaj usluge smještaja ovisno o poreznom položaju pružatelja usluge

Datum: 03.08.2022, Srijeda
Autor: LJ.M.

Turistička sezona je u tijeku i uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama, apartmanima ili kućama za odmor i dr. mogu pružati, kako komercijalni ugostiteljski objekti, tako i iznajmljivači koji su vlasnici nekretnina u Republici Hrvatskoj (dalje: RH), neovisno o tome jesu li građani RH ili su stranci.

S motrišta PDV-a, prema čl. 38. st. 3. t. a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 39/22., dalje: Zakon o PDV-u) i čl. 47. st. 2. t. a) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. – 41/22., dalje: Pravilnik o PDV-u) usluge smještaja u hotelima ili objektima slične namjene oporezuju se stopom PDV-a od 13 %. Međutim, ako se usluga smještaja obavlja putem putničke agencije, a agencija posluje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime, a za tuđi račun, agencija treba primijeniti posebni postupak oporezivanja putničkih agencija. Način oporezivanja posebnog postupka propisan je odredbama čl. 91. – 94. Zakona o PDV-u i u čl. 187. Pravilnika o PDV-u.

U skladu s čl. 30. – 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15. – 126/21., dalje: ZUD), građani mogu bez obveze registriranja djelatnosti, odnosno bez osnivanja trgovačkog društva ili obrta pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu kojima se smatraju usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kampu i/ili kamp odmorištu, u objektu za robinzonski smještaj.

Porezni položaj pružanja usluga u domaćinstvu ovisi o tome je li pružatelj obveznik PDV-a te je li riječ o obrtničkoj djelatnosti – „dohodašu“ ili “dobitašu“, trgovačkom društvu ili fizičkoj osobi koja pruža usluge bez registracije djelatnosti. Jasno, porezni položaj ovisi i o tome je li riječ o iznajmljivaču – građaninu iz RH, EU-a ili iz treće zemlje.

Detaljnije o navedenim temama povezanim s pružanjem usluga smještaja može se pročitati u sljedećim člancima objavljenim u časopisu RRiF: