Porezni tretman dnevne parkirne karte

Datum: 25.05.2018, Petak
Klasa: 410-01/18-01/836
Davatelj: Porezna uprava

      Na dostavljeni upit o poreznom tretmanu dnevne parkirne karte za parkiranje službenih vozila na službenim putovanjima, odnosno smatra li se to kaznom ili troškom parkinga te je li to porezno priznati ili nepriznati trošak kod obračuna poreza na dobit, u nastavku odgovaramo:

      Odredbama članka 20. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu Zakon) propisano je da je dohodak od nesamostalnog rada razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 21. Zakona i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 23. Zakona. 

      Člankom 21. stavkom 1. točkom 1. Zakona propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici u novcu ili u naravi koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos.

      Nadalje, sukladno članku 2. stavku 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 51/16 i 115/16) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. 

      Prema članku 11. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18) rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit, smatraju se smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala, a u svrhu povećanja prihoda odnosno dobiti.

      U skladu s navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak, dnevna parkirna karta koju plaća društvo za parkiranje službenih vozila na službenom putovanju radnika društva tijekom obavljanja poslova svojega radnog mjesta za to društvo, ne mogu se smatrati (izravnim ili neizravnim) priljevima radnika, koji im pritječu na temelju rada po osnovi radnog odnosa za to društvo, pa se po toj osnovi radnicima ne utvrđuje i ne oporezuje dohodak od nesamostalnog rada. Nadalje, u skladu s navedenim odredbama propisa o porezu na dobit navedeni se troškovi smatraju porezno priznatim rashodima društva.

Povratak na mišljenja