Porezni tretman isplate naknade štete u radnom sporu izvansudskom nagodbom

Datum: 26.11.2019, Utorak
Klasa: 410-01/19-01/1558
Davatelj: Porezna uprava

Vezano uz upit za isplatu naknade štete u radnom sporu po zaključenoj izvansudskoj nagodbi u nastavku se dostavlja mišljenje.

      Člankom 125. stavkom 1. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 i 127/17) propisano je ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu od najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća toga radnika, ovisno o trajanju radnoga odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika. Člankom 92. stavkom 4. Zakona o radu plaća i naknada plaće u smislu ovog Zakona su plaća i naknada plaće u bruto iznosu.
      Sukladno članku 8. stavku 2. točki 2.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16 i 106/18 – dalje u tekstu Zakon) dohotkom se ne smatraju odštete ukoliko nisu u svezi s gospodarskom djelatnošću. Primici iz članka 8. stavka 2. Zakona smatraju se oporezivim ukoliko su u svezi sa ostvarivanjem dohotka iz članka 5. stavka 2. Zakona.
      Propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koji se radniku u novcu ili u naravi isplaćuju u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa bez obzira na sadašnji status te osobe – umirovljenik ili neki drugi status, i to ako je riječ o plaći za rad koji je obavljen za vrijeme radnog odnosa i možebitne druge isplate na koje je radnik imao pravo u vrijeme toga radnog odnosa, neovisno o tome kada je u toj godini prestao radni odnos, odnosno raskinut ugovor o radu ili budućem radu po osnovi sadašnjeg radnog odnosa.
      Dakle, kada bivši poslodavac i bivši zaposlenik sklope izvansudsku nagodbu u kojoj se bivši poslodavac obvezuje na temelju sklopljene izvansudske nagodbe platiti određeni novčani iznos zbog odustajanja bivšeg radnika od tužbenog zahtjeva može se zaključiti da je riječ o isplati koja je u svezi s gospodarskom djelatnošću te se taj primitak smatra dohotkom, prema članku 21. stavku 1. točki 1. podtočki a. Zakona. 
Sukladno navedenom, naknada štete dogovorena izvansudskom nagodbom podliježe oporezivanju na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada iz članka 24. stavaka 1., 2. i 3. Zakona.

Povratak na mišljenja