Porezni tretman financijskih sredstava isplaćenih u okviru programa Europske unije

Datum: 20.04.2018, Petak
Klasa: 410-01/18-01/857
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo vaš upit vezan za porezni tretman primitaka koji se isplaćuju u okviru europskih programa, Programa Unije koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske na temelju Zaključka o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020., u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. Projekti koji se provode temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant agreements) u okviru sredstava dodijeljenih Programu, financiraju se u omjeru 80% iz sredstava proračuna Europske komisije, a 20% iz sredstava proračuna Republike Hrvatske. Za provedbu projekta, članovima Jedinice za provedbu Projekta, uključujući i zaposlenike Ministarstva pravosuđa, isplaćuje se naknada za njihov rad i doprinos na projektu i to za rad po satu rada (staff costs) u koju su uključeni svi porezi i doprinosi, a koja se obračunava sukladno nacionalnim propisima. Također, isplaćuju se i dnevnice (unit costs/subsistance costs) koje su ograničene propisima EU (najveći iznos), a isplaćivane su u manjim iznosima od najviše propisanih. Nadalje, tražite pojašnjenje o načinu oporezivanja naknade koje se isplaćuju prema ugovorima o djelu koji se sklapaju za specifične projektne aktivnosti te za naknade koje se isplaćuju dugoročnim twinning savjetnicima (rezidenti RH) za rad na twinning projektima. 

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (objavljenim u Narodnim novinama, broj 128/17) donesen je novi stavak 14. u članku 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17; dalje u tekstu: Pravilnik) kojim je propisano da se porez na dohodak ne plaća na naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije, koje se isplaćuju dugoročnim i kratkoročnim stručnjacima u skladu s međunarodnim ugovorom za vrijeme rada na projektu financiranom od strane Europske unije za provedbu programa tehničke pomoći Europske unije i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela Europske unije prema kojima se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave (ugovor, izvješće, obračun i dr.) sukladno navedenim pravilima i propisima te pod uvjetom da se isplaćene naknade ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon).

Također, istim Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, donesen je i novi stavak 3. u članku 18. Pravilnika, prema kojemu se primici po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) iz članka 21. stavka 1. Zakona, smatraju i primici koje fizičke osobe ostvare kao dugoročni stručnjaci u skladu s međunarodnim ugovorom za rad na projektu financiranom od strane Europske unije za provedbu programa tehničke pomoći Europske unije, a koje im isplaćuje njihov poslodavac (matična administracija ili provedbena agencija).

Prema navedenim novim odredbama, možemo zaključiti da se primici isplaćeni za rad odnosno isplaćeni kao naknada za rad (staff costs) članovima koji provode projekte te naknade za rad dugoročnih twinning savjetnika na twinning projektima, smatraju primicima isplaćenima po osnovi nesamostalnog rada te se tako i oporezuju sukladno članku 24. Zakona. Primici isplaćeni za dnevnice (unit costs/subsistance costs) su neoporezive u cijelosti, ako se radi o per diem dnevnicama, odnosno dnevnicama isplaćenima iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova radnika koji su u svezi s djelatnosti poslodavca. 

Primici koji se isplaćuju na temelju sklopljenog ugovora o djelu, radi obavljanja specifičnih projektnih aktivnosti, oporezuju se kao drugi dohodak koji se utvrđuje na način da se primici umanje za propisane izdatke (uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitaka) prema posebnim propisima, odnosno ako se isplaćuju po osnovi autorskih naknada, dohodak se utvrđuje na način da se primici umanje za izdatke u visini 30% ostvarenih primitaka te za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitaka, ako su obračunani i plaćeni prema posebnim propisima, na koji se primjeni stopa poreza u visini od 24% te prirez porezu na dohodak ako je propisan odlukom jedinica lokalne samouprave, sukladno člancima 39. i 40. Zakona. 

Povratak na mišljenja