Porezni status održavanja radionica i poduke putem interneta koji obavlja neprofitna udruga

Datum: 11.07.2011, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/10-01/302
Davatelj: Porezna uprava

Udruga za promicanje multimedijske nastave neprofitna je udruga koja, kako se navodi u upitu, obavlja usluge održavanja radionica, odnosno znanstvenih tečajeva domaćim i inozemnim sveučilištima, odnosno obavlja usluge privatne poduke putem interneta. Na pitanje u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost navedenih usluga, odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 2. stavka 1. točke 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Odredbom stavka 3. istoga članka Zakona propisano je da se poduzetnikom smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.

Sukladno odredbi članka 11. stavka 1. točke i) Zakona plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je obrazovanje djece i mladeži, usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda, stručno obrazovanje ili prekvalifikacija odraslih, uključujući s time povezane isporuke dobara i obavljanje usluga što ih nude tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije za koje se prema posebnim propisima Republike Hrvatske smatra da imaju slične ciljeve.

Prema odredbama članka 71. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da su navedene usluge i isporuke dobara oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Kod oporezivanja usluga s elementom inozemnosti mjesto oporezivanja propisano je odredbama članka 5. Zakona.

Odredbama članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća prema mjestu isporuke dobara ili obavljanja usluga, pri čemu se tuzemstvo (Republika Hrvatska) smatra jednim mjestom isporuke dobara, odnosno obavljanja usluga.

Prema odredbama članka 5. stavak 3. Zakona mjestom obavljanja usluga razumijeva se sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Ako takvo mjesto ne postoji, tada se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje poduzetnik koji obavlja uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište.

Od ovoga općeg načela propisani su izuzeci u članku 5. stavak 4. do 6. Zakona kojima se, između ostalog, određuje koje se usluge oporezuju prema mjestu gdje su stvarno obavljene, a koje se oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

U članku 5. stavku 6. točki 13. Zakona propisano je da se elektronički obavljene usluge oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge kojima se, sukladno odredbama članka 33. stavak 8. točka 13.f) Pravilnika, smatra, između ostalog, i obavljanje usluga učenja na daljinu. Ako poduzetnik koji obavlja usluge i primatelj usluga komuniciraju putem elektroničke pošte, ne smatra se da je obavljena usluga i elektronički obavljena usluga.

Nadalje, iznimno od odredbi Članka 5. stavka 3. Zakona, a prema odredbama članka 5. stavak 4. točka 3.a) Zakona i članka 33. stavak 6. točka 1. Pravilnika mjestom obavljanja usluga smatra se mjesto gdje je usluga stvarno obavljena kada se radi o umjetničkim (npr. operne, glumačke, pjevačke), znanstvenim (npr. znanstvena predavanja i davanje mišljenja, ali ne i savjetovanja naručitelja), nastavnim (npr. usluge poduke, organiziranje tečajeva), športskim (npr. tenis, ronjenje), zabavnim ili sličnim uslugama (npr. filmske predstave, plesne priredbe) i uslugama njihovog organiziranja.

Odredbama članka 33. stavka 9. Pravilnika propisano je ako je primatelj usluga koje se oporezuju, sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, prema sjedištu poduzeća primatelja usluge - poduzetnik, mjestom obavljanja usluga smatra se mjesto sjedišta poduzetnika - primatelja. Ako se navedene usluge obavljaju poslovnoj jedinici, mjestom obavljanja usluga smatra se mjesto poslovne jedinice primatelja. Iznimno, ako primatelj navedenih usluga nije poduzetnik, a ima prebivalište u inozemstvu, tada se mjesto obavljanja usluga utvrđuje prema općem načelu iz članka 33. stavka 1. Zakona, odnosno mjesto obavljanja usluge je tamo gdje je sjedište, odnosno stalno boravište ili prebivalište poduzetnika koji obavlja usluge ako Zakonom ili Pravilnikom nije drugačije određeno (načelo zemlje porijekla). Ako uslugu obavlja poslovna jedinica poduzetnika onda se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poslovne jedinice.

Sukladno navedenome, porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka i) Zakona može se primijeniti pod uvjetom koji je propisan u članku 71. stavak 2. Pravilnika, odnosno da se usluge obrazovanja obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Obavljena usluga obrazovanja za koju se ispostavlja račun, u predmetnom slučaju, inozemnom sveučilištu sukladno navedenim odredbama o mjestu oporezivanja, oporeziva je u mjestu gdje je usluga stvarno obavljena. Stoga, ako su nastavne usluge obavljene u inozemstvu, iste ne podliježu odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Napominjemo da iz upita nije razvidno obavljaju li se usluge učenja na daljinu inozemnim poduzetnicima ili fizičkim osobama, odnosno nepoduzetnicima, te je u skladu s tim potrebno odrediti mjesto oporezivanja navedene usluge sukladno odredbi članka 33. stavak 9. Pravilnika. Stoga, ako se za uslugu učenja na daljinu ispostavlja račun inozemnom poduzetniku, tada je navedena usluga oporeziva porezom na dodanu vrijednost u mjestu sjedišta poduzetnika - primatelja usluge. Međutim, ako je primatelj usluge nepoduzetnik sa sjedištem, odnosno stalnim boravištem ili prebivalištem u inozemstvu tada je mjesto oporezivanja navedene usluge u mjestu sjedišta poduzetnika koji obavlja uslugu, što je u predmetnom slučaju u Republici Hrvatskoj.

Povratak na mišljenja